Alle domeinen

2021 - December

hypotheekrenteaftrek - 21.12.2021

Strikte eis voor renteaftrek hypotheek van familiebank

Gegevens over een hypotheek, verstrekt door ouders of andere niet-administratieplichtigen, moeten tijdig aan de fiscus worden doorgegeven.

buitenlandse belastingplicht - 21.12.2021

Partiële buitenlandse belastingplicht

Naar Nederland gekomen extraterritoriale werknemers moeten een verzoek indienen om te worden aangemerkt als partieel buitenlands belastingplichtige.

negatieve waarde - 21.12.2021

Kan een bezitting in box 3 ook een negatieve waarde hebben?

Als adviseur is men vaak geneigd om bij het doorspitten van de jurisprudentie alvast een oordeel te vellen over de casus, die men aan het doorlezen is. Zo ook bij een uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland.

echtscheiding - 21.12.2021

Echtscheiding en hypotheekrenteaftrek

Blijft een van de partners na echtscheiding in de woning wonen en betaalt deze alle kosten? Dan is het voor de fiscale aftrek van de hypotheekrente belangrijk om de afspraken in het convenant op de juiste manier te formuleren.

termijnoverschrijding - 21.12.2021

Fout van de fiscus maakt overschrijding verschoonbaar

Dat de Belastingdienst het niet leuker maakt maar wel makkelijker, blijft een illusie. Jammer dat de inspecteur niet bereid is om eigen fouten te corrigeren, zoals blijkt uit een recente uitspraak.

belastingkorting - 21.12.2021

De verliesbeschikking als eis voor omzetting ab-verlies

Rechtbank Noord-Nederland heeft in 2021 twee tegengestelde uitspraken gedaan over het omzetten van een ab-verlies in een belastingkorting, zonder een verliesbeschikking van de inspecteur.

btw - 21.12.2021

Onjuist gefactureerde btw: hoe op te lossen?

Een btw-ondernemer kan ten onrechte gefactureerde btw herzien als hij het gevaar voor verlies van belastinginkomsten tijdig en volledig heeft uitgeschakeld.

factuur - 21.12.2021

Btw-aftrek bij een nagekomen factuur

Voor een factuur die later is uitgereikt dan het tijdvak van levering, is btw-aftrek mogelijk.

werknemersstatus - 21.12.2021

Werknemer of opdrachtnemer?

De beoordeling van de arbeidsrelatie van zzp’ers voor het verrichten van werkzaamheden is ook van belang voor het arbeidsrecht.

vennootschapsbelasting - 21.12.2021

Aftrekbeperking bij renteloze en laagrentende leningen

Aftrek van rente op een renteloze of laagrentende lening kan worden geweigerd als deze van een gelieerde onderneming is en geen of een aflossingsdatum heeft die meer dan tien jaar ligt na het aangaan van de lening.

fiscale eenheid vpb - 21.12.2021

Verbreken fiscale eenheid kan aantrekkelijk zijn

Doordat het MKB-tariefsopstapje (fors) omhooggaat, kan het interessant zijn om de fiscale eenheid vennootschapsbelasting te verbreken.

heffingsrecht - 21.12.2021

Nederland metterwoon verlaten

Een werknemer moet kunnen aantonen dat hij uit Nederland is vertrokken om er zeker van te zijn dat Nederland niet mag heffen over zijn inkomen.

erfrecht - 21.12.2021

De bankrekening van de erflater, wie mag hier bij?

Als iemand komt te overlijden behoren de tegoeden op de bankrekeningen in principe tot de nalatenschap. Maar hoe werkt dat bij een en-ofrekening? Hoe gaan de banken hiermee om?

CORONAMAATREGELEN - 21.12.2021

Na lockdown nieuwe versoepelingen steunmaatregelen!

Ondernemers hadden door de korte tijd tussen de aankondiging en de invoering van de lockdown weinig kans om hun bedrijfsvoering tijdig aan te passen. Daarom verruimt het kabinet het economisch steunpakket voor het vierde kwartaal van dit jaar en het eerste kwartaal van 2022 om werkenden en ondernemers extra ondersteuning en zekerheid te bieden. Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

UW RAADSMAN - 20.12.2021

Nieuw huis op oude fundering, laag tarief overdrachtsbelasting

Een koper heeft in 2018 een perceel grond gekocht met een oude fundering van een afgebrande woning. Op de bestaande fundering gaat hij een nieuwe woning bouwen. Welk tarief geldt er dan voor de overdrachtsbelasting?

IN DE KIJKER - 20.12.2021

Juridische status van de vragenlijst bij de koopovereenkomst

Verkopers die een NVM-makelaar inschakelen, worden gevraagd om een uitgebreid vragenformulier in te vullen. Vaak wordt dit formulier aan de koper verstrekt. Wat is de juridische status van deze vragenlijst als er sprake lijkt van een gebrek?

WONINGHUUR - 20.12.2021

Asbest in een huurwoning verwijderen

Als een huurder veranderingen in zijn woning aanbrengt of veranderingen van de vorige huurder overneemt, moet hij deze voorziening bij het einde van de huur op eigen kosten verwijderen. Wat nu als blijkt dat er sprake is van asbest?

VERKOOP - 20.12.2021

Schimmel en zwammen op balken houten vloer

De koopster van een woning wordt geconfronteerd met schimmel en zwammen op balken in de houten vloer. Zij eist dat de verkoper de herstelkosten betaalt. De rechter vindt echter dat de koopster nader onderzoek had moeten doen.

VERKOOP - 20.12.2021

Geldigheid contractuele schriftelijkheidseis

Zoals bekend, geldt bij (ver)koop van een woning door een consument het wettelijke schriftelijkheidsvereiste. Maar wat nu als deze wettelijke eis niet van toepassing is? Kan er dan toch nog een schriftelijkheidsvereiste van kracht zijn?

PROJECTONTWIKKELING - 20.12.2021

Bouwen zonder parkeerplek!

Stel, u wilt een leegstaand kantoorgebouw verbouwen naar drie woningen, maar u heeft geen ruimte om parkeerplaatsen te realiseren. Wat nu? De Raad van State heeft daarover een interessante uitspraak gedaan.

WOZ - 20.12.2021

Zonnepanelen en de WOZ-waarde van een woning

Zoals bekend, is de WOZ-waarde van een woning gelijk aan de marktwaarde. Wat zal een woning maximaal opbrengen bij een potentiële verkoop op de waardepeildatum? Voor het belastingjaar 2022 is de waardepeildatum 1 januari 2021.

FINANCIERING - 20.12.2021

Nationale Hypotheek Garantie in 2022


ENERGIE - 20.12.2021

Energieleveranciers en contracten

In deze tijd dat de energieprijzen de pan uit rijzen, worden nieuwe en lopende contracten met de energieleveranciers steeds belangrijker. Hoe zit dat?

VERKOOP - 20.12.2021

Verkoop appartement, alle VvE-bijdragen moeten betaald zijn

De notaris heeft een cruciale rol als er kort voor de levering van een appartementsrecht discussie ontstaat over de opgave van de te betalen VvE-bijdrage. Maar ook de makelaar heeft een rol. Wat is uw rol als verkopend makelaar?

VERHUUR - 20.12.2021

Airbnb mag aan twee kanten bemiddelingskosten vragen

Makelaars en bemiddelaars bij verhuur mogen niet de verhuurder en de huurder bemiddelingskosten laten betalen. De Hoge Raad vindt dat deze regel niet bedoeld is voor kortdurende verhuur en dus niet van toepassing is op Airbnb.

APPARTEMENTSRECHTEN - 20.12.2021

Een nieuwsbrief voor VvE-leden

Beheerders en besturen van VvE’s hebben het vaak heel druk en vergeten dan soms de leden van de VvE te informeren. Dan kan een nieuwsbrief op regelmatige basis een uitkomst bieden. Waar moet u op letten bij zo’n nieuwsbrief?

ARBO - 20.12.2021

Vanaf 01.01.2022 geen rookruimte meer

Vanaf 1 januari 2022 zijn rookruimtes in uw bedrijf verboden. Hoe gaat u daar in de praktijk mee om? Simpelweg het roken verbieden? Lees wat nu raadzaam is.

RE-INTEGRATIE - 20.12.2021

Voorkom financiële schade: start de re-integratie altijd direct

In de praktijk komt het regelmatig voor dat een werkgever niets heeft ondernomen aan de re-integratie van een zieke werknemer, bijv. omdat de werknemer aanspraak kan maken op een Ziektewetuitkering. Is dat wel verstandig?

VERLOF - 20.12.2021

Een aanvraag voor ouderschapsverlof weigeren of wijzigen

Een van uw medewerkers maakt gebruik van het recht op ouderschapsverlof en dient een aanvraag in. De aanvraag past helaas heel slecht in de bedrijfsplanning. Mag u deze aanvraag daarom weigeren of eenzijdig aanpassen?

CORONA - 20.12.2021

Thuiswerken en hybride vergaderen: de ins en outs

Door het aantal coronabesmettingen en de adviezen van de overheid is op dit moment thuiswerken weer aan de orde van de dag. Hoe zet u hybride vergaderingen nuttig en handig op? Wat zijn de ins en outs om te bewaken en te regelen?

INLENEN PERSONEEL - 20.12.2021

Beperk aansprakelijkheid bij inlenen personeel

U weet het: goed personeel is nu vaak moeilijk te vinden. Soms kan het dan een optie zijn om tijdelijk uitzendkrachten in te schakelen of iemand in te lenen van een collega-ondernemer. Wat moet u hierbij weten omtrent aansprakelijkheid?

ARBEIDSONGESCHIKT - 20.12.2021

Ziek of situatief arbeidsongeschikt, dat is de vraag

Soms gebeuren er nare dingen op het werk met een zieke werknemer tot gevolg. Nou ja, ziek … niet in staat te werken en dus situatief arbeidsongeschikt. Wanneer is daar sprake van en moet u loon doorbetalen? Wat kunt u doen?

ARBO - 20.12.2021

Omgaan met agressie

Het is steeds vaker in het nieuws: medewerkers die te maken krijgen met agressief gedrag en/of verbaal of fysiek bedreigd worden. Welke instructie geeft u over hoe het beste te handelen in zo’n situatie en hoe de situatie te de-escaleren?

WERKKOSTENREGELING - 20.12.2021

Werkkostenregeling vanaf 2022


STUDIEKOSTENREGELING - 20.12.2021

Studiekostenregeling per 2022


DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 20.12.2021

Minimumsalaris dga en de meest verdienende werknemer

In de loonbelasting is geregeld wat het minimumsalaris van een dga moet zijn, het gebruikelijk loon. Als u niet goed kunt onderbouwen dat uw salaris aan deze regels voldoet, ligt er een correctie op de loer. Wat besliste de rechter onlangs?

BEDRIJFSOPVOLGING - 20.12.2021

Geen bedrijfsopvolgingsregeling bij verhuur van één pand

Als u een vastgoed-BV heeft, kan de belastingheffing bij uw overlijden worden beperkt door een beroep te doen op de bedrijfsopvolgingsregeling. Vereist is dan wel dat er sprake is van een materiële onderneming. Maar wanneer is dat?

CORONAMAATREGELEN - 20.12.2021

Opnieuw uitstel van belastingbetaling

Vanwege de aanvullende beperkende coronamaatregelen kunt u over het vierde kwartaal van 2021 alsnog eenvoudig uitstel van betaling van belastingen krijgen.

CORONAMAATREGELEN - 20.12.2021

NOW opnieuw ingevoerd

Door het aanscherpen van de coronamaatregelen worden bepaalde groepen ondernemers weer getroffen in hun mogelijkheden om hun bedrijf te exploiteren. Het kabinet heeft daarom besloten opnieuw een loonsteunregeling in te voeren.

FISCOTIP - 20.12.2021

Overweeg per 1 januari 2022 over te stappen naar een BV

De faciliteiten voor ondernemers in de inkomstenbelasting worden steeds verder afgebouwd. In de BV betaalt u juist steeds minder belasting. Wordt de BV voor u nu ook interessant? Waar hangt dit van af en wat zijn de voordelen?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 20.12.2021

Wat u moet weten over de UBO

De uiteindelijke eigenaar of eigenaren van een BV moet(en) zich laten registreren als zogeheten ‘UBO’. Weer een nieuwe verplichting en weer een inbreuk op uw privacy, met alle mogelijke risico’s van dien. Kunt u hier nog onderuit?

EIGEN WONING - 20.12.2021

Papierwerk bij een familielening voor de eigen woning

De familielening is tegenwoordig erg in trek, zeker nu banken veel financiële eisen stellen aan starters op de woningmarkt. De vermogende ouder (of diens BV) schiet vaak te hulp, maar let dan wel goed op de vereisten voor renteaftrek bij het kind.

OVEREENKOMSTEN - 20.12.2021

Energieleveranciers en hun contracten

We krijgen verschillende vragen over het energiecontract. Mogen contracten zomaar stilzwijgend verlengd worden? Mogen prijzen zomaar verhoogd worden? Wat als u het er niet mee eens bent?

RECHTSPERSONEN - 20.12.2021

In een bestuur stappen: nieuwe wetgeving vanaf juli 2021

Als ondernemer krijgt u waarschijnlijk wel een keer de vraag of u bestuurder wilt worden van bijv. de sportvereniging van uw kinderen, van een ondernemersvereniging of misschien wel van een ANBI. Wat is er nieuw per 1 juli 2021?

TUCHTRECHT - 20.12.2021

Bij de tuchtrechter na een klacht

Natuurlijk doet u als (para)medisch beroepsbeoefenaar uw uiterste best om uw patiënten volgens alle normen van de geneeskunst te behandelen. Toch kan een patiënt ontevreden zijn en een klacht indienen. Wat gebeurt er dan?

- 20.12.2021

Een coronabehandeling stopzetten bij medisch zinloos lijden

De echtgenote en oudste dochter van een ernstig zieke man met een corona-infectie op de IC, eisten voortzetting van de medische behandeling. Volgens de behandelend artsen was deze voortzetting medisch zinloos. Wat vond de rechter?

FRAUDE - 20.12.2021

Pas op voor BEC-fraude


EINDEJAARSPERIKELEN - 20.12.2021

Debiteurenstand en voorziening opnemen

Met het oog op de jaarafsluiting is het zaak dat u uw debiteuren eens onder de loep legt. Wat kunt u nog doen zo op het einde van het jaar?

INVESTERINGSAFTREK - 20.12.2021

Levering pas in 2022, maar in 2021 toch al winstaftrek

Stel, door leveringsproblemen, corona en geen voorraad kan uw investering pas in 2022 geleverd worden. Hoe zit het dan met de investeringsaftrekken over 2021? Bent u deze dan kwijt? Nee hoor, lees verder!

FACTUUR - 20.12.2021

Klant overleden, wie betaalt dan de openstaande factuur ...

Een klant wil maar niet betalen. Hij reageert niet op uw herinnering en de telefoon wordt niet opgenomen. Dan blijkt dat de klant is overleden. Wat doet u met de openstaande factuur?

CORONAMAATREGELEN - 17.12.2021

TVL vierde kwartaal open voor aanvraag vanaf 20 december 2021

De TVL vierde kwartaal 2021 is voor ondernemers die in het vierde kwartaal van 2021 minimaal 30% omzetverlies verwachten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020. Zij moeten ook aan de overige voorwaarden voldoen.

CORONAMAATREGELEN - 16.12.2021

Steunpakket in verband met coronamaatregelen verlengd

Ondernemers hebben in ieder geval nog tot en met 14 januari 2022 te maken met de huidige coronamaatregelen. Het kabinet verlengt daarom de coronasteunmaatregelen nog zeker tot eind maart 2022. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste steunmaatregelen.

BEVEILIGING - PRIVACY - 14.12.2021

Volgt Facebook u nu echt overal?

U heeft er zeker van gehoord: Facebook volgt u overal, zonder dat u het zelfs merkt. Waarom doet Facebook dat? Hoe doen ze het en wat kunt u ertegen doen?

EIGEN WEBSITE - VARIA - 14.12.2021

Nieuwe regels voor webwinkels

Medio 2022 moeten webwinkels voldoen aan nieuwe Europese richtlijnen die klanten beter beschermen. Is er ook voor uw webshop werk aan de winkel?

INTERNETCONNECTIE - CONNECTIE - 14.12.2021

Hoe snel moet uw internet eigenlijk zijn?

Hoe sneller uw internetverbinding is, hoe beter natuurlijk. Maar verschillende toepassingen vereisen elk andere minimale snelheden. Welke zijn dat en hoe kunt u deze snelheid meten?

E-MAIL - WEBMAIL - 14.12.2021

De beste add-ons en extensies voor Gmail

Add-ons en extensies zijn ideaal om Gmail verder uit te breiden. Welke zijn het proberen waard?

WEBDIENSTEN - ONLINE OFFICE - 14.12.2021

Infographics maken met Prezi Design

De populaire presentatiesoftware Prezi lanceerde Prezi Design: een browsertool om infographics te creëren en te publiceren. Is dit interessant?

SOFTWARE - BROWSER - 14.12.2021

De veranderingen in Chrome

Twee op de drie mensen gebruiken Google Chrome om te internetten. Bij elke update krijgt deze browser extra functies die de mogelijkheden nog verder uitbreiden. Dit zijn enkele veranderingen in de meest recente versies.

CORONAMAATREGELEN - 13.12.2021

Nieuwe coronasteunmaatregelen voor het vierde kwartaal 2021

Nu ondernemers wederom getroffen worden door allerlei beperkingen door corona, zijn de coronasteunpakketten weer geactiveerd. Welke steunmaatregelen kunt u mogelijk tegemoetzien voor het vierde kwartaal 2021?

LOONADMINISTRATIE - 13.12.2021

Let op bij betalingen aan derden vanaf 01.01.2022

Betalingen aan derden die niet als ondernemer en niet bij u in dienstbetrekking werkzaam zijn (met name freelancers), moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Vanaf 2022 verandert er het nodige, waardoor u uw administratie moet aanpassen.

LENING EIGEN WONING - 13.12.2021

Hypotheek niet via de bank, maar bijv. via de familie

Als u een hypotheek niet bij de bank maar bij een derde, zoals familie, afsluit bij de koop van een woning, gelden er aanvullende voorwaarden. Hoe nauw luisteren deze en is er herstel mogelijk als het fout gaat? Wat vond de rechter hiervan?

PARKEERBELASTING - 13.12.2021

Onduidelijk parkeerbeleid voor rekening gemeente

Meestal moet u in een gemeente betalen om uw auto te parkeren. Maar wat nu als onduidelijk is waar en wanneer dit moet? Hoe ver reikt dan uw onderzoeksplicht? Wat vond de rechter?

LENEN - 13.12.2021

Privé krap bij kas en dan lenen bij de familie

Als u privé wat krap bij kas zit, kunt u op zoek gaan naar een financier die deze periode helpt overbruggen. Dit kan een bank zijn, maar consumptieve kredieten zijn behoorlijk prijzig. Wellicht kan een familielid (bijv. uw ouders) uitkomst bieden?

CORONAMAATREGELEN - 13.12.2021

Nieuw uitstel belastingbetaling

Na de aangescherpte coronamaatregelen kwam de overheid meteen ook met vernieuwde versoepelingen op het gebied van belastingbetaling. Welke zijn dat?

LENEN - 13.12.2021

Een zakelijke lening bij uw familie

De coronacrisis is voor sommige ondernemers een hard gelag. Als u tijdelijk op zoek moet naar wat extra zakelijke financiering, kan uw familie in beeld komen. Wellicht kunnen zij u verder helpen. Wat komt daar allemaal bij kijken?

PERSONEEL - 13.12.2021

Consumpties op de werkplek en thuiswerkplek belastingvrij

Consumpties op de werkplek zijn onder voorwaarden belastingvrij voor de werknemer. Maar wat zijn consumpties en wat is precies een werkplek? Hoe zorgt u dat u niet de fout ingaat en hoe voorkomt u naheffingen? Wat vindt de Belastingdienst?

RECHT - 13.12.2021

Verkopen aan minderjarigen


CORONAMAATREGELEN - 13.12.2021

Tegemoetkoming Vaste Lasten vierde kwartaal 2021

Na de aanscherping van de coronamaatregelen heeft de overheid ook de tegemoetkoming aan gedupeerde ondernemers weer geactiveerd. Wat moet u weten over de TVL?

CORONAMAATREGELEN - 13.12.2021

NOW 5.0 en wtv voor coronagedupeerde werkgevers

Ook werkgevers zijn weer gedupeerd door de aangescherpte coronaregels. Hiervoor komt de overheid met de NOW 5.0 en de wtv. Wat moet u weten?

LOKALE HEFFINGEN - 13.12.2021

Invloed van zonnepanelen eigen woning op de WOZ-waarde

Veel eigenaren van een woning hebben de laatste jaren zonnepanelen op het dak laten monteren om energie en geld te besparen. Maar wordt daardoor ook de WOZ-waarde hoger en hoeveel scheelt dat dan?

RECHTSPRAAK - 13.12.2021

Naakt recreëren niet genoeg grond voor ontslag

Wanneer gedrag grensoverschrijdend is, is altijd subjectief. Wanneer is er sprake van ernstig verwijtbaar handelen door een werknemer, waardoor de rechter het contract kan ontbinden? Hoe pakt u dat als werkgever constructief goed aan?

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 13.12.2021

Ontslag door thuiswerken …

Werknemers kunnen vragen of zij thuis mogen werken. Wat nu als u het daarmee niet eens bent, maar uw werknemer toch thuiswerkt. Kunt u hem dan op staande voet ontslaan?

ZIEKMELDING - 13.12.2021

Omgaan met een ziekmelding na een arbeidsconflict

Waar gehakt wordt, vallen spaanders en dus komen arbeidsconflicten ook bij de beste werkgevers voor. Het hoort erbij en u lost het op. Maar wat als de betrokken werknemer zich vanwege het arbeidsconflict ziek meldt. Hoe lost u dat op?

WERVING - 13.12.2021

Innovatief personeel werven met een vacaturevideo

Hoe vindt u goede medewerkers en hoe zorgt u ervoor dat u een aantrekkelijke werkgever bent op deze verhitte arbeidsmarkt? Een van de trends is nu op een innovatieve manier nieuwe medewerkers te werven met een vacaturevideo!

LOONADMINISTRATIE - 13.12.2021

Reiskosten moeten in loonadministratie


ARBO - 13.12.2021

Als uw werknemer geen mondkapje op wil

Als werkgever moet u zorgen voor een veilige werkomgeving. Wat kunt u doen als een werknemer weigert een mondkapje te dragen en ander werk weigert?

AUTO VAN DE ZAAK - 13.12.2021

Regel tijdig Verklaring geen privégebruik auto

Met een Verklaring geen privégebruik auto kan uw werknemer de privébijtelling voorkomen als hij de auto van de zaak niet gebruikt voor privédoeleinden. Maar dat kan behoorlijk misgaan. Waar moet u namelijk op letten?

PRIVACY - 13.12.2021

Als u de e-mailbox van de werknemer wilt checken

Tijdens de afwezigheid van uw werknemer wilt u zijn e-mailbox controleren. Misschien om de bedrijfsvoering vlot door te laten gaan of omdat u vermoedt dat hij veel privé-e-mails verzendt. Mag dat zomaar? Waar moet u op letten?

PREMIES - 13.12.2021

Premiepercentages 2022 bekend


BOER EN BEDRIJF - 13.12.2021

Invoering rVDM uitgesteld naar 01.01.2023

Via invoering van een realtime vervoersbewijs dierlijke mest (rVDM) moet u voorafgaand en tijdens het mesttransport meldingen doorgegeven aan RVO.nl. Wat nu?

BOER EN BEDRIJF - 13.12.2021

Hoogte bedrijfstoeslag en betaalschema GLB-subsidies

Als u een beslissing over de uitbetaling van betalingsrechten 2021 heeft ontvangen, is het belangrijk om de berekening te controleren. Vooral als er een korting is toegepast of als u nog niet het volledige bedrag krijgt uitbetaald. Wat speelt er?

LANDBOUWVOERTUIGEN - 13.12.2021

Landbouwvoertuig registeren


BOER EN BEDRIJF - 13.12.2021

Meestal telt de hoogste werkingscoëfficient bij mestmengsels

Als u een mengsel van dierlijke mest aanvoert of als vaststaat dat u een mengsel van dierlijke mest uitrijdt op uw bedrijf, moet u standaard de hoogste werkingscoëfficient van het mengsel gebruiken in de berekening van de gebruiksnormen. Wat mag er?

MESTWETGEVING - 13.12.2021

Correcte gehalten eindvoorraad dierlijke mest hanteren

De eindvoorraad dierlijke mest moet ieder jaar weer vastgesteld worden. Dan speelt weer de vraag: welke gehalten moet ik hanteren? Het belang is groot, zeker ook omdat de NVWA en RVO.nl hier steeds strakker mee omgaan. Wat nu?

ERFBELASTING - 13.12.2021

Twee partners tegelijk onmogelijk: geen erfbelastingvoordeel

Als een ongehuwde persoon samenwoont met een gehuwde persoon, kunnen ze dan partners zijn voor de wet? Ze hebben dan recht op de partnervrijstelling voor de erfbelasting (€ 671.910 in 2021). Een notarieel samenlevingscontract helpt.

INKOMSTENBELASTING - 13.12.2021

Aftrekpost partner in voorlopige aanslag

Binnenkort ontvangt u weer de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022. Nieuw is dat daarin de aftrekpost tussen fiscale partners is verdeeld. Wat nu?

INKOMSTENBELASTING - 13.12.2021

Een voorlopige verliesverrekening 2021 aanvragen als ...

De Belastingdienst geeft u de mogelijkheid om bij een verwacht verlies over 2021 reeds vooruitlopend op de definitieve aangifte rekening te houden. Dat betekent dat er reeds 85% van uw verlies verrekend wordt met eerdere winsten. Maar hoe?

CORONAMAATREGELEN - 13.12.2021

Vaststelling TVL Q2 doen voor 12 januari 2022

Heeft u een voorschot Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) over de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 gehad, dan moet RVO.nl nu bepalen of u de resterende 20% nog krijgt of terug moet betalen. Wat moet u doen?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.12.2021

Denk als dga van uw BV aan uw bestuursaansprakelijkheid

Als bestuurder van uw BV kunt u aansprakelijk gesteld worden voor onbetaalde belastingschulden. Wanneer kan de fiscus dit doen, hoe zit dat tijdens de huidige coronacrisis en hoe kunt u deze narigheid voorkomen?

ONROERENDE ZAKEN - 13.12.2021

Energielabelverplichtingen goed bewaken en regelen

Het is goed om te weten wat nu de stand van zaken is met betrekking tot de invoering van het uitgebreide energielabel voor woningbouw en utiliteitsbouw. Wanneer is een energielabel nu verplicht? Hoe wordt hierop gecontroleerd?

BEVEILIGING - 13.12.2021

Cameratoezicht in uw (bedrijfs)pand

Camera’s in uw pand zijn handig om te allen tijde (op afstand) uw pand te bewaken, bijv. voor het registreren van kwaadwillenden die zich ongewenst in en om uw pand begeven. Maar mag u deze camera’s zonder meer ophangen?

RECHT VAN DE BOUW - 13.12.2021

Beëindigen lopende aannemingsovereenkomst

Een lopende overeenkomst kan op verschillende manieren door contractpartijen tussentijds worden beëindigd. Volgens de wet is zowel opzeggen als ontbinden mogelijk. Wat zijn de financiële gevolgen en hoe staat u in uw recht?

MEERWERK - 13.12.2021

Meerwerk niet concreet genoeg, dan geen recht op betaling

De waarschuwingsplicht in geval van meerwerk is belangrijk voor u als bouwondernemer. Kan dat in de offerte worden meegenomen? Wat speelde hier recentelijk bij Rechtbank Rotterdam over inzake een verbouwing? Wat is nu raadzaam?

HET OVERKWAM UW COLLEGA - 13.12.2021

Schade door verzakking niet voor rekening van aannemer

Bij wie het risico ligt voor fouten in de opdracht of in zaken die worden aangeleverd, waaronder de grond waarop wordt gebouwd, is vaak de vraag. De waarschuwingsplicht van de aannemer is belangrijk. Wat staat er in de wet?

VERGUNNINGEN - 13.12.2021

Omgevingsvergunning: alle gevraagde informatie tijdig aanleveren!

Stel, u vraagt een omgevingsvergunning aan, maar volgens de gemeente ontbreken er nog enkele stukken. U krijgt een aantal weken de tijd om deze stukken aan te leveren. Wat nu als u deze stukken niet op tijd aanlevert?

Cookiebeleid