Alle domeinen

2022 - November

ERFRECHT - 29.11.2022

Erfgenaam niet in privé aansprakelijk na onverwachte schuld

Een nalatenschap kan zuiver of beneficiair worden aanvaard of worden verworpen. Dat is afhankelijk van de hoogte van de bezittingen en de schulden van de erflater. Wanneer wordt iemand geacht zuiver te hebben aanvaard?

BELASTINGEN - 29.11.2022

Ook na overdracht aan afgezonderd particulier vermogen (APV) wordt een woning fiscaal tot eigen vermogen gerekend

Door overdracht van vermogensbestanddelen aan een stichting zijn deze juridisch vermogen van de stichting. Maar fiscaal kan dat anders liggen. Wat als de stichting wordt aangemerkt als een APV? Wat zijn dan de fiscale gevolgen?

FAMILIERECHT - 29.11.2022

Mag een ouder naar vrije keuze over het vermogen van minderjarige kinderen beschikken?

Door schenkingen, erfenissen of legaten kunnen minderjarige kinderen over een vermogen beschikken. Ouders met het ouderlijk gezag over de kinderen zijn bewindvoerder over dat vermogen. Mogen ze daarover beschikken?

ondernemingskosten - 29.11.2022

Zijn kosten voor het verzorgen van de belastingaangifte aftrekbaar?

Ondernemers hebben te maken met kosten die volledig, deels of geheel niet aftrekbaar zijn van de winst. Hoe zit het met de kosten voor het verzorgen van belastingaangiften?

ondernemer - 29.11.2022

Versoepeling invorderingsbeleid en kwijtschelding

De staatssecretaris van Financiën helpt de ondernemer - ook los van de diverse coronamaatregelen - door versoepelingen van het invorderingsbeleid.

omzetbelasting - 29.11.2022

Toepassing medische vrijstelling btw

Er zijn al diverse rechtszaken geweest over de toepassing van de medische btw-vrijstelling. Eind september is er bij Hof Amsterdam weer een uitspraak gedaan over de toepassing van deze vrijstelling.

detacheren personeel - 29.11.2022

Aanpassing besluit ter beschikking stellen van personeel

Het detacheren van personeel is in beginsel belast met btw. In een onlangs verschenen beleidsbesluit is verduidelijkt in welke situaties btw-heffing niet wenselijk is.

aansprakelijkheid - 29.11.2022

Aansprakelijkheid na ontbinden Vof

Recentelijk besliste de Hoge Raad over de aansprakelijkheid van een ex-vennoot.

eigen woning - 29.11.2022

Wanneer is een woning in aanbouw?

Het uitzetten van bouwlijnen en het afgraven van een perceel zijn voorbereidende werkzaamheden, geen bouwkundige werkzaamheden van een woning in aanbouw.

navordering - 29.11.2022

Controleer altijd de navorderingstermijn

De Belastingdienst moet zich houden aan de wettelijke termijnen. Navorderen mag een inspecteur alleen als hij over een nieuw feit beschikt, maar dan wel binnen vijf jaar.

woon-werkverkeer - 29.11.2022

Fiets van de zaak

Onlangs is er een update van de Handreiking fiets van de zaak verschenen. Een mooie aanleiding om de loonbelasting- en btw-regelgeving nog even op een rij te zetten, uiteraard inclusief de recente update.

herinvesteren - 29.11.2022

Herinvesteringsvoornemen

De Hoge Raad heeft nader aangegeven aan welke voorwaarden een herinvesteringsvoornemen moet voldoen.

kostenvergoedingen - 29.11.2022

Kosten ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking

Aangezien niet aannemelijk is gemaakt dat de kosten zijn gemaakt ter behoorlijke vervulling van de dienstbetrekking, zijn de kostenvergoedingen loon.

bos- en landbouwvrijstelling - 29.11.2022

Land- of bosbouwvrijstelling, het maakt nogal een verschil

De landbouwvrijstelling en bosbouwvrijstelling zijn op diverse punten verschillend. Bij staking van een onderneming biedt de bosbouwvrijstelling interessante mogelijkheden.

afschrijven - 29.11.2022

Geen toekomstige waardestijgingen in berekening afschrijving

Op 14 oktober 2022 heeft de Hoge Raad beslist dat er bij de bepaling van de restwaarde van bedrijfsmiddelen geen rekening mag worden gehouden met waarschijnlijke, maar nog niet zekere, toekomstige waardestijgingen.

GEMEENTE - 24.11.2022

Verkeerd huisnummer op het gemeentelijk aanslagbiljet heeft volgens de rechter geen gevolgen

Bij de aanslagoplegging gaat de gemeente onder meer uit van de gegevens uit het Kadaster en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). In een recente rechtszaak voor Hof Den Bosch stond er op het aanslagbiljet een onjuist huisnummer. Wat nu?

IN DE KIJKER - 24.11.2022

Wie is er aansprakelijk voor de aanwezigheid van boktor?

U heeft een recent gebouwd huis in de verkoop waarin boktor is geconstateerd. Aan deze boktor moet wat gebeuren, zoveel is wel duidelijk. Maar wie draait er dan op voor de kosten en wie bepaalt hoe het herstel moet plaatsvinden?

HYPOTHEKEN - 24.11.2022

Erfpacht- en kortingsconstructies, wat heeft de Nationale Hypotheek Garantie nu veranderd?

Om het aanbod betaalbare woningen te vergroten, worden er steeds vaker woningen met een erfpacht- of kortingsconstructie aangeboden. Zeker voor starters kan dit aantrekkelijk zijn. Wat zijn nu de nieuwe regels van de Nationale Hypotheek Garantie?

RUIMTELIJKE ORDENING - 24.11.2022

Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein?

Bij een nieuwbouwontwikkeling moet de projectontwikkelaar zorgen voor voldoende parkeerplaatsen in overeenstemming met de Nota parkeernormen van de betreffende gemeente. De Raad van State deed hier onlangs weer een uitspraak over.

FINANCIERING - 24.11.2022

Energiebespaarlening 0% per 1 november 2022

Met de Energiebespaarlening van 0% kunt u wellicht potentiële kopers een laatste duwtje in de rug geven. De regeling geldt voor verzamelinkomens tot € 45.014. Wat moet u nog meer weten?

ENERGIE - 24.11.2022

Update energieprijsplafonds


VERKOOP - 24.11.2022

Inspelen op verhoging overdrachtsbelasting

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting wordt per 2023 verhoogd. Zorg daarom zo mogelijk voor overdracht in 2022, eventueel met een Groninger akte.

WONINGHUUR - 24.11.2022

Lagere maximale huurverhoging voor huurders in vrije sector en matiging sociale huren

Om de huren in de vrije sector betaalbaar te houden, wijzigt minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de wet die huurverhogingen maximeert. De gemiddelde loonstijging wordt een bepalende factor. Hoe zit dat?

UW RAADSMAN - 24.11.2022

Maak nog in 2022 gebruik van de jubelton

Het zal u niet ontgaan zijn dat de mogelijkheid om belastingvrij een ton te kunnen schenken voor de eigen woning binnenkort vervalt. Wat verandert er precies? Hoe zit de overgangsregeling in elkaar?

APPARTEMENTSRECHTEN - 24.11.2022

Mag een berging gebruikt worden als verblijfsruimte?

In een zaak die speelde voor Rechtbank Amsterdam was een woning gesplitst in vier appartementen. Eén appartementseigenaar wilde de berging permanent gebruiken als verblijfsruimte. Een andere eigenaar ging hier niet mee akkoord.

BTW - 24.11.2022

Vakantiewoningen voor de verhuur, wat met de btw?

Met de lage rente op spaarrekeningen kan de aanschaf van een vakantiewoning voor de verhuur een aantrekkelijke optie zijn. Een aspirant-koper kan daar de nodige vragen over hebben, ook hoe hij moet handelen ten aanzien van de btw.

VERKOOP - 24.11.2022

Het financieringsvoorbehoud en de boete

In veel koopovereenkomsten wordt een financieringsvoorbehoud opgenomen. Als het beroep op het financieringsvoorbehoud onterecht blijkt te zijn, riskeert de koper een boete die mogelijk niet wordt gematigd door de rechter.

PERSONEEL - 23.11.2022

Kunt u parkeerkosten van werknemers onbelast vergoeden?

In deze tijd van personeelskrapte wilt u natuurlijk een aantrekkelijke werkgever zijn (en blijven). Zo kunt u uw werknemers een fiscaal onbelaste vergoeding bieden voor hun reiskilometers. Maar hoe zit het met hun parkeerkosten?

FISCALE WINST - 23.11.2022

Investeren in 2022 of in 2023?

Zoals bekend, kunt u bij voldoende investeringen aanspraak maken op een extra belastingaftrek, de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Hoe profiteert u hier maximaal van? Nu het einde van 2022 nadert, is het goed hier eens naar te kijken.

ONROERENDE ZAKEN - 23.11.2022

Vakantiehuis in vereniging

Een vakantiewoning is vaak een kostbaar en fijn bezit. Maar op latere leeftijd komt bij u wellicht toch de vraag: aanhouden of verkopen?

PERSONEEL - 23.11.2022

Werknemer neemt fiets van de zaak over, hoe verwerkt u dat in de loonadministratie?

De fiets van de zaak neemt ieder jaar toe aan populariteit. Fiscaal bestaat er ook een aantrekkelijke regeling omtrent het privégebruik van de fiets van de zaak. Inmiddels is ook duidelijk hoe een werknemer de fiets uiteindelijk kan overnemen.

LOONADMINISTRATIE - 23.11.2022

Opletten bij betalingen aan derden

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u doorgeven aan de Belastingdienst. Daarvoor gelden nu extra voorwaarden.

FISCOTIP - 23.11.2022

Omzeilen voortzettingsvereiste in de bedrijfsopvolgingsregeling

Als u in de erf- en schenkbelasting van de bedrijfsopvolgingsregeling wilt profiteren, moet de onderneming wel worden voortgezet. Soms is dit echter onmogelijk. Is hier een mouw aan te passen? Welke verruiming biedt een recente uitspraak?

PRIVÉ - 23.11.2022

De jubelton wordt afgeschaft

De mogelijkheid om belastingvrij een fors bedrag te schenken in verband met financiering ten behoeve van de eigen woning, wordt volgens plan in 2023 flink beperkt en zelfs helemaal afgeschaft. Wat kan er (nu) nog wel?

JAARRAPPORTAGE - 23.11.2022

Bent u al klaar voor de CSRD-rapportage per 2024?

Levert uw bedrijf direct of indirect diensten of goederen aan grote bedrijven of beursgenoteerde MKB-bedrijven? Houd er dan rekening mee dat u vanaf 2024 extra informatie moet aanleveren. Hoe bereidt u zich voor? Waarom nu al?

WERKKOSTENREGELING - 23.11.2022

Meer vrije ruimte in de werkkostenregeling vanaf 2023

Zoals u weet, kunt u in de vrije ruimte van de werkkostenregeling uw werknemer onbelaste zaken toebedelen. Deze vrije ruimte is per 2023 ruimer. Wat moet u weten?

DEBITEUREN - 23.11.2022

De factuur als marketinginstrument inzetten

U levert een product of dienst en stuurt hiervoor een factuur die (tijdig) betaald moet worden. Dat is niets nieuws. Maar deze factuur kunt u ook als marketinginstrument gebruiken. Wat zijn de mogelijkheden?

HANDELSPRAKTIJK - 23.11.2022

De ondernemer/winkelier bepaalt zelf de verkoopprijs en niet zijn leverancier

Met het oog op de Black Friday-, sinterklaas- en kerstacties is de Autoriteit Consument & Markt de campagne Wie bepaalt de prijs? gestart. Wat nu?

CORONAMAATREGELEN - 22.11.2022

Doorgeven omzet TVL vierde kwartaal van 2021 kan tot en met 30.11.2022, 23.59 uur!

Heeft u over het vierde kwartaal van 2021 ook de corona-ondersteuning Tegemoetkoming Vaste Lasten van RVO.nl gehad, lees dan verder!

VERGUNNINGEN - 21.11.2022

Vergunning geneesmiddelenverstrekking terecht verleend aan apotheekhoudende huisarts

Onlangs deed de rechtbank uitspraak in een zaak over de vraag of de vergunning die de minister van VWS aan twee huisartsen had verleend om geneesmiddelen aan hun patiënten te verstrekken, terecht was gegeven. Wat was er aan de hand?

GEGEVENSUITWISSELING - 21.11.2022

Nieuwe wet voor snellere uitwisseling van elektronische gegevens tussen zorgverleners

Op 27 september 2022 heeft de Tweede Kamer unaniem het wetsvoorstel ‘Wegiz’ aangenomen. Deze wet beoogt een einde te maken aan de vaak nog gebrekkige gegevensuitwisseling tussen zorgverleners. Wat betekent dit voor u?

RECHT - 21.11.2022

Schenking of legaat van een patiënt, is dat rechtsgeldig?

Als een patiënt iets schenkt of nalaat aan een beroepsbeoefenaar of andere zorgverlener, kan er een ongemakkelijke situatie ontstaan als er vragen komen over de schenking of het legaat. Wat zijn de regels voor u als zorgverlener?

BELASTNGEN - 21.11.2022

Giftenaftrek nog dit jaar goed benutten

Zeer vermogende personen misbruiken de giftenaftrek om via een eigen goeddoelinstelling (ANBI) geen inkomstenbelasting te betalen. Maar hoe zit het eigenlijk met de giftenaftrek voor ‘gewone’ belastingbetalers?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 21.11.2022

Verstuur uw marketing-e-mails op het juiste moment

Of mensen uw marketing-e-mails wel zullen lezen en er ook op zullen reageren, hangt sterk af van het moment waarop u deze verstuurt. Wanneer en hoe kunt u deze het beste versturen?

VERVOER - KAARTEN & ROUTES - 21.11.2022

Hoe vindt u de optimale route?

Wanneer u of uw medewerker op één dag meerdere adressen (bijv. van klanten of prospecten) bezoekt, dan komt het erop aan om de meest optimale route te bepalen. Welke online tools helpen u daarbij?

EIGEN WEBSITE - SITEONTWERP - 21.11.2022

Vermijd deze frustraties bij uw websitebezoekers

Veel websites tonen niet meteen de informatie waarnaar de bezoeker op zoek is. Dat leidt tot frustraties en gemiste commerciële kansen. U doet dit toch beter?

ZAKELIJK - E-COMMERCE - 21.11.2022

Verkopen op Amazon, nu ook in België

Amazon biedt kansen voor online ondernemers die het platform willen gebruiken als extra verkoopkanaal. Een goede start vraagt wel wat voorbereiding.

E-MAIL - WEBMAIL - 21.11.2022

Een nieuw design voor Gmail

De afgelopen maanden heeft Gmail geleidelijk een nieuw design uitgerold naar zijn webapplicatie. Wat is er veranderd?

ZOEKEN - INTERNET - 21.11.2022

Nog sneller zoeken in Google Chrome

U weet dat u de mogelijkheden van Chrome kunt uitbreiden met extensies. We bekijken enkele browserextensies om efficiënter te zoeken met Google.

PERSONEEL - 17.11.2022

Werknemer met geldzorgen helpen?

Uit onderzoek blijkt dat vier op de vijf werkgevers te maken krijgen met werknemers met geldzorgen en dat heeft effect op de werkvloer. Stel, u wilt - als u deze mogelijkheid heeft - uw werknemer daarmee helpen, wat kunt u dan bijv. doen?

HYPOTHEEK - 17.11.2022

Meer of minder hypotheek voor uw woning vanaf 2023?

De ontwikkelingen in de wereld krijgen nu ook hun weerslag op de hypotheekmarkt, als we de media mogen geloven. De overheid roert zich nu ook. Wat betekent dat voor de woninghypotheek en de leennormen vanaf 2023?

AUTO KOPEN - 17.11.2022

Is uw elektrische auto uit 2018 nog wel aantrekkelijk?

Als u een elektrische auto koopt, geniet u vijf jaar lang van een lage bijtelling. Maar wat gebeurt er na deze periode met uw bijtelling? Blijft uw elektrische auto uit 2018 dan nog wel aantrekkelijk genoeg? Wat zijn anders de opties?

BELASTINGEN - 17.11.2022

Positief nieuws voor de MKB-ondernemer uit het Belastingplan 2023

Het Belastingplan 2023 bevat voor het MKB tal van lastenverzwaringen. Toch valt er ook nog het nodige positieve nieuws te melden. Welke fiscale verbeteringen kunt u als zelfstandig ondernemer vanaf 2023 tegemoetzien?

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 17.11.2022

Energiecontract loopt af, wat nu?

Veel energiecontracten met vaste tarieven lopen af. Vraagt u zich af wat dan de mogelijkheden zijn? We zetten het voor u op een rijtje. Waar moet u op letten?

AUTO VAN DE ZAAK - 17.11.2022

Aanschaf bestelauto al dan niet elektrisch, laat de fiscus meebetalen via de investeringsaftrekfaciliteiten

Naast de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) kunt u, als u een bestelauto aanschaft, ook in aanmerking komen voor de investeringsaftrekken KIA en MIA. Wat moet u weten?

INKOMSTENBELASTING - 17.11.2022

Als de IB-aanslag 2021 net nu ongelegen komt als ook de energieafrekening binnenvalt, wat kunt u doen?

Stel, u ontvangt de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) en Zorgverzekeringswet (Zvw) met een flink bedrag om te betalen. Alles komt tegelijk en het komt u nu niet gelegen. Wat zijn dan de mogelijkheden?

ICT - 17.11.2022

Is uw website gehackt?


CONTRACT EN VOORWAARDEN - 16.11.2022

Energiecontract (thuiswerkende) zzp’er

De thriller over de dure energie raakt ook (thuiswerkende) zzp’ers. Wat is interessant om te weten?

BTW - 16.11.2022

Aftrek btw niet afgescheiden ruimtes, wat zei de rechter?

Als u zelf btw-belaste prestaties verricht, kunt u de btw op zakelijke uitgaven in beginsel in aftrek brengen. Maar hoe zit het als u maar deels belaste prestaties verricht en als het gaat om de btw op ruimtes die niet zijn afgescheiden?

TOESLAGEN - 16.11.2022

Voorwaarden toeslag kinderopvang versoepeld per 2023

Als ondernemer met kleine kinderen kunt u gebruikmaken van de kinderopvangtoeslag. Een belangrijke voorwaarde voor deze toeslag wordt vanaf 2023 versoepeld. Wat betekent dit en wat heeft u eraan?

SUBSIDIE - 16.11.2022

Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) weer open vanaf 10 januari 2023

Zoals u uit het nieuws kon vernemen, groeit het aantal elektrische bedrijfsauto’s op de wegen. Overweegt u ook zoiets, weet dan dat de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s vanaf 10 januari 2023 weer actief is.

INKOMSTENBELASTING - 16.11.2022

Als de IB-aanslag 2021 net nu ongelegen komt als ook de energieafrekening binnenvalt, wat kunt u doen?

Stel, u ontvangt de voorlopige of definitieve aanslag inkomstenbelasting (IB) en Zorgverzekeringswet (Zvw) met een flink bedrag om te betalen. Alles komt tegelijk en het komt u nu niet gelegen. Wat zijn dan de mogelijkheden?

PERSONEEL - 16.11.2022

WerkgeversServicepunt helpt bij personeelskrapte

Het WerkgeversServicepunt (WSP) is bij veel werkgevers nog niet bekend. Zeker in deze tijd waarin veel werkgevers met een personeelstekort kampen, kan het WSP helpen. Wat moet u weten?

BOER EN BEDRIJF - 16.11.2022

Vanaf 2023 mesttransport digitaal melden, nadien bevestigen

Vanaf 1 januari moet u de mesttransporten digitaal melden. Het papieren Vervoersbewijs dierlijke mest mag u niet meer gebruiken. Wat er voor u verandert, is afhankelijk van wie uw mest vervoert.

BOER EN BEDRIJF - 16.11.2022

Toch ‘vrijstelling’ GLMC 7 en GLMC 8a bij ecoregeling?

Binnen het nieuwe GLB geldt voor 2023 een vrijstelling voor GLMC 7 (gewasproductie) en GLMC 8a (niet-productief areaal). Het lijkt erop dat er ook voor de ecoregeling niet aan deze GLMC’s voldaan hoeft te worden. Wat speelt hier?

CONTROLE - 16.11.2022

Informatieplicht richting Belastingdienst, hoe werkt dat?

De Belastingdienst heeft het recht om bij u informatie op te vragen die van belang is voor de belastingheffing. Wat valt daaronder? Kunt u bezwaar maken?

ONROERENDE ZAKEN - 16.11.2022

Mag uw aannemer zonder overleg afwijken van de bouwtekening?

Als het technisch noodzakelijk is, mag er van de aannemingsovereenkomst worden afgeweken. Een wijziging mag geen afbreuk doen aan de woning. Wanneer mag de aannemer eenzijdig een wijziging doorvoeren? Wat zegt de rechter?

CONTROLE - 16.11.2022

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft een onderzoek gedaan naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen: wat nu?

Om veilige en gezonde werkomstandigheden te bevorderen, is er een verkenning gedaan naar het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door bedrijven in de glastuinbouw en telers van vollegrondgroenten. Wat kunt u nu hiermee?

BURENRECHT - 16.11.2022

Overbouw is inbreuk op eigendomsrecht en moet worden afgebroken

Door overbouw wordt er een inbreuk gemaakt op het eigendomsrecht van het naburige perceel. Deze buurman kan eisen dat de overbouw wordt afgebroken. Dat is slechts anders als hij misbruik maakt van zijn bevoegdheid. Wat wordt daarmee bedoeld?

PARTNERALIMENTATIE - 16.11.2022

Partneralimentatie: via gezamenlijke advocaat getekend verzoekschrift is voldaan aan schriftelijkheidsvereiste

Bij echtscheiding kan er worden bepaald dat er geen partneralimentatie hoeft te worden betaald, plus dat deze afspraak bij wijziging van omstandigheden niet door de rechter kan worden gewijzigd. Hoe moet een beding worden vastgelegd?

HUWELIJKSE VOORWAARDEN - 16.11.2022

Finaal verrekenbeding: wanneer onredelijk en onbillijk?

Een klant heeft in zijn huwelijkse voorwaarden een finaal verrekenbeding opgenomen bij zowel overlijden als echtscheiding. Stel, uw klant gaat scheiden, dient dan altijd het finaal verrekenbeding te worden toegepast?

RECHTSPERSONENRECHT - 16.11.2022

Vennootschappen digitaal oprichten met als doel de vrijheid van vestiging binnen de EU te vereenvoudigen

Volgens de Richtlijn EU 2019/1151 is het sinds 1 augustus 2021 mogelijk vennootschappen digitaal op te richten met als doel de vrijheid van vestiging binnen de EU te vereenvoudigen. Hoever staat het in Nederland met de invoering?

VERZEKERINGEN - 16.11.2022

Dekt een buitenshuisverzekering diefstal van juwelen en computerapparatuur uit de auto? Wat valt er binnen de dekking?

Wat heeft het Kifid beslist in een zaak waar een verzekerde een claim deed op zijn buitenshuisverzekering vanwege de diefstal van oorbellen met diamanten en een tablet uit zijn auto? Wat is hier belangrijk om te bewaken en te regelen?

INKOMSTENBELASTING - 14.11.2022

Hoe ziet de toekomst van de zelfstandigenaftrek eruit?

Voor u als ondernemer is de zelfstandigenaftrek van groot belang. Deze zorgt er namelijk niet alleen voor dat u minder inkomstenbelasting bent verschuldigd over uw winst, maar ook dat u een grotere aanspraak kunt maken op toeslagen.

SUBSIDIE - 14.11.2022

WBSO-subsidie 2023 voor de IB-ondernemer en zzp’er die speur- en ontwikkelingswerk verricht, toegankelijker geworden

Met de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO) kunnen bedrijven een vermindering krijgen op de verschuldigde loon- en inkomstenbelasting. Hoe werkt dat?

BTW - 14.11.2022

Geen werkzaamheden verricht, winstcorrectie en naheffing btw

Bij Hof Amsterdam speelde onlangs een procedure over een ondernemer die een overeenkomst van opdracht had gesloten, maar die niet kon bewijzen dat er door hem werkzaamheden waren verricht. Dat betekende een forse naheffing.

INVESTEREN - 14.11.2022

Herinvesteringsreserve (HIR) vormen als u winst maakt bij de verkoop van een bedrijfsgoed, zoals een machine

In beginsel moet u over zakelijke boekwinst direct belasting betalen. Het is echter toegestaan om deze belastingheffing achterwege te laten door middel van het vormen van een herinvesteringsreserve (HIR). Hoe werkt dat? Wat zei de rechter?

PERSONEEL - 14.11.2022

Regeling fiets van de zaak werknemer, een fiscale update

Als een werknemer over een fiets van de zaak beschikt, is er een speciale fiscale regeling van toepassing. Deze regeling heeft onlangs een update ondergaan. Wat betekent dat en wat heeft uw werknemer eraan?

BELASTINGDIENST - 14.11.2022

Horizontaal toezicht door de Belastingdienst, hoe werkt dat?

Horizontaal toezicht is al een aantal jaren een vorm van samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst, adviseurs en ondernemers. Er zijn zeker voordelen, maar lang niet iedereen is enthousiast. Doet u eraan mee?

ARBEIDSMARKT - 14.11.2022

Hulp van het WerkgeversServicepunt

In deze tijd van personeelstekorten is elke vorm van hulp om personeel te werven van harte welkom. Heeft u al van het WerkgeversServicepunt gehoord? Hoe helpt dat?

AUTO VAN DE ZAAK - 14.11.2022

Privébijtelling auto van de zaak minder door eigen bijdrage?

Rijdt uw werknemer een auto van de zaak en maakt hij daarbuiten autokosten die hij betaalt? Komen deze kosten dan in mindering op zijn privébijtelling?

BELASTINGEN - 14.11.2022

Uw werknemers fiscaal gunstig helpen met het verduurzamen van de eigen woning

Als werkgever wilt u voorkomen dat uw werknemers in de financiële problemen komen. In deze tijd van hoge energieprijzen kan dat ook door uw werknemers een tegemoetkoming te bieden voor zonnepanelen. Lekker duurzaam!

ARBEIDSOVEREENKOMST - 14.11.2022

Hoe is een concurrentiebeding het beste af te dwingen?

Uw medewerker neemt zelf ontslag en tot uw verbazing treedt hij in dienst bij een van uw klanten. De omzet van deze klant verdwijnt door deze overstap helemaal! Kunt u hem nog aan het concurrentiebeding houden? Hoe dwingt u dat het beste af?

ONTSLAG - 14.11.2022

Wat kan een Regionaal Mobiliteitsteam betekenen voor u en uw werknemers als ontslag dreigt?

Heeft u ooit van de Regionale Mobiliteitsteams gehoord? Grote kans van niet. Toch kunnen zij u en uw werknemers een grote dienst bewijzen op het moment dat, om welke reden dan ook, ontslag in het verschiet ligt. Hoe zit dat?

PRIVACY - 14.11.2022

Mag u uw werknemer verplichten zijn webcam aan te houden op de momenten dat hij thuiswerkt?

Een thuiswerkende werknemer wordt op staande voet ontslagen, omdat hij weigert de webcam van zijn laptop de gehele werkdag aan te laten staan. Permanent (web)cameratoezicht is niet zonder meer toegestaan. Wat vindt de rechter?

PERSONEELSBELEID - 14.11.2022

Hoe houdt u verbinding met medewerkers nu hybride werken steeds meer de norm is?

Hybride werken houdt in dat medewerkers deels op kantoor en deels thuiswerken. In veel bedrijven is dat de nieuwe realiteit. Hoe houdt u nu medewerkers die buiten het gezichtsveld van u en hun collega’s werken, verbonden?

AANNEMING VAN WERK - 14.11.2022

Afgeven van richtprijs: niet zonder risico!

In tijden van onzekerheid ten aanzien van prijzen van materialen en arbeid, is het maken van een offerte geen eenvoudige klus.

BOUWRECHT - 14.11.2022

Is de aannemer ook aansprakelijk voor ontwerpfouten?

Voor een gebrek in de uitvoering van het werk is de aannemer aansprakelijk. Zijn er gebreken in de bouwtekening, dan heeft de aannemer de plicht om daarvoor te waarschuwen. Doet hij dat niet, dan is hij hiervoor tevens aansprakelijk!

AANSPRAKELIJKHEID - 14.11.2022

De wereld van aansprakelijkheid


AANNEMING VAN WERK - 14.11.2022

Waarschuwingsplicht: wanneer van toepassing?

U bent een aannemer en u gaat grondboringen verrichten in de grond voor de aanleg van een aardwarmtesysteem. Heeft u een waarschuwingsplicht in verband met het wel of niet aanvragen van een vergunning voor de grondboringen?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 10.11.2022

Wat heeft u te winnen bij horizontaal toezicht en wat niet?

Horizontaal toezicht is al een aantal jaren een vorm van samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen tussen de Belastingdienst, intermediairs en ondernemers. Er zijn zeker voordelen, maar lang niet iedereen is enthousiast.

PERSONEEL - 10.11.2022

Wijziging 30%-regeling per 2024, nu al actie ondernemen?

Aan werknemers die u vanuit het buitenland aanwerft, kunt u onder bepaalde voorwaarden 30% van het loon onbelast uitbetalen. In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om deze regeling te beperken. Waar moet u rekening mee houden?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Box 3-bezittingen overdragen aan BV?

Sinds het zogenaamde ‘Kerstarrest’ staat de heffing in box 3 op zijn kop. Met name spaarders profiteren hiervan. Als u echter veel andere bezittingen heeft, kan de box 3-heffing wel eens hoog uitvallen. Overdracht aan een BV lijkt dan aantrekkelijk.

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 10.11.2022

Pensioen en/of lijfrentes in de BV, wie krijgt wat bij echtscheiding?

Het komt regelmatig voor dat een BV met lijfrente- en/of pensioenverplichtingen niet voldoende bezittingen heeft om deze verplichtingen te dekken. Bij een echtscheiding moet dan vervolgens goed gekeken worden wie wat gaat krijgen.

Cookiebeleid