VERGUNNINGEN - 13.01.2021

Check regelmatig uw e-mail!

Stel, u geeft bij een aanvraag omgevingsvergunning aan dat u goed bereikbaar bent per e-mail. Dit betekent dat het college van B en W een besluit op uw vergunningaanvraag per e-mail mag toesturen. Maar hoe zit het dan met bezwaar, e.d.?

Liefst per e-mail. Gewone post op papier krijgen we steeds minder. Bijna alles gaat tegenwoordig per e-mail. Zo kan het ook zijn dat u bij het aanvragen van een omgevingsvergunning aangeeft goed of zelfs beter bereikbaar te zijn per e-mail dan per gewone post. Een e-mail kunt u immers overal lezen en u hoeft er niet voor thuis te blijven.

Officieel besluit per e-mail. Maar let op: als u dit bij officiële stukken doet, zoals bij het aanvragen van een omgevingsvergunning, dan mag het college van B en W ook per e-mail hun besluit toesturen.

Bezwaartermijn. Tegen een besluit kunt u binnen zes weken bezwaar maken. Deze termijn gaat lopen op de dag na bekendmaking van het besluit. Bij de bekendmaking per e-mail is dit na het toesturen van de e-mail. Rechtbank Den Haag heeft onlangs een uitspraak gedaan in een soortgelijk geval.

Wat speelde er?

Afwijzing per e-mail. Bij een besluit van 22 mei 2019 heeft het college van B en W van de gemeente Den Haag de aanvraag van eisers om een omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning tot zes appartementen afgewezen. Deze afwijzing vond plaats per e-mail.

Mag dat wel? Eisers voeren aan dat het primaire besluit niet op de voorgeschreven wijze is bekendgemaakt. Volgens hen diende de gemeente het besluit namelijk per post aan hen toe te zenden. Zij hebben immers nooit (duidelijk) aangegeven langs de elektronische weg voldoende bereikbaar te zijn. Op het aanvraagformulier hebben ze weliswaar aangegeven goed bereikbaar te zijn per e-mail, maar dat was bedoeld voor gewone correspondentie omtrent de aanvraag. In hun ogen was dat geen toestemming aan de gemeente om ook het besluit per e-mail toe te sturen. Bovendien moesten ze dit verplicht aankruisen om de aanvraag in te dienen.

Wat staat er in de wet? In artikel 2:13, lid 1, van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is bepaald dat in het verkeer tussen burgers en bestuursorganen een bericht elektronisch kan worden verzonden. Volgens artikel 2:14, lid 1, van de Awb kan een bestuursorgaan een bericht elektronisch verzenden voor zover de geadresseerde kenbaar heeft gemaakt dat hij langs deze weg voldoende bereikbaar is.

Wat zegt de rechtbank?

Afwijzing mag per e-mail. De rechtbank oordeelt dat de gemeente het besluit om de vergunning af te wijzen met het e-mailbericht van 23 mei 2019 op de juiste wijze heeft bekendgemaakt door toezending daarvan aan de door eisers opgegeven e-mailadressen (ECLI:NL:RBDHA:2020:11730) .

Bezwaar te laat. De bezwaartermijn ving daarom aan op 24 mei 2019 en duurde voort tot en met 4 juli 2019. Eisers hebben op 5 juli 2019 bezwaar gemaakt. Dit is te laat. De gemeente heeft dan ook terecht kunnen zeggen dat het bezwaar niet-ontvankelijk was. Het beroep is ongegrond. Het is nu even afwachten of de eisers in hoger beroep gaan bij de Raad van State en zo ja, of deze tot hetzelfde oordeel als de rechtbank komt.

E-mail op tijd checken

Goed opletten. Als u of uw gemachtigde bij de gemeente aangeeft dat correspondentie per e-mail mag plaatsvinden, dan geldt dat ook voor een besluit. De gemeente hoeft het besluit dan alleen per e-mail toe te sturen. Let op. Check uw e-mail dus op tijd en dien op tijd bezwaar in tegen het besluit als u het daar niet mee eens bent.

Als u heeft aangegeven goed bereikbaar te zijn per e-mail, dan mag een besluit ook per e-mail worden toegestuurd. Reageert u daar niet op tijd op, dan bent u te laat, aldus Rechtbank Den Haag in een recente uitspraak. Check dus regelmatig uw e-mails!

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01