Alle domeinen

2023 - Januari

SUBSIDIES - 31.01.2023

Nieuwe aanvraagronde STAP-budget start op 28 februari 2023

Eind 2022 heeft het kabinet besloten om het aanvraagtijdvak voor het STAP-budget van januari 2023 over te slaan. Er was namelijk tijd nodig om maatregelen te nemen om het misbruik en oneigenlijk gebruik van de regeling terug te dringen. Het eerstvolgende aanvraagtijdvak start op 28 februari 2023.

bedrijfsopvolging - 31.01.2023

BOR en verhuur onderneming

In een arrest van de Hoge Raad van 2 december 2022 stond de vraag centraal of aan de voortzettingseis van vijf jaar wordt voldaan als de vennootschap de onderneming gaat verhuren in de voortzettingsperiode.

box 3 - 31.01.2023

Stand van zaken box 3/massaal bezwaar plus

In de afgelopen periode heeft staatssecretaris Van Rij diverse keren overleg gevoerd met diverse koepel- en belangenorganisaties. Mede in vervolg daarop is de ‘massaal bezwaar plus’-procedure ingesteld voor belastingplichtigen die niet tijdig bezwaar hadden gemaakt.

pensioen in eigen beheer - 31.01.2023

Onbelaste afkoop pensioen voor inwoner Zuid-Korea

Rechtbank Den Haag is van oordeel dat Zuid-Korea het heffingsrecht heeft over een afgekocht pensioen bij een eigen BV door een Nederlandse dga die in Zuid-Korea woont.

herinvesteringsreserve - 31.01.2023

Goed nieuws voor de boeren!

Volgens Rechtbank Gelderland vormen fosfaatrechten een bedrijfsmiddel waarvoor een herinvesteringsreserve kan worden gevormd.

maatschappelijk ondernemen - 31.01.2023

Steward-ownership: ondernemingsvorm voor een positieve impact

Steward-ownership is een manier om het eigenaarschap van een bedrijf te structureren. De kern van steward-ownership is dat een bedrijf ‘van zichzelf’ is en wordt geleid door ‘stewards’ die tijdelijk in het belang van de missie en het bedrijf de koers bepalen.

zwartspaarders - 31.01.2023

Kan de Belastingdienst nog optreden tegen zwartspaarders?

Door het Kerstarrest en het daaruit volgende rechtsherstel hoeven zwartspaarders over vanaf 2017 verzwegen spaargeld relatief weinig boete te betalen.

werkkostenregeling - 31.01.2023

Verhoging vrije ruimte gebruiken voor renteloze lening

Het Forum Fiscaal Dienstverleners heeft adviseurs erop attent gemaakt dat werkgevers de verhoging van de vrije ruimte (maximaal € 5.200 over de eerste schijf) kunnen gebruiken voor renteloze leningen.

eigen woning - 31.01.2023

Eigen woning remigrant dubbel belast

Een belastingplichtige die gedurende het jaar terugkeert naar Nederland en zijn woning weer als eigen woning gaat gebruiken, wordt voor deze woning dubbel belast.

strafrecht - 31.01.2023

Hoge boete voor onjuiste aangiften inkomstenbelasting

Rechtbank Overijssel veroordeelt een dga tot een geldboete van € 150.000 voor het opzettelijk indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting 2007 en 2013.

pro rata-regeling - 31.01.2023

Btw en pro rata

Bij het verlenen van belaste en vrijgestelde handelingen moeten de kosten voor de btw pro rata worden gesplitst.

intracommunautaire levering - 31.01.2023

Btw en ABC-levering binnen de EU

Voor een vereenvoudigde ABC-levering is het cruciaal dat de tussenhandelaar op de factuur vermeldt dat het om een verlegging vereenvoudigde ABC-regeling gaat.

omzetbelasting - 31.01.2023

Financiële verbondenheid bij FE btw

Voor de financiële verbondenheid bij een FE btw is de eis van meerderheid van stemrechten in strijd met de Europese richtlijn.

bedrijfsopvolging - 31.01.2023

Toekomst BOR

Verschillende onderzoeken concluderen dat de huidige BOR-faciliteit veel te royaal is.

WEBDIENSTEN - TAAL - 31.01.2023

Hoe kunt u ChatGPT nu al zinvol gebruiken?

ChatGPT is een intelligente chatbot die op nagenoeg iedere vraag een bruikbaar en vaak coherent antwoord kan geven. Hoe kunt u deze chatbot praktisch inzetten?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 31.01.2023

Doe meer met wegwerp-e-mailadressen

Wegwerpadressen komen in veel situaties van pas. Waar kunt u deze inschakelen en hoe komt u het makkelijkst aan zulke adressen?

VERVOER - AUTO - 31.01.2023

Van fossiel naar elektrisch

Investeert uw bedrijf dit jaar in het bedrijfswagenpark? Verdiep u dan in de voordelen van elektrisch rijden en de consequenties van een keuze voor diesel.

SOFTWARE - OFFICE - 31.01.2023

Een powerpointvoorstelling met uzelf in beeld

Meestal dient een powerpointpresentatie ter ondersteuning van een live uiteenzetting. U kunt in uw slideshows echter ook uzelf als spreker integreren, zodat u niet fysiek aanwezig hoeft te zijn. Hoe doet u dat?

WEBDIENSTEN - ONLINE COMMUNITY’S - 31.01.2023

Wat bent u met de Meta Business Suite?

Meta Business Suite is een handige, gratis beheertool voor uw zakelijke Facebook- en Instagram-accounts. Hoe gebruikt u deze optimaal?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 31.01.2023

Waarom komt uw e-mail niet aan?

Het komt niet vaak voor, maar het kan wel eens gebeuren: een e-mailbericht dat u verstuurt, kan niet worden afgeleverd. Wat kan de oorzaak zijn en wat kunt u eraan doen?

PERSONEEL - 26.01.2023

Attentie bij een tijdelijk arbeidscontract

Als u een tijdelijk arbeidscontract sluit met een nieuwe werknemer, gebruikt u waarschijnlijk een model dat u al vaker heeft gebruikt. Waar moet u dan zeker op letten?

PERSONEEL - 23.01.2023

Discriminatiegronden uitgebreid?

Het was volop in nieuws dat discriminatie wegens handicap of seksuele gerichtheid verboden wordt. Wanneer gaat dat verbod in?

GELIJKE BEHANDELING - 23.01.2023

Een goed uitgevoerd kleding- en make-upvoorschrift

Als werkgever wilt u dat uw medewerkers representatief voor de dag komen en wilt u daar voorschriften voor geven. Waar moet u in de praktijk rekening mee houden? Wat oordeelde de rechter onlangs in een dergelijk geval?

CONTROLE - 23.01.2023

En dan ... staat de arbeidsinspectie voor de deur

De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert of bedrijven zich houden aan verschillende wetten op het terrein van arbeid. Deze hoeft een inspectie niet van tevoren aan te kondigen, dus kan het zijn dat deze zomaar voor uw deur staat. Wat dan?

ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN - 23.01.2023

Een zinvolle invulling van de pauze is belangrijk! Hoe kunt u dat het beste faciliteren?

Uit het MTO Werkgeluk (2022) blijkt dat werkgeluk leidt tot minder verzuim en een hogere productiviteit. Een zinvolle invulling van de pauzes is echter nog een onderschoven kindje.

VERLOF - 23.01.2023

Hoe om te gaan met een aanvraag geboorte- en/of ouderschapsverlof?

Wanneer de partner van een werknemer een kind verwacht of heeft, kan hij of zij gebruikmaken van verschillende vormen van verlof. Hoe gaat u om met zo’n aanvraag? Moet u het loon doorbetalen en mag u een aanvraag weigeren?

RECHTSPRAAK - 23.01.2023

Ziekmelding na ontslagverzoek UWV

Vanaf het moment dat u een ontslagvergunning aanvraagt, betekent een ziekmelding van de werknemer niet dat u hem niet mag ontslaan. Er is dan een ontslagverbod. Geldt dat verbod nog steeds als u daarna ontslag aanvraagt bij de rechter?

ZIEKTE - 23.01.2023

In een krappe arbeidsmarkt is frequent ziekteverzuim extra bezwarend. Hoe pakt u dat efficiënt aan?

Nu de arbeidsmarkt krap is, is frequent verzuim extra vervelend, want het kan tot de nodige problemen op de werkvloer leiden. Goed om daaraan extra aandacht te besteden, zeker omdat er vaak meer achter zit. Hoe pakt u dit efficiënt aan?

COMMUNICATIE - 23.01.2023

WhatsApp zakelijk gebruiken: last of lust?

WhatsApp is na e-mail en telefoon zakelijk het meestgebruikte communicatiemiddel. Het is snel en nagenoeg iedereen gebruikt het. Toch kent het ook negatieve kanten. Hoe kunt u er het beste mee omgaan?

PENSIOEN - 23.01.2023

Kunnen oudere werknemers eerder stoppen?

Wat kunt u doen als een oudere medewerker eerder wil stoppen met werken. Hoever moet u gaan om hem te helpen? Wat moet u onderzoeken?

ARBEIDSRELATIES - 23.01.2023

Aanpak schijnzelfstandigheid: werkt een zelfstandige als een werknemer?

De overheid wil de balans herstellen bij het werken met zelfstandigen en als zelfstandige. Gedwongen zelfstandigheid kan dan het gevolg zijn en dat is ongewenst. Welke maatregelen neemt de Belastingdienst om dit te voorkomen?

PRIVACY - 23.01.2023

Wie kijkt er allemaal mee met uw werknemers?

Hackers kunnen ook op minder vernuftige wijze uw bedrijfsgevoelige gegevens stelen. Dit noemen we social engineering. Wat houdt dit in en kunt u uzelf en uw werknemers hiertegen wapenen?

BOER EN BEDRIJF - 17.01.2023

Bufferstroken vanaf 2023 verplicht voor GLB

De invoering van de verplichte bufferstroken is voor de Meststoffenwet met een jaar uitgesteld. Dit geldt echter niet voor het GLB. Om de basispremie te kunnen ontvangen, moet u toch rekening houden met bufferstroken. Hoe werkt dit?

GEBOUW EN GROND - 17.01.2023

Loods uit de erfenis moet van de rechter worden verkocht

Alle erfgenamen moeten unaniem akkoord zijn over de wijze waarop de nalatenschap (erfenis) wordt verdeeld. Is er geen overeenstemming, dan kan aan de rechter worden gevraagd om de verdeling vast te stellen. Wat speelt er hier?

BURENRECHT - 17.01.2023

Recht van uitweg: wat als de formulering in de akte onduidelijk is? Moeten paaltjes langs uitweg worden weggehaald?

Een erfdienstbaarheid wordt bepaald door de akte van vestiging. Is de formulering onduidelijk, dan moet er worden gekeken naar de feitelijke wijze van uitoefening. Wat als het doel in een latere overdrachtsakte anders wordt geformuleerd?

BELASTINGDIENST - 17.01.2023

Vanaf 1 juni 2023 niet meer belasting betalen via de vertrouwde acceptgiro

De Belastingdienst stuurt sinds kort nieuwe betaalinformatie mee bij een beschikking. Waarom is dat en wat staat er eigenlijk in deze betaalinformatie?

INKOMSTENBELASTING - 17.01.2023

Inkomen 2022 in 2023 nog wel te middelen, kalenderjaren na 2023 niet meer

Zoals u weet, kon u belastinggeld terugkrijgen via de middelingsregeling als u over een tijdvak van drie jaren wisselend inkomen had. Deze regeling is per 2023 afgeschaft, maar in 2023 kunt u nog wel middelen. Hoe zit dat precies?

INVESTEREN - 17.01.2023

Zonnepanelen in 2023 zakelijk of privé?

Sinds 1 januari 2023 wordt bij aankoop van zonnepanelen 0% btw in rekening gebracht, mits deze panelen op uw eigen woning worden geplaatst. Maar kunt u de zonnepanelen dan toch als zakelijk bestempelen? Wanneer is dit voordelig?

BTW - 17.01.2023

Te veel btw berekend, dan toch alle btw gewoon afdragen?

In Nederland kennen we verschillende btw-tarieven. Maar wat is nu het gevolg als u door een vergissing te veel btw heeft berekend? Moet u dan toch alle btw gewoon afdragen of zijn er ook uitzonderingen? Wat vond de rechter onlangs?

INKOMSTENBELASTING - 17.01.2023

Voorlopige aanslagen 2023 checken en zo nodig aanpassen

Wellicht heeft u reeds of krijgt u nog de voorlopige aanslagen 2023 (IB/PVV en Zvw). Leg deze niet meteen terzijde, maar onderneem actie ...

GIFTENAFTREK - 17.01.2023

Periodieke giftenaftrek per 1 januari 2023 nog aantrekkelijk

Om de toename van de forse periodieke giften tegen te gaan, heeft het kabinet voorgesteld om vanaf 1 januari 2023 de aftrek van periodieke giften aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) te begrenzen. Wat speelt er nu?

AUTO VAN DE ZAAK - 17.01.2023

Andere auto ter beschikking, fors meer privébijtelling?

Als er in de loop van het jaar een andere auto van de zaak ter beschikking staat, krijgt u met verschillende bijtellingen te maken. Hoe zit dat precies en wat als een van de auto’s elektrisch is? Wat als u de bijtelling dan wilt voorkomen?

TOESLAGEN - 17.01.2023

Heeft u recht op toeslagen in 2023?

Iedere Nederlander kan in beginsel aanspraak maken op toeslagen. Uiteraard moet uw inkomen hiervoor niet te hoog zijn. In 2023 worden diverse toeslagen verruimd, zowel qua hoogte als bereik. Kunt u nu ook een aanvraag indienen?

AUTO VAN DE ZAAK - 17.01.2023

Winterbanden op uw auto, is dat verplicht?


SOFTWARE - OFFICE - 17.01.2023

Effectief PowerPoint gebruiken

Als u een (online) vergadering houdt, gebruikt u ongetwijfeld vaak PowerPoint om iets toe te lichten. Hier zijn enkele tips om PowerPoint efficiënter in te zetten.

SOFTWARE - BROWSER - 17.01.2023

De nieuwste functies in Chrome

Het afgelopen jaar was Google Chrome alweer de meest populaire browser in ons land. Niet verwonderlijk, want Google Chrome krijgt geregeld updates die hem sneller, veiliger en gebruiksvriendelijker maken. Wat is er nieuw in de laatste versie?

ZAKELIJK - ONLINE BETALEN - 17.01.2023

Achteraf betalen in uw webshop

Een groeiend aantal consumenten kiest bij hun online aankopen voor achteraf betalen. Is deze optie ook een nuttige toevoeging aan uw webwinkel?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 17.01.2023

Productiever werken met Gmail dankzij CloudHQ?

CloudHQ verzamelt ruim 60 verschillende apps voor Gmail-gebruikers. Helpen deze u om het nieuwe jaar productiever in te zetten? Wij probeerden er drie voor u uit.

EIGEN WEBSITE - VARIA - 17.01.2023

Adverteren op een andere website: een goed idee?

Door te adverteren op externe websites kunt u mogelijk nieuwe klanten bereiken. Hoe werkt zulke ‘affiliate marketing’ precies en is zoiets het overwegen waard?

GEZONDHEID - VARIA - 17.01.2023

Werk ook thuis ergonomisch met uw laptop

Nu we veel vaker thuiswerken met onze laptop, is het toch van belang dat we dit zo ergonomisch mogelijk doen. Wat kunt u doen om dit te bereiken?

AUTO - 17.01.2023

Subsidie voor aanschaf elektrische auto in 2023

Indien u als particulier een volledig elektrische personenauto koopt of private leaset, komt u mogelijk in aanmerking voor de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP).

BELASTINGAANGIFTE - 13.01.2023

Voorkom vergrijpboete of zwaardere straf bij onjuiste aangifte inkomsten- en/of vennootschapsbelasting

Een foutje bij het doen van belastingaangifte van uzelf of uw BV is natuurlijk snel gemaakt. Maar het onjuist aangifte doen, wordt wel streng bestraft. Wat moet u daarom weten?

BTW - 13.01.2023

Europese richtlijn om btw-fraude tegen te gaan per 1 januari 2024 in werking bij grensoverschrijdende betalingen

Op 1 januari 2024 moet een nieuwe Europese richtlijn het mogelijk maken om grensoverschrijdende betalingen te controleren om btw-fraude tegen te gaan. Worden uw betalingen ook gecontroleerd? Hoe zit het met uw privacy?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 13.01.2023

Gebruikelijk loon dga voor 2023 verhoogd met € 3.000

Als dga van uw BV bent u verplicht jaarlijks een gebruikelijk loon uit uw BV op te nemen. Daar is per 2023 het nodige aan veranderd. Hoe speelt u hier het beste op in en waar moet u vooral aan denken?

BTW - 13.01.2023

Factuur zonnepanelen reeds in 2022, maar installatie in 2023, toch 0% btw-tarief voor particulier?

Het komt in de praktijk voor dat een leverancier of installateur reeds een (deel)factuur uitreikte in het jaar 2022, terwijl de zonnepanelen pas in 2023 geleverd en geïnstalleerd gaan worden. Heeft dat gevolgen voor het btw-nultarief per 2023?

INKOMSTENBELASTING - 13.01.2023

Controleer voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 voor 1 mei 2024

Valt de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 op uw deurmat, dan is het belangrijk dat u deze goed naloopt. Wat moet u namelijk doen en waarom?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 13.01.2023

Gebruik eHerkenning bij aangifte kan toch verplicht worden, zegt de hoogste rechter

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de zaak waarin het ging om of voor aangiften het gebruik van eHerkenning verplicht kan worden gesteld. Wat besliste onze hoogste rechter en wat waren de motieven?

OMZET - 12.01.2023

De orders blijven achter, hoe kunt u actie ondernemen?

De orders/opdrachten blijven achter en de directie vraagt zich af of er wel voldoende goede offertes worden gemaakt en of u een grondige analyse wilt maken. Hoe pakt u dat aan?

PENSIOEN - 12.01.2023

Dga in privé aansprakelijk voor niet-afstorten pensioenaanspraak: wat bewaken en regelen?

In geval van echtscheiding moet een dga ervoor zorgen dat de pensioenaanspraak van de ex-echtgenoot wordt afgestort bij een pensioenmaatschappij. Wat als de dga geld aan de BV heeft onttrokken? Wat is hierover nu beslist?

TESTAMENT - 12.01.2023

Staaksgewijze verdeling nalatenschap of ieder voor een gelijk deel: wat goed regelen via een testament?

Er kan in de praktijk relatief gemakkelijk onduidelijkheid over de uitleg van een erfstelling ontstaan (bijv. wie erft wat of voor welk deel). Welke onduidelijkheden zijn er te voorkomen door dit duidelijk in het testament te bepalen?

AAN- EN VERKOOP - 12.01.2023

Voorwaarden financieringsvoorbehoud

In een koopcontract voor een woning wordt er meestal een financieringsvoorbehoud opgenomen. Voor een succesvol beroep daarop gelden er vaak strenge eisen.

VERGUNNINGEN - 12.01.2023

Aannemer aansprakelijk voor bouwen zonder vergunning?

Een aannemer moet zorgen voor de aanvraag van de omgevingsvergunning. Maar wat als na een eerdere foutieve mededeling van de gemeente achteraf blijkt dat er toch een vergunning nodig is? Bij wie ligt dan het risico?

aan- en VERKOOP - 12.01.2023

Geschil over de loop van de grens van geleverde grond

Wat als de oppervlakten van een perceel grond die genoemd worden in de akte van levering, niet overeenstemmen met de aan de leveringsakte gehechte situatietekening? De rechter moest zich onlangs over deze vraag buigen.

VERHUUR - 12.01.2023

Vraag bij antikraak niet een te hoge vergoeding

Bij leegstand wordt het middel van antikraak regelmatig ingezet, zeker nu de woningnood hoog is. Maar let op dat de eigenaar ook daadwerkelijk zijn plannen kan uitvoeren en de antikraakovereenkomst kan opzeggen.

WOZ - 12.01.2023

Onderbouwing WOZ-waarde rijwoning met hoekwoningen

Onlangs oordeelde Hof Arnhem-Leeuwarden dat de WOZ-waarde van een rijwoning ook getoetst mag worden aan verkoopprijzen van hoekwoningen. Wat moet u hierover weten?

BURENRECHT - 12.01.2023

Eisen dat er een noodweg komt, wat heeft de rechter beslist?

De eigenaar van een ingesloten perceel kan eisen dat er een noodweg wordt aangewezen naar de openbare weg over de grond van de buurman. Daarbij spelen alle omstandigheden een rol. Wat is volgens de rechter daarbij belangrijk?

BURENRECHT - 12.01.2023

Een duurzame warmtepomp, pas op voor geluidshinder

Nederland werkt aan verduurzaming. De aankoop van een warmtepomp is dan een uitkomst, maar heeft ook een nadeel, namelijk geluid. De bromtoon van een warmtepomp kan worden ervaren als overlast. Wat besliste de rechter onlangs?

BOUWCONTRACT - 12.01.2023

Aannemer moet waarschuwen bij budgetoverschrijding

Een opdrachtgever beëindigt de overeenkomst met een aannemer vanwege overschrijding van het budget. Volgens de aannemer was de budgetoverschrijding voorzienbaar. De opdrachtgever vindt dat de aannemer had moeten waarschuwen.

SUBSIDIES - 12.01.2023

Investeringssubsidie duurzame energie, wat is er nieuw in 2023?

De weg naar 100% duurzame energie is nog lang en de subsidieregelingen worden steeds aangepast. Wat zijn de wijzigingen voor de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing in 2023?

WONINGHUUR - 12.01.2023

Mag de verhuurder zonwering in de servicekosten opnemen?

De zomers worden warmer en het is zaak de warmte zo veel mogelijk buitenshuis te houden. Het aanbrengen van zonwering kan een effectief middel zijn, ook voor huurders. Mag de verhuurder deze in de servicekosten meenemen?

VERZEKERINGEN - 12.01.2023

Aannemersaansprakelijkheid voor schade, maakt het uit of de opdrachtgever verzekerd is?

Een aannemer moet het werk uitvoeren volgens de eisen van goed en deugdelijk werk. Anders is hij aansprakelijk voor de schade. Dat geldt ook voor de gevolgschade. Maakt het daarbij uit of de opdrachtgever daarvoor is verzekerd?

BELASTINGEN - 12.01.2023

Betalingen aan derden melden aan Belastingdienst

Ondernemers moeten betalingen aan derden (personen die voor u werken, maar niet in loondienst zijn) melden bij de Belastingdienst. Vanaf 2023 gelden er strengere regels. Krijgt u hier in uw praktijk ook mee te maken en wat betekent dat dan?

GEZONDHEIDSRECHT - 12.01.2023

Nieuw voorbeeldprotocol voor herhaalrecepten voor u

Onlangs is het Voorbeeldprotocol Veilig voorschrijven van herhaalrecepten herzien. Dit handzame protocol ondersteunt medewerkers van de huisartsenpraktijk bij het aanmaken van herhaalrecepten. Wat is nu goed om daarvan te weten?

RICHTLIJNEN - 12.01.2023

Wat u moet weten over de aangepaste KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens

Als arts komt u allerlei vragen tegen, bijv. over het doorbreken van uw beroepsgeheim of wat hoort er wel of niet in het patiëntendossier. Veel antwoorden op vragen als deze vindt u in de herziene KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

ACTUALITEIT - RECHT - 12.01.2023

Zorgverleners krijgen meer inspraak in zorginstellingsbeleid

De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om zorgverleners, zoals verpleegkundigen en verzorgenden, meer zeggenschap te geven in het beleid van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen. Het voorstel moet nog naar de Eerste Kamer.

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 12.01.2023

Moet de zorgaanbieder de patiënt vooraf informeren over de eigen bijdrage vanwege een lagere vergoeding?

Heeft een ziekenhuis een informatieplicht als de zorgverzekeraar de kosten van een behandeling van de patiënt niet (geheel) dekt? Onlangs heeft Rechtbank Oost-Brabant deze vraag beantwoord.

ZELFSTANDIG ONDERNEMERSCHAP - 12.01.2023

Strengere regels voor zzp’ers en betere handhaving

Zoals al aangekondigd in 2022, gaat het kabinet ernst maken met de regels voor zzp’ers en betere handhaving bij het bestrijden van schijnzelfstandigheid. Uiterlijk op 1 januari 2025 komt er een einde aan het handhavingsmoratorium.

HORECAKOSTEN - 12.01.2023

Rondje van de zaak met bitterbal aftrekbaar?

Een goede barkeeper geeft aan de betere klanten ook weleens een drankje weg of trakteert ze op een bitterbal of een blokje kaas. Zijn deze kosten gewoon fiscaal aftrekbaar en zo ja, waar moet u dan vooral op letten?

LOON - 12.01.2023

Conform horeca-cao twee loonsverhogingen per 01.01.2023, maar voor welke werknemers geldt dat niet?

De cao (2022 en 2023) voorziet twee loonsverhogingen per 1 januari 2023. Maar welke werknemers hebben recht op de jaarlijkse periodieke loonsverhoging van 2% en op de algemene cao-loonsverhoging van 2%?

LOKALE HEFFINGEN - 12.01.2023

Soms geen gebruikersheffing verschuldigd door verplichte horecasluiting tijdens corona

Als gebruiker van een niet-woning bent u voor de onroerendezaakbelasting ook gebruikersheffing verschuldigd. Maar geldt dat ook als u uw horecapand niet kon gebruiken vanwege corona? Wat vond de rechter hier verrassend genoeg van?

INKOMENSVOORZIENING - 12.01.2023

Gemeentelijke financiële hulp ook voor ondernemers met geldzorgen

Gemeenten zijn gebaat bij een gezond ondernemersklimaat. Veel ondernemers weten niet dat gemeenten ook zelfstandigen helpen bij geldzorgen en schulden. Vaak zijn er meer oplossingen mogelijk dan u denkt. Daarom een update ...

FISCOTIP - 12.01.2023

Gebruik de voordelen van een personeelsfonds

Via een personeelsfonds kunt u uw personeel tal van onbelaste extraatjes toeschuiven. In deze tijd van extreme krapte op de arbeidsmarkt een leuke beloningsvorm. Hoe maakt u hier optimaal gebruik van en wat zijn de voorwaarden?

BTW - 12.01.2023

Denk aan aansprakelijkheid btw bij fiscale eenheid

Zelfstandige bedrijven kunnen onder voorwaarden een fiscale eenheid vormen voor de btw. Dat heeft voor- en nadelen. Waar u vooral op moet letten, is de hoofdelijke aansprakelijkheid. Maar wat betekent dit in de praktijk?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Vergeet de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen niet

Op 1 juli 2021 is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Bent u bestuurder van een vereniging of stichting, dan is deze wet ook op u van toepassing. Daar staat men helaas lang niet altijd genoeg bij stil.

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2023

Geen belastingrente bij betaalde aanslag

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als zij niet op tijd kunnen beschikken over het door u verschuldigde belastingbedrag. Deze belastingrente kan volgens de Hoge Raad soms gematigd worden. Hoe zit dit precies?

PRIVÉ - 12.01.2023

Wat als u te veel lijfrentepremies heeft betaald?

De berekening van de fiscaal aftrekbare lijfrentepremie is er niet eenvoudiger op geworden. Bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting komt u erachter dat een deel van de betaalde premie niet aftrekbaar is. Wat nu te doen?

IN DE PIJPLIJN - 12.01.2023

Slot op UBO-register


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2023

Verplicht gebruik eHerkenning toegestaan


WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 12.01.2023

Betrouwbaarheid BelastingTelefoon

Onlangs was in het nieuws dat er de laatste tijd opvallend veel klachten zijn over de bereikbaarheid van de BelastingTelefoon. Kunt u daar nog op vertrouwen?

PERSONEEL - 12.01.2023

Vaste reiskostenvergoeding stopzetten bij ziekte werknemer?

De fiscaal onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 naar € 0,21. Dit betekent dat ook de vaste reiskostenvergoeding mag worden verhoogd. Maar wat moet u doen als uw werknemer (langdurig) ziek is?

PRIVÉ - 12.01.2023

Belastingheffing box 3 na rechtsherstel toch te hoog

Met het Kerstarrest van de Hoge Raad en het Besluit rechtsherstel box 3 leek de belastingheffing in box 3 beter aan te sluiten bij de werkelijkheid. Maar onlangs is bij de rechter gebleken dat dit niet altijd het geval is. Wat speelde er precies?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Belast pensioen in eigen beheer door te hoge rekening-courant

Als uw pensioen in eigen beheer alleen nog maar kan worden verrekend met uw rekening-courantschuld aan uw BV, kan de Belastingdienst stellen dat de gehele pensioenaanspraak belast is. Dat heeft forse fiscale consequenties.

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 12.01.2023

Gebruikelijk loon dga in 2023 € 51.000

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een dga bedraagt in 2023 € 51.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2022 toen het gebruikelijk loon € 48.000 bedroeg. Er is nog een belangrijke wijziging.

Cookiebeleid