AUTO VAN DE ZAAK - 20.11.2014

Auto ter beschikking gesteld of niet?

Zoals bekend, krijgt u voor een auto van de zaak die u ook privé kunt gebruiken, een bijtelling. Maar hoe werkt dit als uw holding-BV de auto aan u ter beschikking stelt terwijl u voor de werk-BV werkzaam bent?

Holding stelt auto ter beschikking

Werkzaam bij de werk-BV. Onlangs heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 03.10.2014 (GHARL:2014:7457) , een uitspraak gedaan over de vraag of er een bijtelling voor privégebruik vereist is als een holding-BV een auto ter beschikking stelt aan een werknemer van de werk-BV.

De regel is dat wanneer een werkgever een auto ter beschikking stelt die de werknemer ook voor privé mag gebruiken, er een bijtelling moet plaatsvinden. De relatie werkgever-werknemer is dus belangrijk.

Belang relatie werkgever-werknemer

Wat speelde er? In deze situatie werkte de directeur-grootaandeelhouder (DGA) alleen voor de werk-BV en niet voor de holding-BV. De holding was juist de BV die de auto ter beschikking stelde. Bovendien werd de auto al in 2007 ter beschikking gesteld, toen was de holding-BV nog geen aandeelhouder in de werk-BV. Pas later (in 2008) ontstond deze situatie.

Wat zegt de rechter? Voor het Hof is doorslaggevend dat de auto in 2007 niet met medeweten van de werk-BV ter beschikking is gesteld en dat het karakter van deze terbeschikkingstelling niet is veranderd door het ontstaan van een concernverband tussen de twee BV’s in 2008.

Geen voordeel uit dienstbetrekking. Het Hof oordeelt dan ook dat de waarde van het privégebruik van de auto geen voordeel is dat voortvloeit uit de dienstbetrekking van de DGA bij de werk-BV. De werk-BV heeft dus terecht geen loonbelasting ingehouden in verband met het privégebruik van de auto door de DGA.

Let op. Dit is een uitspraak over een zeer specifieke situatie. In de standaardsituatie waarbij u als DGA werkt voor de werk-BV maar een auto van de zaak krijgt vanuit uw holding, zal er wel degelijk een bijtelling wegens privégebruik moeten plaatsvinden. In dat geval zal er namelijk wel sprake zijn van ‘medeweten’.

En bij een zelfstandig ondernemer?

Correctie privégebruik. Indien u als ondernemer in de inkomstenbelasting (eenmanszaak of vennootschap onder firma) een auto gebruikt die op uw balans staat, dan moet er een correctie plaatsvinden op de winst. Alleen als u de auto niet of nauwelijks privé gebruikt (minder dan 500 km privé per kalenderjaar), kan deze correctie achterwege gelaten worden. Dit moet dan wel aangetoond kunnen worden door een sluitende kilometeradministratie.

Let op. Een IB-ondernemer zal dus niet zo gemakkelijk kunnen stellen dat hij de auto van de zaak niet ter beschikking heeft.

Alleen privé gebruikt

De bijtelling geldt alleen als de auto ‘ook’ voor privégebruik ter beschikking wordt gesteld. Soms wordt een auto alleen maar privé gebruikt, bijvoorbeeld als de BV een auto aan de echtgenote van de DGA geeft. In dat geval kan de Belastingdienst stellen dat er geen sprake is van een bijtellingssituatie maar dat er een winstuitdeling plaatsvindt. De werkelijke kosten van de auto worden dan als correctie op de winst gezien.

Rechtspraak: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, GHARL:2014:7457 (BT 19.19.07)
In de standaardsituatie waarbij u werkt voor de werk-BV maar een auto krijgt vanuit uw holding-BV, zal er een bijtelling moeten plaatsvinden. Dit kan alleen anders zijn als de auto zonder ‘medeweten’ van de werk-BV ter beschikking is gesteld door de holding-BV.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01