AFTREK VOORBELASTING - 29.04.2022

Btw en hulp Oekraïne

Als een btw-ondernemer goederen weggeeft, hoe zit het dan met de vooraftrek?

Gratis goederen of diensten Ondernemers die op dit moment de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne helpen door gratis goederen en/of diensten aan te bieden, moeten zich afvragen of dat hun recht op aftrek van voorbelasting niet aantast.

Aftrek van voorbelasting Het recht op aftrek van voorbelasting komt alleen toe aan een ondernemer die de inkopen doet in zijn hoedanigheid van btw-ondernemer. Of een aanschaf als ondernemer is gedaan, kan blijken uit omstandigheden als de aard van het goed of de dienst, het tijdsverloop tussen de verwerving van het goed of de dienst en het gebruik voor economische activiteiten of het voornemen om economische activiteiten te verrichten. Ook van belang is of een persoon al als ondernemer activiteiten verricht. De ondernemer moet de aanschaf als ondernemer kunnen ondersteunen met objectieve gegevens. Initieel gebruik voor niet-economische activiteiten hoeft volgens de staatssecretaris van Financiën niet in de weg te staan van een aanschaf als ondernemer, tenzij er aanwijzingen zijn of er een uitdrukkelijke verklaring is dat er bij aanschaf niet is gehandeld als ondernemer. Het initiële gebruik voor niet-economische activiteiten bij een aanschaf als ondernemer geeft geen recht op aftrek. Het enkele feit dat een goed is aangeschaft voor een incidentele (van de gebruikelijke bedrijfshandelingen afwijkende) handeling, staat op zich aan aftrek niet in de weg. Ook een rechtspersoon kan voor de btw als ondernemer en als niet-ondernemer optreden. De btw op inkopen die de rechtspersoon als niet-ondernemer doet, is niet aftrekbaar.

Aftrek van voorbelasting De aftrek van voorbelasting kan in de praktijk problemen opleveren als een ondernemer zowel economische handelingen als niet-economische handelingen verricht.

Gratis prestaties Degene die zowel prestaties tegen vergoeding als gratis prestaties verricht, is ter zake van de prestaties tegen vergoeding ondernemer voor de btw. De gratis prestaties vallen binnen het ondernemerschap als met die prestaties een economisch belang is gemoeid.

Economisch belang Van een economisch belang is sprake als de gratis prestaties in een verhouding van wederzijdse afhankelijkheid samenhangen met de prestaties die tegen vergoeding worden verricht. Deze wederzijdse afhankelijkheid wordt aanwezig geacht als het bestaan van de gratis prestaties is verbonden aan de prestaties tegen vergoeding. Ontbreekt deze wederzijdse afhankelijkheid, dan heeft de ondernemer geen recht op aftrek van voorbelasting. Opletten dus!

De btw-ondernemer die gratis goederen of diensten aanbiedt om de burgers in Oekraïne te helpen, loopt een risico zijn recht op vooraftrek geheel of gedeeltelijk te verliezen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01