Alle domeinen

2022 - December

RUIMTELIJKE ORDENING - 23.12.2022

Bouwen door ergens anders een bedrijf te laten stoppen?

Stikstof is een hot item in het omgevingsrecht. De natuur is ernstig geschaad en moet hersteld worden. Bouwen kan, maar dan moet het project stikstofneutraal zijn of de stikstofruimte moet van elders komen. Wat besliste de Raad van State onlangs?

FINANCIERING - 23.12.2022

Is korting op de hypotheekrente bij een energiezuinige woning mogelijk?

Het verduurzamen van de woning is belangrijker dan ooit. Het zorgt voor besparing op de energiekosten, het huis wordt aantrekkelijker bij de verkoop, het milieu profiteert, etc. Wat is de invloed op de hypotheekrente?

GEMEENTE - 23.12.2022

Mag de gemeente uitvoering geven aan een onderhands tot stand gekomen koopovereenkomst?

Sinds het Didam-arrest van de Hoge Raad weten wij dat het oppassen geblazen is als een overheidslichaam een onroerende zaak wil verkopen. Onlangs speelde hierover een procedure bij Rechtbank Midden-Nederland. Wat kunnen we daarvan leren?

WOZ - 23.12.2022

Meer succes bij aanvechten WOZ-beschikking

Als uw cliënt zijn WOZ-beschikking wil aanvechten, heeft hij een deugdelijk taxatierapport nodig. Waar moet zo’n rapport aan voldoen om met succes in bezwaar te gaan bij de gemeente en zo nodig in beroep te gaan bij de rechter?

BOUWRECHT - 23.12.2022

Mandelige boom op erfgrens verhindert bouwplan, wat kunt u doen?

Als u samen met de buurman eigenaar bent van een boom op de erfgrens, kan dat problemen geven als de buurman niet meewerkt de boom te verwijderen. Kan de boom dan uw hele bouwplan in de weg zitten? Wat kan er dan toch nog?

BURENRECHT - 23.12.2022

Erfdienstbaarheid, waar ligt de grens en wie bepaalt dat?

Het komt met regelmaat voor: ruzie over een erfdienstbaarheid, zoals de eigenaren van een lijdend erf die met paaltjes een toegangsweg smaller maakten.

VERKOOP - 23.12.2022

Executeur is bevoegd een tot de nalatenschap behorende woning te verkopen

Het komt geregeld voor dat er in een nalatenschap een woning zit. Als de woning verkocht wordt, is het van belang om te weten wie er beschikkingsbevoegd is. De rechter moest onlangs oordelen over de vraag of de executeur tot levering mocht overgaan.

UW RAADSMAN - 23.12.2022

Belastingdienst geeft duidelijkheid over VvE-vermogen

In de praktijk zijn er regelmatig onduidelijkheden over het fiscaal verantwoorden in box 3 van lidmaatschapsrechten in een Vereniging van Eigenaars (VvE). De Belastingdienst geeft nu duidelijkheid over een door een VvE aangegane verplichting.

VERKOOP - 23.12.2022

Hoever gaat de mededelingsplicht van de verkoper?

Zoals bekend, rust bij de verkoop van een woning op de verkoper een mededelingsplicht. De verkoper kan hieraan onder meer voldoen door de vragenlijst van de makelaar nauwkeurig en volledig in te vullen. Is dat genoeg voor de rechter?

IN DE KIJKER - 23.12.2022

Windmolens en de gevolgen voor de woningmarkt

Veel woningbezitters schrikken ervan als er een windmolen in de buurt wordt geplaatst. Overlast door geluid en slagschaduw en de waarde van de woning daalt erdoor. Wat u van windmolens moet weten …

VERKOOP - 23.12.2022

Handmatige aanpassing van de koopovereenkomst, kan dat?

Het komt in de praktijk weleens voor dat er na het tekenen van de koopovereenkomst nog wijzigingen worden aangebracht. De rechter moest zich onlangs buigen over de vraag of er dan een nieuwe koopovereenkomst tot stand komt.

VERZUIM - 23.12.2022

Verminder werkdruk, voorkom ziekteverzuim

Door de krappe arbeidsmarkt neemt bij medewerkers de werkdruk flink toe met als gevolg een hoog ziekteverzuim, vaak vanwege mentale klachten die te maken hebben met hun werk. Hoe deze burn-outgolf in te dammen?

WERKTIJDEN - 23.12.2022

Waar rekening mee houden als een werknemer vrijwilliger bij de brandweer wordt?

De brandweer voert momenteel actief campagne om vrijwilligers te werven. Wat heeft het voor u als werkgever voor gevolgen als een werknemer hieraan gevolg wil geven? Bent u verplicht om eraan mee te werken?

AUTO VAN DE ZAAK - 23.12.2022

Bijtelling auto van de zaak voorkomen

Als een werknemer de auto van de zaak privé minder dan 500 km per jaar gebruikt, voorkomt hij fiscale bijtelling. Waar moet hij op letten bij de registratie?

LOONHEFFINGEN - 23.12.2022

Belangrijke wijzigingen van het loonbelastingjaar 2023

Het belastingjaar 2023 brengt wat de loonheffingen betreft enkele belangrijke wijzigingen met zich mee. Om overzicht te houden inzake uw loonadministratie en de verwerking van loonheffingen, hierbij een overzicht. Wat moet u in 2022 nog doen?

PERSONEELSADMINISTRATIE - 23.12.2022

Het identiteitsbewijs in het personeelsdossier: wat te doen?

In het personeelsdossier hoort een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer, maar dat is nog niet zo simpel. Is het wel echt? Hoe bewaart u het? Wat ermee te doen als de werknemer uit dienst gaat?

EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST - 23.12.2022

Variabele bonus meenemen in transitievergoeding?

Stel, een werknemer heeft als beloning niet alleen salaris, maar ook een variabele bonus. Hoe bepaalt u dan de hoogte van een transitievergoeding (vergoeding als compensatie voor ontslag) en moet u de variabele bonus daarin meenemen?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 23.12.2022

Bent u gehouden aan de mondelinge toezegging dat de verlenging van een contract voor onbepaalde tijd zal zijn?

De werknemer die mondeling een verlenging kreeg toegezegd, bleek dit uiteindelijk niet te krijgen. Nu de werkgever deze verlenging niet schriftelijk heeft bevestigd, wordt hij daar ook niet aan gehouden door de rechter. Hoe zit dat?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 23.12.2022

Nog extra loon of dividend in 2022?

Stel, u wilt uzelf in 2022 nog een extraatje geven. U kunt natuurlijk uw salaris verhogen, maar ook het uitkeren van dividend is mogelijk. Wat is de beste optie?

FISCOTIP - 23.12.2022

Vier uw personeelsfeest fiscaalvriendelijk

Nu de coronacrisis weer voorbij lijkt te zijn, organiseren veel bedrijven aan het eind van het jaar weer eens een personeelsfeest. Zorg wel dat u dit zo veel mogelijk belastingvrij houdt, anders betaalt u zomaar 80% belasting. Welke opties zijn er?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 23.12.2022

Dividend uitkeren om heffingskorting partner te benutten

Heeft u een partner die geen of een laag inkomen heeft, dan kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om uw BV over 2022 nog een interim-dividend uit te laten keren. Hoe zit dat? Waar moet u dan rekening mee houden?

HOLDINGSTRUCTUUR - 23.12.2022

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting vormen of juist verbreken?

Met ingang van 2023 verandert het tarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting en wordt deze schijf een stuk korter. Het individueel laten belasten van BV’s, levert dan minder voordeel op. Moet u nu weer een fiscale eenheid vormen?

PRIVÉ - 23.12.2022

Een periodieke gift geeft meer fiscaal voordeel

Door de terugtredende overheid zijn steeds meer instanties afhankelijk van giften. Als u dergelijke organisaties wilt ondersteunen, dan betaalt de Belastingdienst hieraan mee. Giften zijn namelijk aftrekbaar van uw inkomen.

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 23.12.2022

Generaal pardon voor zwartspaarders?

Er is onlangs commotie ontstaan over een artikel in het Financieele Dagblad: zwartspaarders zouden de dans ontspringen als gevolg van een uitspraak van de Hoge Raad. Wat is er aan de hand?

BTW - 23.12.2022

Btw-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak in de laatste btw-aangifte over 2022

In de laatste btw-aangifte van 2022 moet de btw-correctie worden aangegeven voor het privégebruik van een auto van de zaak door u als dga of door een werknemer. Hoe moet deze btw-correctie worden berekend?

verbouwing - 22.12.2022

Btw/OVB bij (ingrijpende) verbouwing

De Hoge Raad heeft een essentieel criterium voor ‘in wezen nieuwbouw’ aangeduid.

geruisloze omzetting - 22.12.2022

Geruisloze inbreng van een verhuurde onderneming in een BV

Hof Amsterdam heeft geoordeeld dat ook een verhuurde onderneming geruisloos kan worden omgezet in een BV.

rekening-courant - 22.12.2022

Onbelast wegstrepen rekening-courant?

Kan een dga zijn rekening-courantschuld aan zijn vennootschap niet meer voldoen? Dan neemt de Belastingdienst nog weleens het standpunt in dat er sprake is van een verkapte winstuitdeling. Daartegen is een verweer mogelijk.

eigen woning - 22.12.2022

Paardenbak, stallen en wei wel aanhorigheid bij de eigen woning

Op 13 oktober 2022 heeft Rechtbank Gelderland beslist dat een paardenbak met stallen en weidegronden zijn aan te merken als aanhorigheden bij de eigen woning van de belanghebbende.

internationaal - 22.12.2022

Belastingheffing over grensoverschrijdende pensioenuitkeringen

In grensoverschrijdende situaties levert belastingheffing over ontvangen pensioenen vaak discussies op. In dit artikel komen twee recente uitspraken aan bod waarbij de pensioengerechtigden in Duitsland en België wonen.

auto van de zaak - 22.12.2022

Bewijslast bijtelling? Inspecteur, ga boeven vangen!

In dit bijzondere geval staat Rechtbank Noord-Nederland een achteraf opgestelde rittenadministratie toe als bewijs.

aansprakelijkheid - 22.12.2022

Fiscale eenheid btw en hoofdelijke aansprakelijkheid

Hoofdelijke aansprakelijkheid voor een fiscale eenheid btw ontstaat op het moment dat de Belastingdienst erkent dat er sprake is van een fiscale eenheid btw.

omzetbelasting - 22.12.2022

De eerste btw-aangifte van 2023

Aan het begin van het nieuwe jaar moet de ondernemer diverse btw-correcties verwerken die betrekking hebben op het afgelopen jaar.

borgstelling - 22.12.2022

Borgstellingsverlies na eindigen aanmerkelijk belang?

In de zaak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 1 november 2022, stond de vraag centraal of belanghebbende een borgstellingsverlies kon nemen nadat zijn vennootschap was ontbonden.

belastingrente - 22.12.2022

Geen belastingrente als de fiscus al over het bedrag beschikte

Op 18 november 2022 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen over de belastingrenteregeling. De Belastingdienst mag geen belastingrente meer berekenen over de periode dat de Belastingdienst al over het bedrag beschikte.

personeel - 22.12.2022

Werkkleding

Een werknemer draagt soms voorgeschreven kleding tijdens het werk: werkkleding. Er is een verschil in belastingheffing tussen het ter beschikking stellen van de kleding en het vergoeden of verstrekken van de kleding.

arbeidsongeschiktheid - 22.12.2022

Fiscale behandeling van deelname aan een broodfonds

Onlangs heeft het Ministerie van Financiën, naar aanleiding van een Woo-verzoek, standpunten ten aanzien van broodfondsen gepubliceerd.

GEZONDHEIDSRECHT - 19.12.2022

Nieuwe Leidraad continuïteit van zorg en jeugdhulp van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Als de continuïteit van zorg in een instelling in gevaar dreigt te komen, bijv. bij een (mogelijk) faillissement, moet het belang van cliënten/patiënten voorop blijven staan. Wat verwacht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dan van zorgaanbieders?

TUCHTRECHTSPRAAK - 19.12.2022

Mag een beroepsbeoefenaar direct na beëindiging van de behandelrelatie een seksuele relatie met de cliënt aangaan?

De (voormalige) werkgever van verpleegkundige Jos is erachter gekomen dat hij een seksuele relatie met een patiënt heeft gehad en accepteert dit niet, ook al was de behandelrelatie al beëindigd. Wat vond het tuchtcollege hiervan?

PERSONEEL - 19.12.2022

Werkkostenregeling per 1 januari 2023

U kunt uw werknemers onbelaste uitkeringen doen uit de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Voor 2023 is de vrije ruimte verhoogd. Wat kunt u daarmee?

PERSONEEL - 19.12.2022

Vakantiekaart 2023 beschikbaar


ZAKELIJK - VERZEKERING - 19.12.2022

Uw bedrijf optimaal verzekerd

Bent u als ondernemer wel voldoende verzekerd, of eerder oververzekerd? Deze websites vertellen u welke verzekeringen verplicht en welke verstandig zijn.

BEVEILIGING - OUDERLIJK TOEZICHT - 19.12.2022

Zo maakt u uw werklaptop kindvriendelijk

Brengt u uw laptop van het werk ’s avonds of tijdens de vakantie mee naar huis, dan bestaat de kans dat uw kinderen deze weleens ter hand nemen. Hoe zorgt u er dan voor dat zij tijdens het surfen geen ongepaste inhoud terugvinden?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 19.12.2022

Zeg eens nee

Veel mensen hebben moeite om via e-mail iets af te slaan of een moeilijke boodschap over te brengen. Hoe pakt u dat het beste aan?

COMPUTER - RANDAPPARATUUR - 19.12.2022

Hoe stelt u uw computermuis nauwkeurig af?

U gebruikt uw computermuis intensief en toch heeft u wellicht nog niet gekeken naar de opties om het gebruik van de muis te personaliseren. Op welke manieren kunt u het muisgedrag aanpassen aan uw wensen?

ZAKELIJK - JOBS - 19.12.2022

Hoe test u de soft skills van kandidaten?

WeSuggest is een online platform voor het evalueren van sollicitanten. Daarbij ligt de focus op het inschatten van hun soft skills. Wat mag u daarvan verwachten?

BEVEILIGING - ANTI-MALWARE - 19.12.2022

Is dat bestand wel veilig genoeg om te downloaden?

Bestanden die gratis worden aangeboden om te downloaden, kunnen spyware of andere vormen van malware met zich meedragen. Waar moet u op letten bij het binnenhalen?

FINANCIëLE CIJFERS 2022 - 19.12.2022

Zo kijkt de bank als financier naar uw financiële cijfers 2022

Als administrateur bent u verantwoordelijk voor het opstellen van de tussentijdse cijfers en de jaarrekening. Daarbij houdt u zich natuurlijk aan de wettelijke voorschriften. Maar hoe kijkt de bank eigenlijk naar uw cijfers?

DEBITEUREN - 19.12.2022

Kent u factuurfinanciering al, het broertje van factoring?

U kon al facturen laten bevoorschotten met factoring. Er is nu een gemakkelijk en goedkoop alternatief: factuurfinanciering. Het is bedoeld voor kleinere ondernemingen. Kunt u er ook uw voordeel mee doen?

ADMINISTRATIE - 19.12.2022

Van een A4’tje met handtekening naar declaratiesoftware

Vaak worden uitgaven nog gedeclareerd door bonnen op een A4’tje te nieten en bij de baas in te leveren. Handtekening erop en hup naar de administratie om uit te betalen. Hoe verbetert declaratiesoftware dit proces?

SUBSIDIES - 19.12.2022

Emissieloos bouwen: kan dat?

Na de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 komt de bouwvrijstelling te vervallen en dient er bij de bouw rekening gehouden te worden met de stikstofdepositie. Is emissieloos bouwen een optie?

OVEREENKOMSTEN - 19.12.2022

Voorkom boetes bij te late oplevering!

U bent een aannemer en u laat uw opdrachtgever weten dat de opleveringsdatum niet gehaald gaat worden. Leg dit schriftelijk vast!

AANSPRAKELIJKHEID - 19.12.2022

Uw werknemer is voor u op pad en dan ...

Diverse uitspraken in de afgelopen jaren van de rechtbank en de Hoge Raad bevestigen de vergaande bescherming van de werknemer wanneer deze voor u op pad is. Hoe zit dat?

BANK - 16.12.2022

Welk beeld heeft de bank als financier van uw financiële cijfers?

Heeft u een bankkrediet, dan zal de bank uw financiële situatie blijven monitoren en mag deze ook jaarcijfers en tussentijdse cijfers over uw onderneming opvragen. Op basis daarvan vormt de bank een oordeel van uw onderneming. Hoe doet deze dat?

ADMINISTRATIE - 16.12.2022

Schijnwinst op voorraad belastingvrij houden

Een jaarlijks terugkerend euvel is de eindejaarsvoorraad. Door de inflatie kan het zijn dat u voorraad duurder moet aanvullen dan de prijs die u betaalde voor de verkochte voorraad. Wat is goed om te weten?

BTW - 16.12.2022

Wat betekent 0% btw op zonnepanelen vanaf 2023 voor u?

Het btw-tarief op zonnepanelen voor woningen gaat op 1 januari 2023 omlaag naar 0%. Welke gevolgen heeft dat voor u als u zonnepanelen koopt? Hoe zit het precies met de factuur en wat nu als u al een aanbetaling heeft verricht?

BTW - 16.12.2022

Btw nog terugvragen over oninbare vorderingen?

Als u het factuurstelsel toepast, is de factuurdatum bepalend in welk btw-tijdvak u de btw moet afdragen. Dat uw klant de factuur op dat moment nog niet of niet volledig betaald heeft, doet niet ter zake. Wat is er dan wel van belang?

FINANCIERING - 16.12.2022

Is factuurfinanciering de nieuwe factoring?

Traditioneel biedt factoring voorfinanciering van openstaande facturen aan grotere ondernemingen. Nu is er een gebruiksvriendelijk alternatief voor factoring voor het MKB: factuurfinanciering. Wat moet u daarvan weten?

PERSONEEL - 16.12.2022

Kerstdiner of nieuwjaarsborrel met uw werknemers?

Veel werkgevers sluiten de dagen voor kerst graag af met een gezamenlijk kerstdiner of kiezen liever in het nieuwe jaar voor een dinertje of borrel. Maar wat is vanuit fiscaal oogpunt wijsheid en waarom? Waar moet u op letten?

ADMINISTRATIEKOSTEN - 16.12.2022

PostNL verhoogt de tarieven per 2023


FINANCIERING - 16.12.2022

Stijgende energiekosten verlagen, denk dan aan het krediet BMKB-Groen 2023 om duurzaam te investeren

Door de stijgende energielasten is investeren in verduurzaming bijna noodzakelijk geworden. Zeker ook in de horeca. Maar wat als u zelf niet de financiële middelen heeft? Wat zijn dan de mogelijkheden? Kent u de kredietfaciliteit BMKB-Groen al?

BTW - 16.12.2022

Btw over privégebruik in de laatste btw-aangifte 2022

Zoals u weet, moet u afgetrokken btw over het privégebruik terugbetalen. Dat ligt in de horeca doorgaans wat hoger. Dit moet via de laatste btw-aangifte over 2022. Uw boekhouder weet daar alles van. Maar wat moet u zelf ook weten?

AUTO VAN DE ZAAK - 16.12.2022

Exacte rittenregistratie vereist voor ontlopen bijtelling?

Heeft u een auto van de zaak, dan krijgt u met de bekende bijtelling te maken. Deze kunt u ontgaan door te bewijzen dat u met de auto niet meer dan 500 km privé heeft gereden. Maar is daarvoor een exacte rittenadministratie vereist?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.12.2022

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder in 2023

Als directeur-grootaandeelhouder moet u een zogeheten ‘gebruikelijk loon’ uit uw eigen BV ontvangen. Vanaf 2023 gelden hiervoor nieuwe regels.

PERSONEEL - 15.12.2022

WerkgeversServicepunt helpt bij personeelskrapte

Het WerkgeversServicepunt (WSP) is bij veel werkgevers nog niet bekend. Zeker in deze tijd waarin veel werkgevers met een personeelstekort kampen, kan het WSP helpen. Wat moet u weten?

RECHT - 15.12.2022

Aannemer aansprakelijk voor foutieve bevestiging isolatieplaten: wat speelt er bij een verborgen bouwgebrek?

Wat speelde er bij de rechter over een verborgen gebrek met betrekking tot de isolatie van een dak, het aanbrengen van dakbeschot en schade aan het stucwerk? Wat is hierover beslist? Wat is goed om te weten en te doen om sterk te staan?

TOESLAGEN - 15.12.2022

Voorwaarden toeslag kinderopvang versoepeld per 2023

Als ondernemer met kleine kinderen kunt u gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde voor deze toeslag wordt vanaf 2023 versoepeld. Wat betekent dit en wat heeft u eraan?

OUDEDAGSVOORZIENING - 15.12.2022

Wat wordt uw AOW-leeftijd?


BELASTINGEN - 15.12.2022

Aanschaf bestelauto al dan niet elektrisch, laat de fiscus meebetalen via de investeringsaftrekfaciliteiten

Naast de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kunt u, als u een bestelauto aanschaft, ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrekken KIA en MIA. Wat moet u weten?

BOER EN BEDRIJF - 15.12.2022

GLB: wijziging aanmeldperiode en punten ecoregeling

Voor 2023 is de periode voor aanmelden voor GLB-subsidies gewijzigd. Daarnaast is er binnen de ecoregeling een wijziging doorgevoerd in de benodigde aantal punten. Waarom deze wijzigingen? Wat wordt het nu? Wat is er verder belangrijk?

SUBSIDIE - 15.12.2022

Subsidie niet-productief areaal landbouw- en veengebied

Wilt u investeren in landschapselementen (bijv. natuurvriendelijke oever, poelen of houtige elementen)? U kunt hiervoor tot en met 30 december subsidie aanvragen. Ook is er subsidie voor het aanleggen van peilbuizen en onderwaterdrainage. Hoe dat?

RECHT - 15.12.2022

Samen eigenaar van de landbouwmachines: wat bewijzen?

Om kosten te delen worden landbouwmachines vaak samen gebruikt. De gebruikers nemen dan ieder een gelijk deel van de kosten voor hun rekening. Maar wie is er eigenaar van de machines? Wat is beslissend? Wat moet er worden bewezen?

SUBSIDIE - 15.12.2022

Regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) wederom versoepeld

Op 9 en 14 november 2022 heeft het kabinet de TEK-regeling aangepast. Wat moet u weten?

RECHT - 15.12.2022

UBO-gegevens niet voor iedereen in te zien, wat nu?

Volgens Europese regelgeving moet het UBO-register openbaar zijn voor iedereen. Dat is een inbreuk op de privacy van iedere UBO. Wat heeft de rechter hierover beslist? Wat heeft dat in Nederland tot gevolg? Wat is goed om te weten?

SUBSIDIE - 15.12.2022

Subsidie voor minder afhankelijkheid fossiele brand- en meststof

Tot en met 31 januari kunt u subsidie aanvragen voor diverse fysieke investeringen. Op basis van een investeringslijst kunt u voor maximaal twee investeringen subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage is voor iedereen gelijk.

BEDRIJFSAUTO - 15.12.2022

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) weer open vanaf 10 januari 2023

Zoals u uit het nieuws kon vernemen, groeit het aantal elektrische bedrijfsauto’s op de wegen. Overweegt u ook zoiets, weet dan dat de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s vanaf 10 januari 2023 weer actief is.

BANK - 15.12.2022

Overboeking uit 2002: wat zijn de informatieplicht en de bewaarplicht van de bank?

Een cliënt vraagt na 21 jaar opheldering bij de bank over wat er met een overboeking uit 2002 is gebeurd. Mag er van de bank verwacht worden dat zij deze informatie nog verstrekt? Wat is nu hierover beslist door het Kifid?

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - 15.12.2022

Een voor het huwelijk overeengekomen nihilbeding over partneralimentatie is nietig, oordeelt de Hoge Raad nu

Bij overeenkomst kunnen echtgenoten afspraken maken over de hoogte van de partneralimentatie. Ook kunnen ze vastleggen dat er geen enkel recht op partneralimentatie zal ontstaan. Wat zegt de wet en wat heeft de Hoge Raad nu beslist?

BELASTINGEN - 15.12.2022

Onjuiste belastingaangifte: strafrechtelijke gevolgen?

In de praktijk komt het nog weleens voor dat een adviseur namens een belastingplichtige onjuiste belastingaangiften indient. Indien dit opzettelijk gebeurt, kan dit strafrechtelijke gevolgen hebben. Ook voor de adviseur!

ENERGIETRANSITIE - 13.12.2022

De toekomst van waterstof

De energietransitie blijft de gemoederen bezighouden, zeker ook in de vastgoedsector. Hoe ver staan we eigenlijk met de energietransitie van gas naar waterstof? Is dit nog een ‘ver-van-ons-bedshow’?

LOONKOSTENSUBSIDIE - 13.12.2022

Lage-inkomensvoordeel (LIV) 2022 en 2023 hoger of niet?

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het zou verhoogd worden, maar toen opeens weer niet. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer. Maar hoe zit het nu precies?

RECHTSVORM - 13.12.2022

Is omzetting naar een BV nu wel of niet aantrekkelijk?

Veel ondernemers vragen zich op dit moment af of ze moeten overstappen naar een BV. Het antwoord op deze vraag is helaas niet eensluidend. U zult moeten bekijken hoe dit uitpakt in uw situatie. In dit artikel geven wij u enkele richtlijnen.

BTW-AANGIFTE - 13.12.2022

Laatste btw-aangifte van 2022, waar moet u op letten?

Het einde van het jaar komt in zicht. Dit betekent dat u ook eens stil moet staan bij de btw-aangifte over het vierde kwartaal. Welke bijzondere posten moet u daarin meenemen?

LOONADMINISTRATIE - 13.12.2022

Belastingdienst uiterlijk 31.01.2023 melden als u in 2022 een betaling deed aan een derde

Het wordt loon-administratief vaak over het hoofd gezien, maar een betaling aan een derde moet u melden aan de Belastingdienst. Wat moet u weten en doen?

INVESTEREN - 13.12.2022

Investeringsaftrek nog in 2022 pakken of wachten tot 2023?

Zoals u weet, kunt u onder voorwaarden Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) claimen als u investeert in bedrijfsmiddelen. Maar is het slim om dat nog in 2022 mee te pakken of kunt u beter wachten met investeren tot in 2023?

TOESLAGEN - 13.12.2022

Speel tijdig in op de vermogenstoets bij de aanvraag van toeslagen

Als u toeslagen ontvangt, mag u over niet te veel vermogen beschikken. Maar wat nu als u net iets te veel vermogen heeft, is daar dan wat aan te doen? Waar moet u vooral op letten en wat scheelt het in uw portemonnee?

PRIVACY - 13.12.2022

Loonbeslag en privacy, hoe gaat u daarmee om?

De kans dat u als werkgever te maken krijgt met een loonbeslag bij een van uw werknemers, is er de laatste tijd niet minder op geworden. Dat roept ook vragen op over het toepassen van de privacyregels. Wat moet u hiervan weten?

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - 13.12.2022

Hoe optimaal thuis en op kantoor werken?

Sinds corona werken veel medewerkers regelmatig deels op kantoor en deels thuis. Er wordt wel gezegd dat voor veel beroepen de toekomst van werken hybride is. Hoe kunt u als werkgever het hybride werken inrichten?

LOON - 13.12.2022

Het loon van de zieke medewerker tijdens vakantiedagen

Uw zieke medewerker krijgt in het tweede ziektejaar 70% van zijn loon. Maar geldt dat ook als hij tijdens deze ziekte met toestemming van de bedrijfsarts op vakantie gaat? Hoe pakt dat uit bij de eindafrekening bij het einde van het dienstverband?

TRANSITIEVERGOEDING - 13.12.2022

Compensatie transitievergoeding


PENSIOEN - 13.12.2022

Pensioenleeftijd opnieuw verhoogd

De AOW-gerechtigde leeftijd gaat in 2028 omhoog naar 67 jaar en drie maanden. Welke vragen worden er in de praktijk vaak gesteld? Hoe nu daarop inspelen?

LOONHEFFING - 13.12.2022

Ook kerstpakket voor de uitzendkracht?

Stel, u had een goed jaar mede door de inzet van uitzendkrachten. Daarom wilt u hen net zoals uw eigen werknemers belonen met een kerst- of nieuwjaarspakket. Maar hoe zit dat fiscaal? Kan dat zomaar?

een SOCIALE ZEKERHEID - 13.12.2022

Ziek uit dienst of ziekmelding binnen 28 dagen na dienstverband

Stel, een werknemer werkt bij u met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en als het contract eindigt, is hij ziek. Hij ontvangt dus een ZW-uitkering. Deze uitkering wordt aan u doorbelast waardoor uw premie stijgt. Wat te doen?

ARBEIDSOVEREENKOMST - 13.12.2022

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Het is een veelvoorkomende discussie: worden de werkzaamheden gedaan door een zelfstandige of een werknemer? Daarbij is vaak doorslaggevend of de inhuurder of werkgever bepaalt hoe het werk moet worden gedaan. Wat speelde er onlangs?

Cookiebeleid