CORONAREGELINGEN - 19.05.2020

Uw Tozo- of NOW-aanvraag is afgewezen, wat nu?

Om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis heeft de overheid de Tozo en de NOW in het leven geroepen. Wat nu als uw aanvraag (gedeeltelijk) wordt afgewezen of als de subsidie wordt teruggevorderd?

Verschillende loketten

De Tozo-aanvraag moet worden ingediend bij de woongemeente van de zelfstandig ondernemer, ook als de onderneming in een andere gemeente wordt gedreven. De NOW-aanvraag moet worden ingediend bij het UWV.

Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat de aanvragen voor de regelingen bij verschillende instanties moeten worden ingediend, laat onverlet dat beide regelingen onder de werking van de Awb vallen. Beide aanvraagprocedures verlopen dus op basis van de procedureregels die in deze wet zijn opgenomen. Zowel het UWV als de gemeente zullen u na beoordeling van uw aanvraag een besluit toesturen, waarin wordt aangegeven of u een subsidie krijgt, de periode waarover u subsidie krijgt, de hoogte van (of het voorschot op) de subsidie en uw verplichtingen, waaronder de termijn waarbinnen u het besluit tot subsidievaststelling moet aanvragen.

Afgewezen? In de praktijk blijken ondernemers regelmatig achter het net te vissen met hun aanvraag. U hoeft zich daar niet bij neer te leggen.

Recht op bezwaar en beroep. Op basis van de Awb hebben ondernemers het recht om in bezwaar en evt. in beroep te gaan als hun aanvraag wordt afgewezen of als de toegewezen subsidie lager is dan verwacht. Tip 1.  De mogelijkheid voor bezwaar en beroep geldt ook als er later wordt geoordeeld dat er ten onrechte een subsidie op basis van de NOW of de Tozo is toegekend en de subsidie dus (deels) moet worden terugbetaald. Tip 2.  Op basis van de regelingen zijn er namelijk verschillende toetsmomenten waarop wordt bepaald of een ondernemer recht heeft op subsidie op basis van een van de regelingen. Dat recht kan namelijk pas achteraf definitief worden beoordeeld. Tip 3.  Het UWV en de gemeente zijn ook gebonden aan belangrijke bestuursrechtelijke regels, zoals de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Hierop kunt u als ondernemer dan ook een beroep doen als u bezwaar of beroep aantekent.

Hoe werkt dat dan?

U kunt binnen zes weken nadat het besluit is genomen bezwaar aantekenen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Daarin neemt u op:

  • de datum, uw naam en adres;
  • de uitleg van het besluit waartegen u bezwaart;
  • waarom u het niet eens bent met het besluit; en
  • uw handtekening.

Tip.  Zend een kopie van het besluit mee en verstuur uw bezwaar per aangetekende post. Als u na uw bezwaar in beroep wilt gaan, loopt dit via de rechtbank en moet u een advocaat inschakelen die uw belangen behartigt en het beroepschrift opstelt en indient. Ook hier geldt een termijn van zes weken.

Extra actie vereist ... Als u subsidie krijgt toegewezen en dit wordt in een later stadium geheel of gedeeltelijk teruggevorderd, is het aantekenen van bezwaar of beroep niet voldoende. In het geval van bezwaar of beroep is er namelijk geen sprake van een zogenaamde ‘schorsende werking’. Dit betekent dat de terugvordering doorloopt tijdens uw bezwaar of beroep. Om dit te voorkomen, kunt u om uitstel van betaling gedurende de procedures verzoeken. Tip.  Als het UWV of de gemeente weigert mee te werken aan een uitstel van betaling, kunt u de rechter daarom verzoeken tot een zogenaamde ‘voorlopige voorzieningprocedure’ bij de rechtbank.

De Tozo en de NOW vallen allebei onder de Algemene wet bestuursrecht, waardoor u bij afwijzing van de aanvraag, bij een lagere subsidie of een terugvordering van de subsidie binnen zes weken bezwaar en beroep kunt aantekenen. Download ons model.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01