TESTAMENT - 02.04.2020

Testament wijzigen, aanvullen of ongedaan maken

Een testament is geen statisch document met eeuwigheidswaarde. Waarom is het soms raadzaam om het testament aan te passen? Hoe kunt u dat regelen? Welke mogelijkheden zijn er? Wat is goed om te weten?

Nieuwe omstandigheden. De inhoud van een testament is een momentopname die wordt bepaald door de wensen van de testateur (de persoon die het testament maakt) en de fiscale en juridische (on)moge lijkheden op de dag dat het testament wordt getekend. Deze omstandigheden kunnen veranderen. Lees dus uw testament regelmatig eens door om te bekijken of de inhoud daarvan nog overeenstemt met de eigen wensen en mogelijkheden. Als dat zo is, dan kan het weer met een gerust hart worden opgeborgen. Anders moet er contact worden opgenomen met de notaris van uw keuze om de inhoud van het testament te wijzigen, aan te vullen of ongedaan te maken.

Wijzigen bestaand testament

Bij wijziging van de inhoud van een bestaand testament wordt er een nieuw testament opgesteld, waarbij het eerdere testament wordt herroepen. Een testament kan om verschillende redenen worden gewijzigd. Zo kunnen eerder benoemde erfgenamen of legatarissen opzij worden gezet, waarbij eventuele nieuwe erfgenamen of legatarissen worden benoemd. Er kan een nieuwe executeur worden benoemd, omdat de testateur weinig vertrouwen meer heeft in de eerder benoemde persoon of het rentepercentage over de erfdelen van de kinderen wordt gewijzigd, omdat dit fiscaal interessanter is.

Testament aanvullen

Het is ook mogelijk om een testament aan te vullen. De inhoud van het bestaande testament blijft dan ongewijzigd, maar er wordt een nieuw aanvullend testament opgesteld waarin wensen van de testateur worden vastgelegd die in het bestaande testament niet zijn opgenomen. Zo kan in het aanvullende testament een persoon als (mede)erfgenaam of als legataris worden aangewezen, naast de personen die al in het bestaande testament worden benoemd. Ook de opeisbaarheidsgronden van de erfdelen van de kinderen kunnen worden uitgebreid met de bepaling dat deze onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval de langstlevende echtgenoot een beroep moet doen op een overheidsuitkering, waarbij ter vaststelling van de hoogte van de eigen bijdrage het eigen vermogen in aanmerking wordt genomen.

Executeur. In het aanvullende testament kan een executeur worden benoemd met vaststelling van zijn bevoegdheden, waarvan in het eerdere testament nog geen sprake was. Na overlijden van de testateur moet de inhoud van beide testamenten worden bekeken, voordat er tot afwikkeling van de nalatenschap kan worden overgegaan.

Testament ongedaan maken

De inhoud van een testament kan ook geheel ongedaan worden gemaakt, zonder dat er nieuwe wensen van de testateur worden vastgelegd. Er wordt weleens gedacht dat het daarvoor voldoende is om het afschrift van het testament dat thuis in de kast ligt, kapot te scheuren en in de kachel te gooien, maar zo werkt dat niet, want het originele testament ligt bij de notaris in de kluis. Dit is ook ingeschreven in het Centraal Testamentenregister (CTR).

Nieuw testament. De inhoud van een testament kan alleen ongedaan worden gemaakt door het maken van een nieuw testament, waarin wordt verklaard dat alle eerdere wilsbeschikkingen worden herroepen. Wordt er in het nieuwe testament verder niets bepaald, dan is op het overlijden het wettelijk erfrecht van toepassing. Er moet dan naar de wet worden gekeken om te achterhalen hoe de nalatenschap moet worden afgewikkeld.

Het is raadzaam om een testament regelmatig door te lezen om te bekijken of het nog overeenstemt met uw wensen en mogelijkheden. Is dat niet zo, dan heeft u de keuze om het testament te wijzigen, aan te vullen of ongedaan te maken via uw notaris.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01