Alle domeinen

2019 - November

UITZONDERINGEN - 29.11.2019

Heeft u een eigen woning?

De eigen woning, en de bijbehorende hypotheekrenteaftrek, is een steeds weer terugkerend onderwerp. Maar wanneer is er nu sprake van een eigen woning?

DEELNEMING - 29.11.2019

Overdracht onzakelijke lening

Hoewel over de onzakelijke lening al veel rechtspraak is verschenen, zijn er nog veel belangwekkende praktijkvragen onbeantwoord. Wat zijn bijv. de gevolgen als de crediteur de onzakelijke lening overdraagt?

LIQUIDATIE-UITKERING - 29.11.2019

Opgeofferd bedrag van belang bij liquidatieverliesregeling

Als het opgeofferd bedrag voor een deelneming bij een liquidatie lager is dan de liquidatie-uitkering, kan er geen liquidatieverlies in aftrek worden gebracht.

FISCALE BOETES - 29.11.2019

Fiscale inschattingsfout en verwijtbaarheid

Een ondernemer weet de rechters te overtuigen dat hij een fiscale inschattingsfout heeft gemaakt. Daarmee ging de vergrijpboete van tafel.

BTW - 29.11.2019

Btw-gevolgen wijzigingen SPUK- en BOSA-regelingen 2020

De btw-sportvrijstelling is sinds 1 januari 2019 uitgebreid, waardoor gemeenten, stichtingen en verenigingen de btw op investeringen in sportaccommodaties en -activiteiten niet meer in aftrek kunnen brengen. Ter compensatie zijn er twee regelingen ingesteld waarin per 2020 een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd.

PRIVÉGEBRUIK (BESTEL)AUTO - 29.11.2019

Bestelauto voor de verhuur, bijtelling voor het personeel!

Het privégebruik van een al dan niet ter beschikking gestelde (bestel)auto is en blijft een heikel punt. Om aan de bijtelling te ontkomen, moet er een controleerbaar verbod op het privégebruik van de (bestel)auto zijn.

INFORMEEL KAPITAAL - 29.11.2019

Onzakelijk handelen dga

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) kan in meerdere relaties tot zijn vennootschap staan. Hierin schuilt het gevaar van onzakelijk handelen. Dit kan leiden tot fiscale correcties en zelfs tot een forse boete.

HIR - 29.11.2019

Opheffen herinvesteringsreserve na drie jaar

Als de herinvesteringsreserve (HIR) nog niet is gebruikt valt deze na drie jaar vrij. In geval van bijzondere omstandigheden is er soms termijnverlenging mogelijk. Tegen het einde van het jaar iets om extra alert op te zijn.

AFROOMMETHODE - 29.11.2019

Gebruikelijk loon en de afroommethode

Door een uitspraak van Hof Den Haag is er opnieuw aandacht voor de gebruikelijk-loonregeling.

ONTBINDENDE VOORWAARDEN - 29.11.2019

Wijzigingen teruggaaf betaalde overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting kan bij ontbinding van een koopovereenkomst teruggevraagd worden indien er vervulling van de voorwaarden voor teruggaaf bewerkstelligd wordt.

KASSAPROGRAMMA - 29.11.2019

Pas op voor afroommodule!

Als met een kassaprogramma omzet wordt gewist, volgt o.a. een naheffingsaanslag btw!

AFSCHRIJVINGSMETHODE - 29.11.2019

Afschrijving over aanhorigheden van een gebouw

Door de inperking van de afschrijvingen op bedrijfsgebouwen in het verleden is ook de kwalificatie van wat precies tot een bedrijfsgebouw behoort meer van belang geworden. In de praktijk blijken vooral agrarische bedrijven te maken te krijgen met een dergelijke discussie.

RICHTLIJNEN - 28.11.2019

Hoe om te gaan met agressie

Agressie, bedreiging en geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals zorgverleners in huisartsenposten, komen steeds meer voor. Wat zijn nu de handreikingen die zijn gemaakt voor actie bij agressie tegen hulpverleners?

PRIVÉ - 28.11.2019

Schenken over 2019, regel het nu!

Voor u het weet, zit u in de drukke decembermaand. Dit betekent vaak drukte thuis en op de zaak. Niet alles is vooraf te plannen, maar als u toch van plan bent uw kinderen te bedanken met een gift, kunt u dit ook nu alvast regelen.

PRAKTIJK - 28.11.2019

Muziek via internet in wacht- en behandelruimte?

Er bestaan allerlei online muziekdiensten die u naar uw audioapparatuur kunt streamen. Lekker handig en fijn voor uw patiënten/cliënten. Wat kosten die diensten en zitten er nog haken en ogen aan?

GEZONDHEIDSRECHT - 28.11.2019

Waarom zegt deze patiënt zijn consult af?

Lot heeft op de ochtend van haar overlijden door hartfalen contact gehad met de triagisten van de huisartsenpost. De moeder van Lot verwijt de dienstdoende huisarts van de HAP nu dat zij te laat heeft gereageerd. Wat zei de rechter?

BOER EN BEDRIJF - 28.11.2019

Stoppersregeling Actieplan Ammoniak

Doet u mee aan de ’stoppersregeling Actieplan Ammoniak’? Dan moet u per 2020 stoppen met het houden van varkens en/of pluimvee als u niet alsnog voldoet aan het Besluit emissiearme huisvesting. Waarmee moet u rekening houden?

PACHT - 28.11.2019

Waarde van zonder pachtcontract verpachte grond

Er wordt in Nederland nogal wat grond zonder schriftelijke pachtovereenkomst verpacht, ook wel ‘grijze pacht’ genoemd. Is dat verstandig om te doen? En wat is voor de verpachtende particulier de waarde van die grond in box 3?

MAATSCHAP - 28.11.2019

Risico met inbrengen gepachte grond in maatschap

Wat is het gevolg van de inbreng van een zelfstandig bedrijf in een maatschap? Hoe zit dat met gepachte grond en/of gebouwen? Wat is goed om vooraf te regelen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 28.11.2019

Belastingaanslag winst op aandelenverkoop te laat?

De Belastingdienst wilde een belastingaanslag over de belaste winst op een aandelenverkoop (winst uit aanmerkelijk belang) van een dga alsnog innen. De dga voerde aan dat de navorderingstermijn hiervoor verlopen was. Wat nu?

PRIVÉ - 28.11.2019

Na afkoop van partneralimentatie stopt het recht daarop

Afkoop van partneralimentatie is nu superactueel. Dit jaar is de aftrek nog tegen max. 50,75%. Dit wordt per 2020 afgebouwd tot in 2023 max. 37,05%. Hoe kan partneralimentatie worden afgekocht? Kan daarop worden teruggekomen?

PERSONEEL - 28.11.2019

Bind topwerknemers aan uw bedrijf

De concurrentie op de arbeidsmarkt is enorm op dit moment. Het is dus van belang om uw beste werknemers binnenboord te houden. Wat zijn de mogelijkheden? Hoe pakt u dit slim aan?

FISCOTIP - 28.11.2019

Verminder heffing box 3 via uw BV

Als u privé veel vermogen bezit, kan de heffing in box 3 aardig oplopen. Gelukkig kunt u hier met gebruik van uw BV wat aan doen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten? Wat scheelt het per saldo?

IN DE PIJPLIJN - 28.11.2019

Wetsvoorstel vervanging Wet DBA


BEDRIJFSOPVOLGING - 28.11.2019

Bedrijfsopvolging op tijd regelen

Bij de vererving of de schenking van uw BV-aandelen kan onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de bedrijfsopvolgingsregeling. Het is dan wel van belang om tijdig voor te sorteren. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?

FISCALE WINST - 28.11.2019

Herinvesteringsreserve en berekening investeringsaftrek

Als u in uw BV een zogeheten ‘herinvesteringsreserve’ heeft gevormd en vervolgens inderdaad herinvesteert, dan mag u over deze nieuwe investering investeringsaftrek claimen. U moet hierbij wel even opletten. Hoe zit dat?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 28.11.2019

Voordelig om in de BV te blijven?

Per 1 januari 2020 worden de belastingtarieven weer aangepast. Is het dan nog wel fiscaal voordelig om in de BV-vorm te blijven ondernemen? Hoe zit dat?

OVEREENKOMSTEN - 27.11.2019

Digitaal ondertekenen, hoe dit nu veilig aanpakken?

Een overeenkomst komt tot stand door een aanbod dat door een ander wordt aanvaard. Dat kan meestal ook mondeling. Om niet in de bewijsproblemen te komen en om het ‘officieel’ te maken, worden overeenkomsten vaak ondertekend. Kan dat ook digitaal?

BELASTINGEN - 27.11.2019

Fietsregeling vanaf 2020

Vanaf 2020 geldt er een vereenvoudigde regeling voor de waardering van het voordeel van de terbeschikkingstelling van een fiets van de zaak, die ook voor woon-werkverkeer of privé wordt gebruikt.

PROJECTPLANNING - 27.11.2019

Vinger aan de pols met projectplanning

Niet alle projecten verlopen foutloos ondanks een projectplanning. Gevolgen kunnen vertragingen, financiële tegenvallers en aansprakelijkstelling zijn. Wat te doen om bijtijds het tij te keren? Hoe bewaakt en regelt u dit nu goed?

TESTAMENT - 27.11.2019

Als executeur informatie geven aan onterfde kinderen!

Als een of meer kinderen zijn onterfd, hebben ze dan nergens recht op? Wat is de legitieme portie? Hoezo zijn giften van belang? Wat zegt de wet? Stel, u bent executeur bij de uitvoering van een testament van bijv. uw dga, wat moet u nu regelen en bewaken?

INVESTEREN - 27.11.2019

Voorkom uitstel van Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u voor een bedrijfsmiddel de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek krijgt, loopt u het risico deze te missen als u het bedrijfsmiddel nog niet in gebruik heeft genomen. Hoe voorkomt u dit, wanneer past u deze toe en wanneer juist niet?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 27.11.2019

Verrekening rekening-courant is gewoon belast

Veel ondernemers hebben een rekening-courantschuld bij hun BV. Deze is ontstaan door diverse (kleinere) betalingen die de vennootschap voor haar aandeelhouder heeft gedaan. Bij verkoop van de zaak wordt deze schuld vaak verrekend. Dan gaat het snel mis ...

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 27.11.2019

Excessief lenen bij de eigen BV, de stand


PERSONEEL - 27.11.2019

Dienstverband niet laten slapen

Het was lang de vraag of een werkgever moest instemmen met het verzoek van een langdurig zieke werknemer om het contract te beëindigen. Wat zei de Hoge Raad nu?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 27.11.2019

Turboliquidatie, een-twee-drie ... en weg is de vennootschap

De debiteurenadministratie meldt u dat een klant, Zwartgoed BV, nog steeds niet heeft betaald. De ingeschakelde deurwaarder komt al snel met de mededeling dat Zwartgoed BV ontbonden is. Waarom weet u dat niet en kan dat zomaar?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 27.11.2019

Belastingrente vennootschapsbelasting


VOORRAAD - 27.11.2019

Voordat het balansen begint ...

Voor ieder bedrijf is dit jaarlijks niet het leukste werk, voorraadtellingen. Hoe kunt u dat nu opleuken, zodat u daar fiscaal voordeel van heeft? Bovendien heeft u dan weer overzicht en is alles op orde en klaar voor 2020. Lees verder!

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 26.11.2019

Nieuwe tarieven vennootschapsbelasting


RECHT VAN DE BOUW - 26.11.2019

Zonder verzuim geen schadevergoeding verschuldigd!

Wanneer kan er door de opdrachtgever schadevergoeding worden geëist? Hoe raakt de aannemer in verzuim? Wat staat er in de wet? Wat speelde hier recentelijk over bij de verbouwing van een huis? Wat zegt de rechter?

RECHT VAN DE BOUW - 26.11.2019

Vaste prijs of richtprijs, kies wat bij u het beste past

Een collega schatte in dat een klus twee dagen zou duren, maar was in 5,5 uur klaar. Mag hij als aannemer dan voor het overeengekomen bedrag een factuur sturen? Hoe zit dat precies?

REKENING-COURANT - 26.11.2019

Tegengaan hoge dga-lening bij de BV


MEEWERKENDE PARTNER - 22.11.2019

Welke beloning in 2019 voor uw meewerkende partner?

Als uw partner meewerkt in uw horecabedrijf, kunt u hier fiscaal op verschillende manieren een beloning voor toekennen. Wat zijn deze mogelijkheden en wat is in uw situatie het voordeligst? Waar moet u nog meer op letten?

PERSONEEL - ONTSLAG - 22.11.2019

Ontslag, hoe werkt dat vanaf 2020?

Met de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans gaan ook de ontslagmogelijkheden veranderen. Dit heeft weliswaar een zonzijde, maar ook een schaduwkant. Wij zetten het voor u op een rijtje.

HORECAKOSTEN - 22.11.2019

Muziek in uw horecazaak via internet?

Er bestaan allerlei online muziekdiensten die u naar uw audioapparatuur kunt streamen. Lekker handig en fijn voor uw gasten en personeel. Wat kosten deze diensten en zitten er nog haken en ogen aan?

AFSCHRIJVEN - 22.11.2019

In 2019 voor de laatste keer afschrijven?

Stel, u schrijft in 2019 voor het laatst over een koelcel af. Die koelcel is ook nog niet aan vervanging toe. Dat betekent dat uw winst(belasting) over 2020 zal gaan stijgen. Dat wetende, hoe kunt u dat opvangen?

INVESTERINGSAFTREK - 22.11.2019

Oeps, investeringsaftrek 2018 vergeten, wat nu?

Uw collega kwam erachter dat zijn adviseur voor 2018 investeringsaftrek (KIA) was vergeten te claimen over een op het laatst nog aangeschafte laptop van maar liefst € 3.000. “Ben ik die aftrek nu echt kwijt?”, vroeg hij ons.

UW RAADSMAN - 21.11.2019

Verkoop aan eigen BV tegen te hoge prijs, fiscaal de klos

Als een directeur-grootaandeelhouder onroerend goed aan zijn eigen BV verkoopt, moet dit tegen de waarde in het economisch verkeer plaatsvinden. Een afwijkende waarde kan namelijk flinke fiscale gevolgen hebben.

TAXATIE - 21.11.2019

Taxateur op de zwarte lijst, mag dat wel?

Bij de rechter speelde er onlangs een procedure over een bank die weigerde om de taxatierapporten van een taxateur te accepteren. De bank deed hierbij een beroep op contractvrijheid. Kan dit zomaar? Wat besliste de rechter?

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.11.2019

Een slapende VvE, wat moet u daarmee?

Bij veel appartementencomplexen is de Vereniging van Eigenaars (VvE) niet actief. Dat kan zowel de koper als de verkoper (veel) geld kosten. Wat houdt een slapende VvE (nu ook alweer) in? Wat moet u daar als makelaar mee?

APPARTEMENTSRECHTEN - 21.11.2019

Laadpalen voor elektrische auto’s

Elektrisch rijden wordt steeds populairder. Om hun elektrische auto op te laden, willen ook appartementseigenaren vaak een eigen laadpaal. Kan dat zomaar? Welke stappen moeten er dan binnen de VvE genomen worden?

FINANCIERING - 21.11.2019

Wel een huis, geen vaste baan

Vanaf 1 januari 2020 wordt het voor starters makkelijker om een huis te kopen. Ook als de koper geen vast arbeidscontract heeft. Wat gaat er veranderen?

BOUWRECHT - 21.11.2019

Vaste prijs of een richtprijs, wat past u het beste?

Een keukenleverancier schatte in dat het stuken van twee muurtjes twee dagen ging kosten, wat neer zou komen op € 1.250. Nu was hij in vijf en een half uur klaar. Mag hij dan toch € 1.250 in rekening brengen?

IN DE KIJKER - 21.11.2019

Vergunningvrij bouwen, hoe zit het ook alweer?

Stel, een kandidaat-koper van een woning die u in de verkoop heeft, wil de woning uitbreiden of een dakkapel plaatsen. Hij vraagt u of hij daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Waar kunt u hem op wijzen?

KOSTENAFTREK - 21.11.2019

Wat met de fiets van de ondernemer?

Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe regels voor de ‘fiets van de zaak’. Ook voor de ondernemer die zelf een fiets van de zaak gebruikt. Fietst u mee?

PROCEDURE - 21.11.2019

Durft u de gang naar de rechter te maken?

Uit een recent onderzoek in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat veel MKB-ondernemers huiverig zijn om de gang naar de rechter te maken vanwege de hoge kosten. Waar moet u zoal rekening mee houden?

FISCALE WINST - 21.11.2019

In 2019 nog iets te reserveren en dus minder te betalen?

Het jaar is weer bijna voorbij en dus is het tijd om de balans op te maken. Wellicht is het ook raadzaam de winst te drukken door wat extra reserves te kweken. Kan dat zomaar, wat zijn de voorwaarden en waar moet u op letten?

ADMINISTRATIE - 21.11.2019

Hoelang mag en/of moet u een offerte bewaren?

U brengt met enige regelmaat offertes uit aan potentiële klanten. Heeft u zich al eens afgevraagd of u die moet bewaren? En wat als u die gewoon wilt bewaren? Mag dat dan of gooit de AVG roet in het eten?

BTW-AANGIFTE - 21.11.2019

Denk aan privégebruik 2019 in de laatste btw-aangifte

Als u goederen of diensten deels privé gebruikt, mag u niet alle btw aftrekken. Hoe bepaalt u hoeveel btw u wel kunt aftrekken en hoe kunt u dit achteraf corrigeren? Waar moet u over communiceren met uw boekhouder?

ZAKELIJK - VARIA - 21.11.2019

Uw bedrijf en het milieu

Veel Nederlandse agrarische en bouwbedrijven lopen momenteel stuk op de strenge milieuregelgeving. Hoe blijft u met uw bedrijf aan alle regels voldoen?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 21.11.2019

Maak gerichter gebruik van Twitter

Op Twitter is het soms moeilijk om uw weg te vinden in de niet-aflatende stroom van tweets, die variëren van heel banaal tot heel interessant. Hoe maakt u van Twitter een nuttige en hanteerbare bron van informatie?

ONTSPANNING - BOEKEN - 21.11.2019

Hoe vindt u het betere boek?

U leest graag? Hoe kunnen websites en apps u helpen om boeken te vinden die u (waarschijnlijk) met plezier zult gaan lezen?

EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 21.11.2019

Mobiele website, responsive of adaptive design?

Tegenwoordig gebruikt meer dan een op de twee personen vrijwel alleen zijn smartphone om te internetten. Een responsive of adaptive design zorgt ervoor dat uw website er goed uitziet op elk toestel.

TELEFONIE - SMARTPHONE - 21.11.2019

Zijn de nieuwe iPhones de moeite waard?

Zoals elk jaar verschenen er onlangs nieuwe iPhones. Is zo’n nieuwe iPhone nog de moeite waard of kunt u beter een ouder model overwegen?

GEZONDHEID - VARIA - 21.11.2019

Test uw mentale gezondheid


WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 21.11.2019

Zo bereikt u meer mensen op LinkedIn

Via LinkedIn focust u op professioneel netwerken voor uzelf en uw zaak. Met advertenties vergroot u het bereik van dit kanaal.

SOFTWARE - APPS - 21.11.2019

Joplin als alternatief voor OneNote of Evernote

Met het gratis programma Joplin kunt u online notities maken, die u ook kunt doorzoeken en delen. Is het een alternatief voor OneNote of Evernote?

SOFTWARE - BROWSER - 21.11.2019

Chrome en Firefox in het nieuw

De Chrome- en Firefox-browsers hebben beide een nieuwe versie gekregen. Welke interessante nieuwe functies kunt u verwachten? Is er een upgrade nodig?

BEVEILIGING - PRIVACY - 21.11.2019

Sociale media met aandacht voor privacy

U vindt socialemediakanalen als WhatsApp, Skype en Facebook handig om contact te houden met collega’s, vrienden en familie, maar u maakt zich ernstig zorgen over uw privacy. Er zijn ook meer privacybewuste alternatieven.

WEBDIENSTEN - VARIA - 21.11.2019

Links List: URL-lijstjes maken


VERVOER - OPENBAAR VERVOER - 21.11.2019

Citymapper toont de beste route


E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 21.11.2019

E-mail traceren, doet u mee of niet?

Er bestaan tools waarmee u kunt volgen wat er met uw e-mailberichten gebeurt. Wilt u zelf zulke tools gaan gebruiken of wilt u voorkomen dat anderen u kunnen volgen?

SOFTWARE - FOTO - 21.11.2019

Zo bewerkt u foto’s in raw-formaat

Wilt u foto’s of afbeeldingen op een professionele manier bewerken, bijv. voor een brochure of een affiche? Daarvoor kunt u Adobe Lightroom gebruiken, maar er zijn ook alternatieven. Wij helpen u op weg.

INVESTERINGSAFTREK - 18.11.2019

Nog die winstaftrek 2019 binnenhalen

Door de staffels in de investeringsaftrek, kan het gebeuren dat u die voor 2019 óf net misloopt, óf in een lagere staffel terechtkomt. Hoe voorkomt u dat?

PERSONEEL - 18.11.2019

Premiedifferentiatie WW, schriftelijke arbeidscontracten?

De invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans brengt onverwacht toch veel werk met zich mee voor de loonadministrateur. Wat speelt er door de premiedifferentiatie bij het bewaren van het arbeidscontract bij de loonadministratie?

INKOMSTENBELASTING - 18.11.2019

Verondersteld rendement in box 3 verder verlaagd?

Zoals bekend, worden uw privéspaargeld en -beleggingen in box 3 belast. Daarbij wordt er uitgegaan van een forfaitair rendement. Er heerst onduidelijkheid over wat er de komende jaren met dit forfaitair rendement gaat gebeuren. Wat speelt er?

INVESTERINGSSUBSIDIE - 18.11.2019

Meer geld en eenvoudigere regels in 2020 voor innovatie

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat geeft in een brief aan de Tweede Kamer een verduidelijking over de plannen met de subsidieregeling voor speur- en ontwikkelingswerk. Wat moet u daarvan weten?

SCHENKBELASTING - 18.11.2019

Dit jaar met de feestdagen nog belastingvrij schenken?

Het nieuwe jaar 2020 komt in zicht en wellicht vraagt u zich af of u ook dit jaar weer wat belastingvrij gaat schenken en zo ja, aan wie en hoeveel? Wat zijn de mogelijkheden en waar moet u op letten als u de fiscus niet te veel wilt spekken?

INKOMSTENBELASTING - 18.11.2019

Hoeveel vermogen houdt u in uw bedrijf?

Het einde van het jaar nadert en dus is het van belang om aandacht te schenken aan de omvang van uw vermogen in uw bedrijf. De fiscale gevolgen tikken immers door in uw portemonnee. Hoezo en wat scheelt dat dan?

FISCALE WINST - 18.11.2019

In 2019 buiten werking stellen of wachten tot 2020?

Soms moet u een bedrijfsmiddel, zoals een machine, koeling of installatie, buiten werking stellen of slopen, omdat deze op zijn einde loopt. Moet u dat dan nog in 2019 doen of is het fiscaal beter om te wachten tot 2020? Wat is wijsheid?

LOONADMINISTRATIE - 18.11.2019

“Wat als iemand van over de grens mij uit de brand helpt?”

Uw collega kreeg van een kennis uit Duitsland zo nu en dan een klant toegeschoven. Daar wilde uw collega maar wat graag iets voor betalen. Hij stelde de vraag hoe hij dit fiscaal zo veilig mogelijk kon regelen.

ARBEIDSOVEREENKOMST - 18.11.2019

Voorzichtig met proeftijdbeding

In veel arbeidscontracten staat een proeftijdbeding. Maar in een volgend contract mag u niet zomaar een nieuwe proeftijd opnemen. Wat zei de rechter nu?

FLEXIBELE ARBEID - 18.11.2019

Oproepcontract, vrijheid blijheid?

U wilt de inzet van (extra) personeel flexibel houden. Daarom sluit u met diverse medewerkers een oproepcontract af. Zo heeft u alle vrijheid om hen wel of niet op te roepen. Althans, dat denkt u. Is het echt allemaal vrijheid blijheid?

ZIEKTE EN RE-INTEGRATIE - 18.11.2019

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

De regering vindt dat de loondoorbetaling bij ziekte en de re-integratie duidelijker, makkelijker en goedkoper moet worden. Vanaf 1 januari 2020 kunnen MKB-bedrijven een verzuim-ontzorg-verzekering afsluiten. Wat is dat precies?

RECHTSPRAAK - 18.11.2019

Initiatief werkgever bij herstel arbeidsverhoudingen

Een medewerker die niet in de groep past, wilt u het liefst zo snel mogelijk laten gaan. Is zoiets voldoende om hem te ontslaan wegens een ‘verstoorde arbeidsverhouding’? Wat zei de rechter daar onlangs over?

WERVING EN SELECTIE - 18.11.2019

Weet wat u zoekt in een nieuwe medewerker

Een goede voorbereiding is cruciaal bij een selectiegesprek. Het is niet alleen belangrijk de functie en de werkomgeving goed in kaart te brengen, het is ook belangrijk de persoon die u zoekt goed voor ogen te hebben. Hoe doet u dat?

STAGE - 18.11.2019

“Yes, mijn zaterdaghulp wil stage komen lopen!”

Een van uw oproepkrachten vraagt of hij ook bij u stage kan komen lopen. Dit roept echter wel een aantal vragen op. Wat zijn de mogelijkheden en risico’s, wat betekent dit voor de salarisadministratie en hoe moet dit verwerkt worden?

PERSONEEL - 15.11.2019

Ontslagplicht bij een slapend dienstverband?

Als een medewerker twee jaar ziek is, kiezen sommige werkgevers ervoor deze niet te ontslaan, maar het dienstverband ‘slapend’ te houden. Zo voorkomen zij dat er een transitievergoeding moet worden betaald. Hoe gaan rechters daarmee om?

PRAKTIJKVOERING - 15.11.2019

Zorgverzekeraars moeten meer transparantie geven

De Regeling informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten is per 1 november 2019 door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangepast. Aan welke nieuwe vereisten moeten verzekeraars voldoen?

PATIËNTENRECHTEN - 15.11.2019

Informatieplicht bij anderstaligen

Als zorgverlener moet u uw patiënten of cliënten in begrijpelijke taal informeren. Hoe doet u dat bij anderstaligen? Dus bij cliënten en/of patiënten die de Nederlandse (of Engelse) taal niet machtig zijn?

MARKETING - 15.11.2019

Adverteren op sociale media, wat zijn de regels?

Sociale media zijn heel populair. Daarom overwegen steeds meer zorgprofessionals om via Facebook reclame te maken. Mag dat echter zomaar, adverteren op sociale media? Wat zijn de regels en waar moet u op letten?

BOER EN BEDRIJF - 14.11.2019

Stimulering sanering asbestdaken interessant voor u?

Heeft u een asbestdak en wilt u dat laten verwijderen? De overheid wil komend jaar de vrijwillige sanering van asbestdaken gaan stimuleren. Is dit nu interessant voor u?

Cookiebeleid