LOKALE HEFFINGEN - 17.06.2014

Gebruik gemeentegrond voor bouw, precariobelasting?

Horecabedrijven of particulieren die gemeentegrond in gebruik nemen door er bijvoorbeeld iets op te zetten, boven te hangen of in te plaatsen, kunnen een aanslag precariobelasting krijgen. Wat te doen? Is bezwaar kansrijk?

Gebruik openbare ruimte. Bij een bouwsteiger, het plaatsen van materialen en hekwerken bij projecten of een container, wordt er veelal gebruikgemaakt van de openbare ruimte (gemeentegrond). Gemeenten willen dan ‘precariobelasting’ heffen. Precariobelasting is als het ware een vergoeding voor het gebruik van openbare grond en wordt door de gemeente geheven.

Vergunning nodig van gemeente?

Verordening. De gemeente mag deze precariobelasting alleen heffen als zij een ‘verordening precariobelasting’ heeft vastgesteld. U kunt deze verordening bij uw gemeente opvragen en/of inzien. Precario wordt betaald over de periode waarin er daadwerkelijk zaken op of boven gemeentegrond aanwezig zijn. Als het gebruik van de grond van tijdelijke aard is (korter dan een jaar), wordt meestal een tijdelijk tarief berekend. Dit geldt bijvoorbeeld vaak voor het (ver)bouwen van objecten, waarbij materiaal korte tijd op straat staat.

Voor het gebruiken van de openbare ruimte is meestal een vergunning nodig. Voor het mogen plaatsen van zaken, zoals een steiger of container op een stoep, is een tijdelijke objectvergunning vereist. Afhankelijk van de gemeente kan de precariobelasting al in een vergunning zijn verwerkt.

Zaak van een collega-ondernemer. Kees heeft een bouwonderneming. Vanwege de restauratie aan een pand heeft Kees bij de gemeente een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van objecten op de openbare weg. De objecten mochten onder andere op vier parkeerplaatsen worden geplaatst. Tijdens de restauratieduur is voor de locatie een tijdelijke verkeersmaatregel getroffen.

Hiertoe zijn ‘E7-verkeersborden’ (gelegenheid voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen) geplaatst. Via deze verkeersborden is het (tijdelijk) verboden om op deze vier, nu als laad- en losplaats aangeduide, plaatsen te parkeren.

Geschil met gemeente. Volgens Kees heeft de gemeente Amsterdam onterecht het hoge precariotarief geheven voor het tijdelijke gebruik van een ‘parkeerapparatuurplaats’.

Wat is er nu beslist door de rechter?

Nu het door de tijdelijke verkeersmaatregel verboden is om op de parkeerplaatsen te parkeren, is er niet langer sprake van een in de parkeerverordening aangeduide parkeerplaats. En aangezien er aldus geen sprake meer is van een parkeerplaats, is er ook niet langer sprake van een parkeerapparatuurplaats. De gemeente heeft derhalve ten onrechte het tarief voor een parkeerapparatuurplaats toegepast. Dat de tijdelijke verkeersmaatregel slechts van tijdelijke aard is, doet aan dit oordeel niet af, aldus de rechter.

Tussen partijen is niet in geschil dat er voor de laad- en losplaatsen 10 m2 per stuk gerekend moet worden. De aanslag wordt voor de totale periode van 15 weken uiteindelijk op afgerond € 2.558,- vastgesteld. Een fikse verlaging dus ten opzichte van de aanvankelijk geheven ruim € 12.000,-. Het Gerechtshof Amsterdam, 28.03.2014 ( GHAMS:2014:924 ) doet deze zaak ten slotte in hoger beroep verder af en ziet verder geen grond om inhoudelijk af te wijken van het rechtbankvonnis.

Het model: ‘Bezwaarschrift precariobelasting’ kunt u downloaden van: http://tipsenadvies-horeca.nl/download (HR 18.09.05).
Check - als uw gemeente precariobelasting wil heffen - of dit in een precarioverordening is vastgelegd. Kijk hiervoor op de website van uw gemeente. Check of de verordening het belastbare feit en het tarief vermeldt. Voldoet een verordening niet aan de eisen, maak dan bezwaar met behulp van ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01