BIG-REGISTER - 27.05.2020

Definitief besluit verplichte melding BIG-nummer

Eerder informeerden wij u over het verplicht vermelden van uw BIG-nummer. Dit onderdeel van het Registratiebesluit BIG stuitte op zo veel bezwaren vanuit de werkvloer, dat er nu besloten is om het anders in te vullen. Hoe ziet dat er nu uit?

Kritiek beroepsorganisaties

Na veel kritiek van beroepsorganisaties werd de aanpassing van het Registratiebesluit BIG niet gehandhaafd. De minister heeft de afgelopen maanden overlegd met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie Nederland over hoe het communiceren van het BIG-nummer er in de praktijk uit moet komen te zien. Naast kritiek op de uitvoerbaarheid was er ook veel aandacht voor de administratieve lasten van deze invoering.

Nieuwe bepaling in Registratiebesluit BIG. In het betreffende nieuwe artikel van het op 2 april 2020 gepubliceerde besluit staat het hiernavolgende.

Artikel 4a
Een beoefenaar van een beroep als bedoeld in artikel 3 van de wet draagt er zorg voor dat zijn BIG-nummer kenbaar wordt gemaakt:
  • wanneer hem daarom wordt verzocht;
  • wanneer de beroepsbeoefenaar zijn naam, in het kader van de uitoefening van het beroep of van een specialisme daarvan als bedoeld in artikel 14 van de wet, kenbaar maakt, dan wel ermee instemt dat zijn naam in dat kader kenbaar wordt gemaakt:
bij het gebruik van zijn naam op de website van de beroepsbeoefenaar of van de organisatie waarvoor hij het beroep of het specialisme daarvan uitoefent;
onder door de beroepsbeoefenaar of onder diens naam door zijn werkgever verzonden e-mailberichten.

Doel. Het doel van artikel 4a van het Registratiebesluit BIG is transparantie voor patiënten over zorgverleners, door eenvoudigere tracering van zorgverleners in het BIG-register aan de hand van het BIG-nummer. Patiënten kunnen in het BIG-register zien of een zorgverlener bevoegd en gekwalificeerd is om zijn beroep uit te oefenen.

Wat betekent dat in de praktijk?

Dit betekent dus dat zorgverleners patiënten over hun BIG-nummer moeten informeren wanneer zij daar om vragen. Daarnaast moeten zij het nummer vermelden bij het gebruik van hun naam op hun eigen website of de website van hun werkgever. Ook moeten zij dat doen in de e-mailhandtekening van e-mailberichten die beroepsmatig worden verzonden. Het BIG-nummer hoeft dus niet op andere plaatsen te worden vermeld, zoals in wachtruimten.

Inwerkingtreding. De verplichting treedt in principe per 1 januari 2021 in werking. De datum dat er aan de verplichting moet zijn voldaan, wordt opgeschoven als dit door de coronacrisis noodzakelijk is.

Aanpassingstijd

BIG-geregistreerde zorgverleners en hun werkgevers krijgen minimaal een halfjaar de tijd om de websites en e-mailhandtekeningen aan te passen. Het moment waarop dit halfjaar ingaat, wordt bekendgemaakt zodra er duidelijkheid is over het verdere verloop van de coronacrisis. Gaat de aanpassingstermijn van een halfjaar door de coronacrisis later in dan op 1 juli 2020, dan schuift ook de datum dat er aan de verplichting moet zijn voldaan met een halfjaar op. Wij houden u daarvan op de hoogte.

BIG-geregistreerde zorgverleners moeten hun BIG-nummer kunnen overleggen wanneer iemand daar om vraagt. De nieuwe regels daarvoor zijn op 2 april 2020 bekendgemaakt en geven zorgverleners en instellingen een halfjaar de tijd voor het treffen van aanpassingen. De coronacrisis kan dat halfjaar mogelijk nog verlengen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01