WET- EN REGELGEVING - 30.11.2012

Waarom ik wel btw afdragen en zij niet?

De btw-vrijstelling voor kantineactiviteiten speelt op het vlak van commerciële en semicommerciële activiteiten. Als hiermee niet terughoudend wordt omgegaan, levert dat een vorm van oneerlijke concurrentie op. Wat speelt er vanaf 2013?

Btw-plicht? Voor de btw wordt iemand die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent, als ondernemer beschouwd. Deze omschrijving is zo ruim, dat vrijwel iedere exploitant van een horecagelegenheid eronder valt. Daarnaast is het voor het vaststellen van btw-ondernemerschap - anders dan bijvoorbeeld in de inkomstenbelasting - niet nodig dat met de horeca-activiteiten winst wordt beoogd.

Semicommerciële horeca-activiteiten

Paracommercie. Het ruime ondernemersbegrip in de btw zorgt ervoor dat ook paracommerciële organisaties, zoals bijvoorbeeld sportclubs, educatieve en sociaal-culturele instellingen, in beginsel btw-plichtig zijn. Als aanvulling op hun niet-belaste hoofdactiviteit voeren zij in de praktijk ook semicommerciële nevenactiviteiten uit, waaronder het exploiteren van een kantine. Door toepassing van de zogeheten ‘kantineregeling’ is het voor paracommerciële organisaties namelijk mogelijk om, naast de statutaire doelstelling, ook btw-vrijgestelde horeca-activiteiten te ontplooien.

Kantineregeling toepassen? De kantinerege-ling geldt o.a. voor sport-, muziek-, speeltuin-, jeugdwerkverenigingen, bejaardensociëteiten, hobbyclubs, buurtverenigingen, dorpshuizen en wijkcentra, scholen voor basisonderwijs, lager en middelbaar beroepsonderwijs, algemeen voortgezet onderwijs en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, mits hun hoofdactiviteit niet belast is.

De voorwaarden. Voor toepassing van de kantineregeling dienen deze organisaties aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • de totale kantineopbrengsten bedragen niet meer dan € 68.067,- per jaar. Onder de totale kantineopbrengsten worden, naast de vergoedingen voor het verstrekken van eten en drinken, ook de ontvangsten voor de verkoop van tabaksproducten en de exploitatie van speelautomaten gerekend;
  • in de kantine vinden alleen ‘normale’ (verenigings)activiteiten plaats, dus geen andere activiteiten die niet direct verband houden met de eigenlijke activiteiten van de organisatie, zoals bruiloften, feesten en jubilea van individuele leden of derden;
  • eventuele exploitatieoverschotten van de kantine dienen te worden gebruikt voor de niet-belaste hoofdactiviteit van de organisatie;
  • de btw over kosten en inkoop voor de kantineactiviteiten wordt niet als voorbelasting afgetrokken.

Gemeente gaat voor eerlijke concurrentie

Drank- en Horecawet vanaf 2013. Als uitvoerder van de gewijzigde Drank- en Horecawet die op 1 januari 2013 van kracht wordt, is uw gemeente (vanuit haar taak om zorg te dragen voor gezonde mededinging) verplicht regels ter voorkoming van oneerlijke concurrentie te stellen en op te nemen in een gemeentelijke verordening. Bovendien dient zij bij iedere aanvraag van een drank- en horecavergunning door paracommerciële organisaties een belangafweging te maken of het noodzakelijk is voorwaarden en beperkingen aan de vergunningverlening te stellen.

Het recht aan uw zijde. Het hanteren van minder strikte regels door uw gemeente kan tot gevolg hebben dat paracommerciële organisaties meer semicommerciële activiteiten gaan ontplooien, daardoor meer omzet maken en dus niet meer in aanmerking komen voor de kantineregeling. Met andere woorden: zij verliezen hun fiscale voordelen.

Ter voorkoming van oneerlijke concurrentie door paracommerciële organisaties zal uw gemeente de spelregels uit de gewijzigde Drank- en Horecawet per 2013 beter in acht moeten nemen. De kantineregeling kent strikte voorwaarden.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01