WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.10.2009

Mogelijkheid beperken heffingsrente verruimd

De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijke uitspraak gedaan over het berekenen van heffingsrente door de Belastingdienst. Wat speelt er? Wanneer kunt u een beroep doen op deze uitspraak?

Te betalen heffingsrente. Als u op een aanslag belasting bij moet betalen, brengt de Belastingdienst heffingsrente in rekening. Voor het vierde kwartaal 2009 bedraagt de heffingsrente 2,5%.

Tikken renteteller

Voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting begint de renteteller al te tikken op 1 juli van het betreffende belastingjaar (in geval het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).

Als u op basis van de aangifte 2008 nog bij moet betalen, bent u dus rente verschuldigd vanaf 1 juli 2008 tot aan het moment waarop de Belastingdienst u een (voorlopige) aanslag over 2008 oplegt.

Wetsvoorstel. Er is momenteel een wetsvoorstel in behandeling om ingaande 2010 de datum van 1 juli op te schuiven naar 1 januari, volgend op het belastingjaar. Dan is dus minder snel heffingsrente verschuldigd.

Heffingsrente voorkomen

Verzoek om voorlopige aanslag. Heffingsrente kan worden voorkomen door bij de Belastingdienst (tijdig) om een voorlopige aanslag te verzoeken. Let op. Naar de mening van de staatssecretaris is het indienen van een elektronische schatting hiervoor niet voldoende.

Binnen drie maanden. Als de Belastingdienst niet binnen drie maanden nadat dit verzoek is ingediend een voorlopige aanslag oplegt, dan wordt de heffingsrente beperkt tot het bedrag dat verschuldigd geweest zou zijn, als die aanslag wel na drie maanden zou zijn opgelegd.

Let op. Dit doet de Belastingdienst niet spontaan. U moet een apart verzoek indienen tot vermindering van de heffingsrente.

Uitspraak Hoge Raad

Beperking heffingsrente. Onlangs heeft de Hoge Raad geoordeeld dat van de Belastingdienst verwacht mag worden dat er binnen drie maanden na het indienen van de belastingaangifte, een voorlopige aanslag wordt opgelegd.

Doet zij dat niet, dan handelt de Belastingdienst in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel waardoor de heffingsrente beperkt moet worden.

Tip. Op basis van deze uitspraak kunt u dus ook vermindering van heffingsrente verzoeken als u niet expliciet om het opleggen van een voorlopige aanslag heeft verzocht, maar alleen een aangifte heeft ingediend.

Het is verdedigbaar dat dit ook geldt nadat een elektronische schatting van het inkomen bij de Belastingdienst is ingediend. Maar daarover heeft de Hoge Raad zich niet expliciet uitgelaten.

Bezwaar maken. Op basis van het beleid van de staatssecretaris kunt u om vermindering van heffingsrente verzoeken.

De uitspraak van de Hoge Raad maakt het mogelijk om bezwaar te maken tegen het bedrag van de in rekening gebrachte heffingsrente.

Kostenvergoeding vragen. Anders dan bij een verzoek kunt bij een bezwaar verzoeken om een (forfaitaire) vergoeding voor de kosten van het bezwaarschrift, als dit wordt ingediend door uw accountant/belastingadviseur.

U kunt de besproken uitspraak downloaden van http://belastingen.indicator.nl (BT 14.17.06).
Ontvangt u een aanslag met heffingsrente die niet is opgelegd binnen drie maanden na indiening van de aangifte? Maak dan tijdig bezwaar tegen de heffingsrente en vraag om een kostenvergoeding.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01