BELASTINGEN - 28.01.2019

Verkoop onderneming met onroerend goed

6% overdrachtsbelasting. Bij de verkoop van een onderneming waarbij ook onroerende zaken worden overgedragen, is in beginsel 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over de verkoop van deze onroerende zaken. In de wet is een aantal vrijstellingen voor de overdrachtsbelasting opgenomen, onder meer in het kader van een bedrijfsoverdracht in de familiesfeer of bij voortzetting van uw onderneming in de vorm van een besloten vennootschap. Bespreek met uw adviseur de voorwaarden van de vrijstelling (de bedrijfsopvolger moet bijv. een direct familielid zijn), het kan veel overdrachtsbelasting besparen.

Als er recht bestaat op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, dan moet de notaris wel aangifte overdrachtsbelasting doen. De notaris zal in deze aangifte een beroep doen op de vrijstelling die in uw situatie van toepassing is.

(Bedrijfs)woning? In situaties waarin geen beroep gedaan kan worden op een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting, is het wel van belang voor de overdrachtsbelasting een onderscheid te maken tussen de (bedrijfs)woning en de overige bedrijfspanden.

2% overdrachtsbelasting. Voor de verkrijging van een woning geldt voor de overdrachtsbelasting een lager tarief van 2%. Het begrip ‘woning’ is hierbij van toepassing op onroerende zaken die naar hun aard bestemd zijn voor bewoning door particulieren. Hierbij is het niet van belang of een woning werkelijk bewoond is.

Wat heeft de rechter beslist? Omdat er in de praktijk onduidelijkheid bestond over de exacte invulling van het begrip ‘woning’, heeft de Hoge Raad in februari 2017 in een aantal arresten nader invulling gegeven aan dit begrip. Hierbij zijn twee criteria naar voren gekomen. Ten eerste is het van belang waarvoor de onroerende zaak oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Voorts is het van belang of een onroerende zaak die in eerste instantie voor bewoning is ontworpen, maar later voor een ander doel is verbouwd, weer eenvoudig terug te brengen is in de staat waarin de zaak geschikt is voor bewoning.

Gerechtshof Den Haag. Op 25 mei 2018 besliste het Gerechtshof Den Haag dat er ook sprake was van een ‘woning’ voor de overdrachtsbelasting in een situatie waarin belastingplichtigen in een voormalig bedrijfs- en kantoorpand een appartementsrecht hadden gekregen. Op het moment van levering was het pand vanbinnen helemaal gesloopt en was er een start gemaakt met de verbouwwerkzaamheden. De rechter oordeelde in dit geval dat het pand door de splitsing in appartementsrechten en door de verbouwwerkzaamheden voor bewoning bestemd was geworden.

Als een (bouw)onderneming wordt overgedragen (verkocht), is de koper vaak 6% overdrachtsbelasting verschuldigd over het onroerend goed (bedrijfspand, loodsen, enz.) dat in de onderneming zit.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01