VERMOGENSRENDEMENTSHEFFING - 26.09.2022

Rechtsherstel box 3 en voorkoming van dubbele belasting

Het initiële besluit rechtsherstel box 3, dat naar aanleiding van het Kerstarrest van de Hoge Raad is gepubliceerd, is via een op 1 augustus gepubliceerd besluit van een aanvulling voorzien die specifiek ziet op binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen.

Kerstarrest In het Kerstarrest (ecli:nl:hr:2021:1963) is door de Hoge Raad bepaald dat de rendementsheffing voor box 3 sinds 2017 in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod van artikel  14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Met andere woorden: het box 3-stelsel is sinds 2017 disproportioneel. Zodoende is er beslist dat ten aanzien van de aanslagen inkomstenbelasting 2017 tot en met 2022 - die op 24 december 2021 nog niet definitief zijn - het werkelijke rendement als uitgangspunt geldt op het moment dat dit werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. Daarmee wordt aan belastingplichtigen rechtsherstel geboden.

Besluit rechtsherstel box 3

Naar aanleiding van het Kerstarrest is op 28 juni 2022 het Besluit rechtsherstel box 3 (stcrt. 2022, 17063) gepubliceerd (het initiële besluit rechtsherstel). In het initiële besluit is de rekenmethode uiteengezet waarmee berekend kan worden of de belastingplichtige recht heeft op een vermindering van zijn aanslag. De rekenmethode bestaat feitelijk uit vier stappen.

  • Stap 1 bestaat uit het destilleren van het vermogen in drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden.
  • Vervolgens wordt in stap 2 het forfaitaire rendement berekend over iedere voornoemde categorie.
  • Voorts wordt in stap 3 het gemiddelde rendementspercentage berekend.
  • Ten slotte wordt in stap 4 het gemiddelde rendementspercentage - zoals berekend in stap 3 - vermenigvuldigd met de grondslag sparen en beleggen.

Gunstigste uitkomst Indien de uitkomst van voornoemde berekening lager is dan de berekening op basis van de wettekst - geldend tussen 2017 en 2021 - dan wordt de aanslag van een belastingplichtige verminderd met het verschil. In het geval dat de aanslag nog niet was opgelegd, wordt een aanslag opgelegd conform voornoemde berekening. Mocht de voornoemde berekening echter hoger uitvallen dan de berekening op basis van de wettekst, dan blijft de aanslag op basis van de wettekst gelden. Indien de aanslag nog niet was opgelegd, wordt een aanslag opgelegd conform de wettekst.

Aanvulling

Het initiële besluit rechtsherstel sluit voor binnenlandse belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen, die recht hebben op voorkoming van dubbele belasting, niet geheel aan bij de systematiek zoals opgenomen in het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001. Om deze reden is door de staatssecretaris van Financiën, in aanvulling op het initiële besluit rechtsherstel, op 1 augustus 2022 een besluit met goedkeuring uitgebracht (stcrt. 2022 20318) die enkel ziet op situaties waarin toepassing van het initiële besluit rechtsherstel zorgt voor een verlaging van het voordeel uit sparen en beleggen (het aanvullende besluit rechtsherstel). In het aanvullende besluit wordt als volgt afgeweken van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001:

  1. de voorkomingsbreuk wordt vermenigvuldigd met de belasting die verschuldigd is over het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het initiële besluit rechtsherstel;
  2. onder het forfaitaire rendement van de rendementsgrondslag in het buitenland wordt verstaan het rendement van de buitenlandse bezittingen, verminderd met het rendement van de buitenlandse schulden;
  3. het noemerinkomen wordt bepaald als het belastbare inkomen uit sparen en beleggen na toepassing van het initiële besluit rechtsherstel.

Het aanvullende besluit rechtsherstel is op 2 augustus 2022 in werking getreden. Belastingplichtigen die aanspraak kunnen maken op deze goedkeuring, hoeven hiertoe geen verzoek in te dienen.

bz-advies

Voor de praktijk is het van belang dat binnenlands belastingplichtigen met buitenlandse bezittingen, die recht hebben op voorkoming van dubbele belasting, een hernieuwde berekening laten uitvoeren op basis van het aanvullende besluit rechtsherstel.

Houd in de gaten dat voor klanten met buitenlandse bezittingen, die in aanmerking komen voor rechtsherstel in box 3, het aanvullende besluit rechtsherstel ook daadwerkelijk wordt toegepast.

Contactgegevens

Indicator BV | Schootense Dreef 31 | Postbus 794 | 5700 AT Helmond

Tel.: 0492 - 59 31 31 | Fax: 040 - 711 17 00

klantenservice@indicator.nl | www.indicator.nl

 

KvK-nummer: 17085336 | Btw-nummer: NL-803026468B01