VENNOOTSCHAPSBELASTING - 14.11.2019

Voorkom verliesverdamping, onderneem dit jaar actie

De verliezen die uw BV nog heeft openstaan uit 2010, verdampen dit jaar als er niet voldoende winst wordt behaald. Door winst te creëren kan verliesverdamping worden voorkomen. Hoe creëert u winst en waar moet u op letten?

Verliesverrekening

Carry back en carry forward. Verliezen van uw BV kunnen vanaf 2019 allereerst verrekend worden met de belastbare winst van het voorgaande jaar (carry back). Als deze winst niet toereikend is, kan het verlies verrekend worden met de winsten van de volgende zes jaren (carry forward). Let op. Heeft uw BV nog een verlies uit de jaren voor 2019, dan kan dit verrekend worden met winsten van de daaropvolgende negen jaar.

Verliesverdamping. Als de BV binnen deze termijn het verlies niet heeft verrekend, is uw BV het verlies kwijt. Dit betekent dat het in 2010 behaalde verlies, dit jaar voor het laatst kan worden verrekend. Het is dan uiteraard noodzakelijk dat er (voldoende) winst door uw BV wordt behaald. Als er met de normale bedrijfsvoering niet voldoende winst wordt behaald, kunt u actie ondernemen om alsnog winst te creëren.

Overdracht bedrijfsmiddelen

Aan een dochter-BV. Er kan winst gecreëerd worden door een bedrijfsmiddel, zoals een bedrijfspand, over te dragen aan een dochter-BV. Bij deze overdracht is het wel van belang dat de waarde in het economisch verkeer van het pand hoger is dan de boekwaarde. Alleen dan wordt er een boekwinst behaald, waarmee het verlies (deels) verrekend kan worden. Let op.  Als er sprake is van een fiscale eenheid, dan leidt de overdracht niet tot een belaste boekwinst.

Toch belastingheffing? Deze overdracht kan in sommige gevallen toch tot belastingheffing leiden. Zo is de BV vennootschapsbelasting verschuldigd als de gerealiseerde boekwinst groter is dan de nog te verrekenen verliezen. Dit kan voorkomen worden door maar een deel van het pand over te dragen. Daarnaast kan de overdracht ook leiden tot verschuldigde overdrachtsbelasting of btw, maar vaak geldt hiervoor een vrijstelling.

Extra afschrijving. Door de overdracht komt het pand voor de waarde in het economisch verkeer op de balans van de dochter-BV te staan. Als deze nieuwe boekwaarde meer bedraagt dan de WOZ-waarde, is het bijkomend voordeel dat er weer afgeschreven kan worden over het pand. Let op.  Bij een latere verkoop zal de boekwinst hoger uitvallen, omdat er is afgeschreven over het pand.

Sale-and-lease-back. Een variant op de overdracht is de sale-and-lease-backconstructie. Na de verkoop van het bedrijfsmiddel kan de BV dit ‘terugleasen’. Via deze constructie kan de BV het openstaande verlies verrekenen met de boekwinst die wordt behaald bij de overdracht en blijft de BV toch over het bedrijfsmiddel beschikken. Let op.  De verkoop moet wel plaatsvinden tegen een reële marktprijs en er mag geen sprake zijn van een gekunstelde constructie.

Alternatieven

Winst creëren. Heeft u geen bedrijfsmiddel met een overwaarde, dan kan er ook nog op andere manieren winst gecreëerd worden:

  • laat de herinvesteringsreserve vrijvallen als er geen voornemen tot herinvesteren meer is;
  • laat voorzieningen vrijvallen als de fiscale noodzaak ontbreekt;
  • wijzig het waarderingssysteem van bepaalde bedrijfsmiddelen. Zorg er wel voor dat dit in overeenstemming is met goed koopmansgebruik.
De BV kan een fiscale winst creëren door bedrijfsmiddelen met boekwinst te verkopen aan een dochter-BV. Uiteraard moet wel de werkelijke waarde als prijs worden gehanteerd. Met deze boekwinst kan het nog openstaande verlies uit 2010 verrekend worden, waardoor er verliesverdamping wordt voorkomen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01