INLICHTINGENVERZOEK - 25.05.2020

Wet op internationale bijstandsverlening

Staten werken steeds nauwer samen om te voorkomen dat belastingplichtigen belasting ontgaan. Naast de bepalingen in de nationale heffingswetten blijkt dit ook uit de samenwerking in het kader van het inwinnen van inlichtingen.

Basis De basis voor deze samenwerking zijn de EU-richtlijnen en de belastingverdragen. In Nederland is dit uitgewerkt in de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIBB) en het Uitvoeringsbesluit WIBB. De WIBB regelt onder andere de afhandeling van buitenlandse inlichtingenverzoeken. Nederland zal op verzoek alle benodigde informatie voor de administratie en handhaving van de buitenlandse belastingwetten verstrekken aan de desbetreffende staat. Ook zijn er situaties waarin Nederland automatisch inlichtingen verstrekt aan een andere staat. Tot slot kan het zo zijn dat de Nederlandse belastingplichtige actief informatie moet delen met de Nederlandse staatssecretaris. Zo kan de staatssecretaris deze informatie eenvoudig uitwisselen met de bevoegde autoriteiten van bijv. andere EU-lidstaten. Hiervan was sprake in de casus die heeft geleid tot de uitspraak van de Raad van State (ecli:nl:rvs:2020:453) .

De casus De werkzaamheden van een Nederlandse BV bestonden uit het ontvangen en betalen van rente, royalty’s, huur of leasetermijnen van en aan buitenlandse concernonderdelen. Als een BV bijv. buitenlandse bronbelasting wil verrekenen, dan moet deze verklaren dat zij voldoet aan alle Nederlandse substancevoorwaarden (art. 3a lid 7 uitv.besluit wib) . Dit gebeurt door een eenvoudig vinkje in de aangifte Vpb. De BV voldeed volgens de Belastingdienst niet aan de substancevoorwaarden. Hierdoor is de BV verplicht om gedetailleerde gegevens te verstrekken aan de Belastingdienst over haar buitenlandse inkomen, waaronder de naam en adresgegevens van de betalende partij. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met de andere staat. Dit stelt de Nederlandse en buitenlandse autoriteiten in staat om controle uit te oefenen op de juiste toepassing van de regels ter voorkoming van dubbele belasting.

Nader onderzoek De BV meende dat zij wel degelijk aan de substancevoorwaarden voldeed. Tegen de beslissing van de Belastingdienst was echter geen bezwaar of beroep mogelijk. Bij de Raad van State vond de BV alsnog gehoor. Hierdoor wordt er nader onderzoek naar de substancevoorwaarden mogelijk en kan de automatische inlichtingenuitwisseling wellicht worden tegengehouden.

bz-advies

Wilt u buitenlandse bronbelasting verrekenen? Kijk dan goed naar de substancevoorwaarden en de mogelijke risico’s voor inlichtingenuitwisseling.

Zorg dat aan de substancevoorwaarden wordt voldaan om buitenlandse bronbelasting terug te krijgen.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01