INKOMSTENBELASTING - 21.09.2022

Nieuw box 3-stelsel in de maak?

Zoals u weet, veroordeelde ons hoogste rechtsorgaan, de Hoge Raad, de overheid ertoe om een nieuw box 3-stelsel in te voeren. Hoe staat dat ervoor?

Uitspraak Hoge Raad en toen?

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad (ECLI:NL:HR:2021:1963) is de overheid verplicht om een nieuw box 3-stelsel in te voeren. Volgens de uitspraak mag alleen het werkelijke rendement op het vermogen worden belast. Ook heeft de Hoge Raad alle bezwaarschriften die horen bij de massaalbezwaarprocedures van 2017 tot en met 2020 gegrond verklaard. Let op.  Gedupeerden die te laat of geen bezwaar hebben gemaakt, krijgen, zoals het er nu naar uitziet, geen compensatie.

Rechtsherstel voor 2017 tot en met 2022.  In het Besluit rechtsherstel box 3 ( https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-17063.html ) wordt rechtsherstel geboden aan drie groepen belastingplichtigen en uitsluitend voor aanslagen inkomstenbelasting voor de jaren 2017 tot en met 2022:

  1. degene die tijdig voor het desbetreffende kalenderjaar bezwaar hebben gemaakt en van wie het bezwaar is aangewezen als massaal bezwaar als bedoeld in artikel 25c van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  2. degene van wie een vastgestelde IB-aanslag op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststond en die niet hebben meegedaan met de hiervoor genoemde massaalbezwaarprocedure en degene van wie een aanslag inkomstenbelasting na 24 december 2021 en voor de inwerkingtreding van dit besluit is vastgesteld zonder dat daarbij rekening is gehouden met het eerdergenoemde arrest van de Hoge raad;
  3. degene wiens IB-aanslag bij de inwerkingtreding van dit besluit nog niet is vastgesteld.

Vanaf 2025. In het coalitieakkoord is aangekondigd dat er vanaf 2025 een nieuw box 3-stelsel gaat gelden op basis van het werkelijke rendement. Het gaat om een vermogensaanwasbelasting waarbij er jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen (zoals koerswinst of -verlies) van aandelen en waardestijging of -daling van onroerende zaken.

Echter pas in 2026. Echter, anders dan aangekondigd in het coalitieakkoord, zal het nieuwe box 3-stelsel pas in 2026 worden ingevoerd. Omdat gedupeerden recht hebben op compensatie, heeft dit druk gelegd op tijdpad. Tot die tijd maakt de Belastingdienst gebruik van een tijdelijke nieuwe rekenmethode van het box 3-inkomen.

Tijdelijke nieuwe rekenmethode

Bij de tijdelijke nieuwe rekenmethode voor het box 3-inkomen gaat de Belastingdienst uit van de werkelijke samenstelling van het vermogen waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Voor iedere vermogenssoort wordt er gebruikgemaakt van fictieve rendementen die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Voor spaargeld is dat bijv. veel lager dan voor overige bezittingen, zoals beleggingen.

Hoe dan? Wanneer het nieuwe forfaitaire rendement lager is dan het voordeel uit sparen en beleggen dan het wettelijke vastgestelde voordeel (oude methode), wordt de box 3-belasting verminderd. Wanneer het nieuwe forfaitaire rendement in het nadeel werkt van een belastingplichtige, wordt er tot en 2022 uitgegaan van het voordeel uit sparen en beleggen volgens de oude methode. De Belastingdienst gaat dus tot en met het jaar 2022 uit van de voor u meest gunstige methode. Let op.  Heeft u overige bezittingen, zoals beleggingen, dan is de kans groot dat u vanaf 2023 meer belasting moet betalen.

Totdat in 2026 het box 3-stelsel pas wordt herzien, maakt de Belastingdienst gebruik van een tijdelijke nieuwe rekenmethode. De Belastingdienst gaat tot en met 2022 uit van de voor u meest gunstige methode. Download ons rekenvoorbeeld.


Uw volgende stap


Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01