GEZONDHEIDSRECHT - 14.06.2019

Wat houdt de regietaak van de hoofdbehandelaar in?

De regietaak houdt in het kort in dat de hoofdbehandelaar ervoor zorgt dat alles wat de behandelaren doen op elkaar is afgestemd en gecoördineerd. En dat hij voor iedereen (ook de patiënt) het centrale aanspreekpunt is. Wat ging hier mis?

Verschillende behandelaars

Chronische klachten. Piet heeft zich na verwijzing door zijn behandelend orthopeed voor behandeling van zijn chronische rugklachten aangemeld bij instelling O. Hij heeft na zijn aanmelding een intakeprocedure doorlopen. Deze omvatte onder meer een intakegesprek fysiotherapie en intakegesprekken psychologie. Hij heeft een formulier ondertekend waarmee hij toestemming geeft om onderling relevante informatie over zijn behandeling uit te wisselen, aan:

  1. het behandelteam van de instelling;
  2. de verwijzer (huis- of bedrijfsarts of specialist);
  3. de huisarts (indien geen verwijzer).

Hoofdbehandelaar. Dr. Bos was werkzaam bij de instelling en in zijn hoedanigheid van psychotherapeut aangewezen als Piets hoofdbehandelaar. Bos heeft met Piet een adviesgesprek gevoerd, waarbij zij beiden het behandelplan hebben ondertekend. Daarin staat o.a. dat de hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk is voor het gehele behandeltraject en de behandeldoelen.

Dat ging niet volgens de regels!

Klacht patiënt. Piet verwijt hoofdbehandelaar Bos o.a. dat er tijdens het behandeltraject niet steeds sprake is geweest van adequate communicatie. Ook stelt hij dat Bos de eindrapportage zonder zijn toestemming heeft doorgestuurd. Uiteindelijk belandt deze zaak bij het Centraal Tuchtcollege te Den Haag (ECLI:NL:TGZCTG:2018:303) .

Regie niet volledig uitgevoerd. Het Centraal Tuchtcollege stelt dat de psychotherapeut als hoofdbehandelaar belast is met de regie van de behandeling. Daarbij is er niet steeds sprake geweest van adequate communicatie. Wat ging er mis?

Mailwisseling. Dr. Bos heeft ten onrechte nagelaten de e-mailberichten van Piet te beantwoorden. Voor de gebrekkige bereikbaarheid kan Bos zich niet verschuilen achter de organisatie van de instelling; hij heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zijn taken.

Doorsturen eindrapport wel juist

Toestemming verondersteld. Voor het doorsturen van de eindrapportage oordeelt het college dat, gelet op het ondertekende toestemmingsformulier, dr. Bos mocht uitgaan van veronderstelde toestemming om deze terugkoppeling aan de verwijzer en huisarts te geven. Dit met het oog op een goede continuïteit van de zorg. De hoofdbehandelaar bepaalt vervolgens welke informatie voor de verwijzer en de huisarts relevant is voor een goede behandeling van de patiënt.

Het is niet onbegrijpelijk dat dr. Bos van mening was dat de privacygevoelige gegevens van de patiënt in dit geval relevant waren. De klachten moesten immers worden gezien in de context waarin de patiënt functioneerde en deze informatie kon daarvoor een medebepalende factor zijn. Het ging daarbij o.a. over emotionele tekortkoming in de jeugd en psychische problematiek van de partner van patiënt. Het college vindt, in tegenstelling tot het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, dat er kan worden volstaan met een waarschuwing.

Download de ‘Handreiking verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg’ en de bijbehorende checklist van de site http://tipsenadvies-medicus.nl/download (MD 12.07.03).
De hoofdbehandelaar is voor de patiënt en hulpverleners het centrale aanspreek-punt tijdens de behandeling. Dit geldt voor communicatie, organisatie, medische uitvoering en dossiervoering. Een ondertekend toestemmingsformulier is voldoende om te veronderstellen dat de patiënt instemt met het delen van de eindrapportage.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01