OMZETBELASTING - 28.05.2009

Personeelsvoorzieningen en btw

U kunt uw werknemers op verschillende manieren bevoordelen. Zoals de mogelijkheid om producten/diensten uit uw bedrijf met korting te kopen, gelegenheid geven tot ‘sport en ontspanning’, etc. Hoe zit het dan met de btw?

Personeelsvoorzieningen. De aftrek van btw op kosten die te maken hebben met het geven van verstrekkingen aan het personeel, krijgt in de praktijk niet altijd de aandacht die het verdient. De Belastingdienst is hier daarentegen bij controles altijd alert op.

Algemene regel

Grensbedrag van € 227,-. De aftrek van btw ten aanzien van verstrekkingen aan het personeel (waarvoor geen of een vergoeding beneden kostprijs wordt betaald), is toegestaan voor zover de bevoordeling per werknemer per boekjaar niet meer dan € 227,- (exclusief btw) bedraagt.

Aan het einde van het jaar moet worden beoordeeld of de totale bevoordelingen per werknemer boven het grensbedrag van € 227,- uitkomen.

Let op 1. Hierbij moeten alle personeelsvoorzieningen in aanmerking worden genomen, dus ook een auto van de zaak.

Let op 2. De btw die drukt op de kosten voor spijzen en dranken is nooit aftrekbaar. Deze kosten tellen dan ook niet mee voor de € 227,- grens.

Vergoeding door werknemer

Als uw werknemer een vergoeding betaalt voor de producten of diensten van uw bedrijf, dan blijft het recht op aftrek van btw bestaan tot het bedrag van de verschuldigde btw over de betaalde vergoeding.

Korting. Over de korting die de werknemer krijgt, wordt de aftrek van btw eventueel uitgesloten op grond van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 (BUA), tenzij de totale vergoeding boven de kostprijs ligt.

Voorbeeld. Een bedrijf verkoopt magnetrons voor € 100,-. De kostprijs van een magnetron is € 60,-. De korting die de werknemer krijgt, bedraagt 20% van € 100,- is € 20,-. De werknemer hoeft maar € 80,- voor de magnetron te betalen. De werkgever heeft de btw op de inkoopprijs, ad € 11,40, teruggevraagd. De verkoopprijs van € 80,- is exclusief btw. De btw hierover, ad € 15,20, moet de werkgever op aangifte afdragen. Voor het BUA telt de korting van € 20,- niet mee. Er is immers meer betaald dan de kostprijs.

Van belang voor uw bedrijf?

Uit de rechtspraak valt af te leiden dat verstrekkingen ‘om niet’ van diensten of producten aan de werknemer(s), die noodzakelijk zijn voor en in het belang zijn van uw onderneming, zonder aftrekbeperkingen kunnen plaatsvinden.

Zo heeft de rechter bijvoorbeeld beslist dat een ondernemer die aan haar (oud-)personeelsleden en hun families een vrijvervoerbewijs had gegeven zonder daarvoor een vergoeding in rekening te brengen, de aftrekbeperking niet hoefde toe te passen. De rechter oordeelde dat er geen grond bestaat om de op de uitgaven betrekking hebbende btw van aftrek uit te sluiten. De door de ondernemer gedane uitgaven vormden uitsluitend bedrijfskosten en zijn in verband met het bedrijfsbelang noodzakelijkerwijs gedaan.

Conclusie

Als uw werknemer een vergoeding betaalt voor het product of de dienst van uw bedrijf, dan blijft het recht op aftrek van btw bestaan tot het bedrag van de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoeding.

Tip. Met het BUA hoeft dus alleen rekening te worden gehouden als er geen vergoeding of een vergoeding beneden kostprijs wordt betaald.

Als uw werknemer een vergoeding betaalt voor het product of de dienst van uw bedrijf, dan blijft het recht op aftrek van btw bestaan tot het bedrag van de verschuldigde btw over de in rekening gebrachte vergoeding.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01