BELASTINGEN - 08.02.2018

Een eigen spaargeld-BV oprichten?

Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 werd het regime in box 3 met een effectieve heffing van 1,2% over het vermogen als zeer gunstig beschouwd. Inmiddels is dit wel anders! Is een spaargeld-BV een optie?

Tarieven box 3 onder vuur

Het leek gunstig ... Bij de invoering gold het fiscale regime van box 3 als zeer gunstig; een verondersteld rendement van 4% dat werd belast tegen een inkomstenbelastingpercentage van 30%. Men sprak ook wel over een vermogensbelasting van 1,2%, maar het ging wel degelijk om een inkomstenbelasting. In de praktijk werd dit rendement echter vaak niet gehaald, met als gevolg dat het forfaitaire rendement vaak onderwerp is geweest van procedures voor de belastingrechter.

Gedifferentieerd forfaitair rendement

Nieuwe tarieven. Met ingang van 2017 werd het vaste forfaitaire rendement van 4% in box 3 gewijzigd in een gedifferentieerd forfaitair rendement. Voor vermogens tot € 100.000,- geldt met ingang van 2017 een lager forfaitair rendement, maar dit wordt ‘teruggepakt’ in de 2e en 3e  schijf.

Let op. Over dit fictieve rendement wordt 30% inkomstenbelasting geheven. De belastingdruk wordt dan:

belastingdruk vermogen box 3
Schijf in € 2017 Schijf in € 2018
25.000 - 100.000 0,86% 30.000 - 70.800 0,60%
100.000 - 1.000.000 1,38% 70.800 - 978.000 1,30%
> 1.000.000 1,61% > 978.000 1,61%

Nog steeds te hoog. De reden voor de hogere percentages voor de 2e en 3e schijf is dat er volgens de fiscus bij hogere vermogens vaker wordt gekozen voor beleggen en daarmee kunnen er hogere rendementen worden behaald dan met sparen. Op deze percentages is nog wel wat af te dingen. Zo lijkt het onwaarschijnlijk dat ‘gewone’ spaarders in 2018 2,65% rente kunnen behalen.

Vaak wordt (extra) spaargeld aangehouden als aanvulling op ouderdoms- en arbeidsongeschiktheidsvoorzieningen. Met de schrik van het recente verleden nog in de benen, is de neiging tot beleggen, zeker bij ‘kleinere’ vermogens, niet erg groot!

Spaargeld-BV

Een redelijk alternatief? Een vaak aangedragen alternatief voor het aanhouden van vermogen in box 3 is het oprichten van een spaargeld-BV. Hiermee wordt geprofiteerd van het veelal gunstige verschil tussen de belastingheffing in box 2 en de belastingheffing in box 3. In een BV wordt het werkelijke rendement belast met vennootschapsbelasting (nu 20% voor winsten tot € 200.000,-) en niet het forfaitaire rendement. De door de BV uitgekeerde winst wordt vervolgens belast met inkomstenbelasting, en wel 25% aanmerkelijkbelangheffing.

Vaak voordeliger. Dit pakt in de meeste gevallen gunstiger uit dan het regime in box 3. Wel is het van belang dat het vermogen voldoende groot is om de kosten van het oprichten en in stand houden van de BV goed te maken. Tip. Dit speelt niet als u als een BV heeft. Let op. Bij hoge werkelijke rendementen (ca. 8%) wordt de BV nadelig.

Toekomstmuziek ... De komende jaren wordt de vennootschapsbelasting verder verlaagd. Dan neemt het voordeel van de spaar-BV verder toe.

Tip. Neem de beslissing om uw spaargeld onder te brengen in een spaargeld-BV niet zomaar.

Download het rekenmodel ‘Sparen in privé of in BV’ via http://tipsenadvies-medicus.nl/download (MD 10.20.05).
Ook na de verlaging van het forfaitaire rendement in box 3 is het aanhouden van spaargeld vaak per saldo nadelig. Een spaargeld-BV kan hiervoor in veel gevallen een goed alternatief zijn.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01