UW RAADSMAN - 30.11.2012

Doelpunt voor krakers?

Voor de rechter in Groningen speelde onlangs een zaak waarbij krakers in een voormalige boerderij mochten blijven. Deze uitspraak heeft nogal wat stof doen opwaaien, omdat deze grote gevolgen zou hebben voor het kraken. Is dat zo?

Kraken strafbaar

Wet kraken en leegstand. Per 1 oktober 2010 is door de invoering van de Wet kraken en leegstand kraken strafbaar gesteld en kunnen krakers tamelijk eenvoudig op strafrechtelijke wijze worden uitgezet. De wetgever heeft daarbij in feite het belang van de openbare orde en de bescherming van de eigendomsrechten van de eigenaar afgewogen tegen het belang van de krakers bij bescherming van hun huisrecht. En daarbij is het belang van krakers in het algemeen ondergeschikt geacht.

Huisrecht krakers. De rechter heeft echter bepaald dat onder omstandigheden weliswaar het verblijf van een kraker in strijd is met de wet (en strafbaar), maar dat dit niet betekent dat een kraker geen beroep zou kunnen doen op schending van zijn huisrecht (zoals is vastgelegd in artikel 8 lid 2 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden).

Toch het veld ruimen. In de praktijk moesten krakers echter toch altijd het veld ruimen.

Ontruimingsverbod

Kort geding. In de gevallen dat van overheidswege een ontruiming wordt aangekondigd, kunnen krakers de kortgedingrechter vragen om de ontruiming te verbieden met een beroep op hun huisrecht. De kraker moet in dat geval voldoende concrete feiten en omstandigheden aanvoeren en aannemelijk maken dat in dit specifieke, concrete geval zijn huisrecht belangrijker is dan het eigendomsrecht van de eigenaar.

De hoofdregel is echter dat als uitgangspunt geldt dat een eigenaar het recht heeft om over zijn pand te beschikken zoals hij wil.

Groninger Meerstad-uitspraak

De Rechtbank Groningen heeft echter in een recente uitspraak (LJN: BX9276) beslist dat in het daar berechte geval het woonrecht van een kraker vooralsnog zwaarder dient te wegen dan het belang van de gemeente bij ontruiming van een voormalige boerderij.

De rechter overwoog dat concrete plannen tot herontwikkeling van het terrein waarop het pand staat, in de ijskast zijn gezet en dat de gemeente niet inzichtelijk heeft gemaakt of en op welke wijze tot exploitatie van het gebied zal worden overgegaan.

De belangen van de gemeente, als eigenaar van de woning, waren dusdanig weinig concreet onderbouwd dat zij niet mocht ontruimen.

Kentering?

Commotie. De uitspraak heeft nogal wat commotie teweeggebracht. De vraag werd geopperd of deze uitspraak wellicht een kentering zou betekenen van de huidige rechtspraak die veelal ten nadele van de krakers geldt. Dat valt echter te bezien.

Hoger beroep. De staat is in hoger beroep gegaan tegen het vonnis en het wachten is thans op de uitspraak van het gerechtshof.

Let op. Ook al zijn de krakers door de Wet kraken en leegstand op achterstand gekomen, dat wil niet zeggen dat de eigenaar van een onroerende zaak achterover kan leunen. Tracht kraken te voorkomen en als er een kort geding wordt aangespannen tegen een ontruiming, zorg dan voor een onderbouwing van uw belang als eigenaar.

Het wachten is op de uitspraak van de hogere rechter. Tracht in ieder geval kraken te voorkomen door een anti-kraakwacht in te schakelen. En als er een kort geding wordt aangespannen tegen een ontruiming, zorg dan voor een onderbouwing van uw belang als eigenaar.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01