Alle domeinen

2023 - Maart

WONINGHUUR - 30.03.2023

SVOH nu ook voor verhuurders in de vrije sector

Vanaf 1 april 2023 kunnen ook verhuurders in de vrije sector gebruikmaken van de Subsidieregeling Verduurzaming en Onderhoud Huurwoningen (SVOH).

ONDERNEMING - 29.03.2023

Duurzaamheidsclaims, uw onderneming en het ACM

Het belang van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, neemt toe bij consumenten, zakelijke klanten en bij de overheid. Wat kunt u er als administratief verantwoordelijke eigenlijk mee?

ERFRECHT - 29.03.2023

Meerderjarigenbewind en beneficiaire aanvaarding

Onlangs heeft de rechter beslist dat een nalatenschap, waarin het vermogen van een erfgenaam onder bewind is gesteld, na verloop van drie maanden niet van rechtswege geldt als beneficiair aanvaard. Wat dus te doen in de praktijk?

BELASTINGEN - 29.03.2023

Bijzondere uitstelregelingen belastingbetaling: Belastingdienst stuurt brieven, moet u actie ondernemen?

In een Kamerbrief uit de staatssecretaris zijn zorgen over de betalingsachterstanden ondanks de betalingsregelingen. Wat speelt er administratief?

BELASTINGEN - 28.03.2023

Belastingrente voorkomen met correcte voorlopige aanslag

Heeft u over 2022 een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting ontvangen en ziet het ernaar uit dat de belastbare winst van 2022 hoger is dan de winst waarop de voorlopige aanslag is gebaseerd of heeft u geen voorlopige aanslag 2022 ontvangen, dan kunt u belastingrente voorkomen door een (nadere) voorlopige aanslag aan te vragen.

ZAKELIJK - ENERGIE - 27.03.2023

Energielabel voor kantoren

Grotere kantoren die niet minimaal energielabel C hebben, riskeren een boete. Voldoet uw kantoor niet aan deze verplichting, dan is het tijd voor actie.

E-MAIL - BEVEILIGING - 27.03.2023

Kijk uit voor gevaarlijke e-mails

Scammers of oplichters worden steeds slimmer in het stelen van data of geld via e-mailberichten. Wat zijn de trucjes waar u voor moet uitkijken?

WEBDIENSTEN - AI - 27.03.2023

Leer de juiste AI-prompts te schrijven

AI-tools, zoals ChatGPT of DALL-E 2, genereren op basis van uw instructies nuttige tekst of beelden. De kunst bestaat erin de juiste opdracht te geven die leidt tot een goed resultaat. Enkele tips voor het formuleren van zo’n prompt.

OPLEIDING - ONLINE CURSUSSEN - 27.03.2023

Educatieve apps voor ondernemers

Nooit te oud om te leren? Dat klopt! Via educatieve smartphoneapplicaties voor iOS en Android kunt u zichzelf bijscholen als zelfstandige of ondernemer.

VERVOER - KAARTEN & ROUTES - 27.03.2023

Uw gegevens op een landkaart

Wilt u uw eigen bedrijfsdata, zoals uw (potentiële) klanten of filialen per regio, visualiseren? Welke webtools kunt u daarvoor gebruiken?

NIEUWS - NIEUWSAPPS - 27.03.2023

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Een heleboel mensen lezen hun nieuws niet meer op papier of op websites, maar via apps op de smartphone. Welke nieuwsapps bieden het grootste aanbod?

BTW - 23.03.2023

Voorkom belastingrente met suppletieaangifte btw voor 1 april 2023

Als bij het opstellen van de jaarstukken over 2022 blijkt dat er te weinig of juist te veel btw is aangegeven in de btw-aangifte, dan moet u dit corrigeren met een suppletieaangifte.

PERSONEEL - 22.03.2023

De ramadan staat voor de deur, moet u daar rekening mee houden

In 2023 start de ramadan op 22 maart waardoor veel islamitische medewerkers zullen vasten tot 20 april 2023. Tijdens de ramadan vasten moslims door niet te eten en te drinken. Zij doen dat van zonsopgang tot zonsondergang, dus ongeveer van 04.00 tot 22.00 uur. Hoe gaat u daar als werkgever mee om?

VERGUNNINGEN - 22.03.2023

Legesaanslag gemeente vernietigd

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt voor de bouw van bijv. een woning of een bedrijfspand, bent u leges verschuldigd. De hoogte van de leges zijn afhankelijk van de bouwkosten en kunnen flink in de papieren lopen. Voor het bepalen van de bouwkosten gebruikt de heffingsambtenaar doorgaans het bouwkostenkompas. Onlangs oordeelde Rechtbank Den Haag dat de gemeente geen legesaanslag mag opleggen omdat zij gebruikmaakt van het digitale bouwkostenkompas.

GELIJKE BELONING - 21.03.2023

Lager loon voor vrouwen is verboden onderscheid

Werkgevers mogen geen onderscheid maken op zogenoemde ‘discriminatiegronden’. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Indirect onderscheid is vaak subtieler en moeilijker te voorkomen. Hoe doet u het goed?

VERLOF - 21.03.2023

Opbouw vakantie tijdens ouderschapsverlof

Werknemers hebben recht op 26 weken ouderschapsverlof. Sinds 2 augustus 2022 zijn negen weken daarvan betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Hoe zit het met de opbouw van vakantiedagen?

PRIVACY - 21.03.2023

Mag u gps-trackers gebruiken voor de rittenadministratie?

Uw buitendienstmedewerkers rijden wat af in uw busjes. Hoewel ze netjes een kilometerregistratie bijhouden, overweegt u toch om gps-trackers te installeren om zo geen risico op bijtelling te hebben. Mag dit wel zomaar?

ONTSLAG EN ZIEKTE - 21.03.2023

Ontslag wegens frequent ziekteverzuim: een reële optie?

Wanneer een medewerker zich regelmatig ziek meldt, kan dat tot zodanige problemen op de werkvloer leiden, dat u actie wilt ondernemen. Maar welke mogelijkheden heeft u tot uw beschikking? Is ontslag wegens frequent ziekteverzuim een reële optie?

LOONHEFFINGEN - 21.03.2023

Verkeersboetes belastingvrij vergoeden aan uw werknemer?

Stel, uw werknemer loopt bij de uitvoering van de werkzaamheden een verkeersboete op. Mag u deze boete belastingvrij vergoeden?

RECHTSPRAAK - 21.03.2023

Hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag?

Een docent vertoonde overduidelijk grensoverschrijdend gedrag. De Hoge Raad vond dit verwijtbaar, maar niet ‘ernstig’ verwijtbaar. Dat kwam met name door het handelen van de werkgever. Wat ging er mis en hoe doet u dat beter?

CONFLICTHANTERING - 21.03.2023

Conflicten ... zonder wrijving geen glans

Conflicten zijn er in alle soorten en maten. Zo kan er een conflict zijn tussen medewerkers en tussen afdelingen. Conflicten horen bij het (werkzame) leven. Ze zijn niet altijd te voorkomen, maar moeten wel opgelost worden.

WERKGEVERSAANSPRAKELIJKHEID - 21.03.2023

Werkgever aansprakelijk voor een besmetting met corona?

Onlangs heeft een kantonrechter bepaald dat een werkgever aansprakelijk was voor Long COVID van een werknemer (ECLI:NL:RBAMS:2022:7569). Hoe zit dat?

LOONADMINISTRATIE - 21.03.2023

Duidelijkheid thuiswerkende grensarbeider?


ARBEIDSVOORWAARDEN - 21.03.2023

Arbeidsvoorwaarden wijzigen

In een arbeidsovereenkomst legt u de arbeidsvoorwaarden vast. Als daarin een eenzijdig wijzigingsbeding staat, kunt u de individuele arbeidsvoorwaarden tussentijds wijzigen. Maar wat als u geen wijzigingsbeding heeft opgenomen?

KOSTENVERGOEDINGEN - 21.03.2023

Een euro van thuiswerkvergoeding naar de aftrek van gemengde kosten

Een uitbetaalde thuiswerkvergoeding is belastingvrij voor de loonheffingen. Dit staat echter los van de beoordeling voor de winstbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Zijn het gemengde kosten? Wat moet u weten?

SUBSIDIE - 21.03.2023

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) nu aanvragen!

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) opent dinsdag 21 maart het loket voor de MKB-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). De TEK kan met terugwerkende kracht voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 worden aangevraagd via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

INVESTEREN - 20.03.2023

Investeren met extra fiscaal voordeel

Als ondernemers investeren in bedrijfsmiddelen die energie besparen of die op een andere manier goed zijn voor het milieu, gelden er extra fiscale aftrekposten.

UW RAADSMAN - 20.03.2023

Belasting besparen door vastgoed te beleggen via STAK

Privévastgoed kan direct worden aangehouden, maar ook via een Stichting Administratiekantoor (STAK). Door de STAK valt de belastingheffing in box 3 lager uit, maar voor hoelang? De Belastingdienst gaat dit namelijk monitoren.

WOZ - 20.03.2023

Ruziënde erfgenamen hebben recht op een WOZ-beschikking

Stel, u erft een woning, maar er ontstaat ruzie onder de erfgenamen. Over deze woning is erfbelasting verschuldigd. De Belastingdienst gebruikt daarbij de WOZ-waarde in het jaar van overlijden. Kunt u daar nog bezwaar tegen maken?

BURENRECHT - 20.03.2023

Uitbouw woning: geen onrechtmatige hinder?

De eigenaar van een perceel mag geen onrechtmatige hinder veroorzaken voor zijn buren. Tot deze hinder wordt ook gerekend vermindering van zonlicht en uitzicht. Is dat altijd onrechtmatig? Waar hangt dat van af?

PROJECTONTWIKKELING - 20.03.2023

Eerste woondeals met gemeenten gesloten

De woningmarkt is volop in beweging. Het rijk heeft weer de regie genomen. Op dit moment is minister Hugo de Jonge volop bezig met het sluiten van woondeals met provincies en gemeenten. Maar wat houdt dit precies in?

BEDRIJFSHUUR - 20.03.2023

Wat als de huurder de jaarlijkse huurindexering niet kan/wil betalen?

Als verhuurder kunt u de inflatie (deels) opvangen door met de huurindexering de inflatie te volgen. Een huurindexering van 14% is nu tot schrik van veel huurders mogelijk en voor velen van hen is dat problematisch. Wat kunt u als eigenaar doen?

AAN- EN VERKOOP - 20.03.2023

Controleer of de ontbindende voorwaarden zijn uitgewerkt

Bij de eigendomsoverdracht van onroerende zaken moeten alle overeengekomen ontbindende voorwaarden uitgewerkt zijn. Als dat niet het geval is en de notaris toch de leveringsakte passeert, kan dit hem dan worden aangerekend?

BEDRIJFSHUUR - 20.03.2023

Recht op inzage huurovereenkomst andere huurder

Veel verhuurders verhuren aan meerdere huurders. Huurders zijn vaak benieuwd naar de afspraken die hun buren met de verhuurder hebben gemaakt. Kan een verhuurder de inhoud van andere huurovereenkomsten geheimhouden?

BOUWRECHT - 20.03.2023

Aannemer aansprakelijk voor schade door zetting

De aannemer garandeert dat de bouw wordt uitgevoerd naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Ook moet hij bouwen conform de technische omschrijving. Wat als dat leidt tot een gebrek in het werk? Bij wie ligt dan het risico?

IN DE KIJKER - 20.03.2023

Stel volledige hypotheekrenteaftrek veilig na echtscheiding door het juiste echtscheidingsconvenant

Door een ongelukkig geformuleerd echtscheidingsconvenant, kreeg de vrouw, nadat de man de echtelijke woning verliet, tot de verdeling slechts 50% hypotheekrenteaftrek in plaats van 100% hypotheekrenteaftrek. Wat ging er fout?

ONROERENDE ZAKEN - 15.03.2023

Box 3-heffing te verzachten bij belegging in vastgoed?

Box 3 blijft de gemoederen bezighouden. Ook de nieuwe wetgeving die geldt vanaf 1 januari 2023 heeft al tot Kamervragen geleid, met name over de box 3-heffing over onroerend goed. Wat speelt er?

BTW - 15.03.2023

Btw en fiscale eenheid

Een abonnee legde ons de vraag voor of er bij een holdingstructuur voor de btw automatisch sprake is van een fiscale eenheid. Hoe zit dat? Welke voorwaarden gelden er? Waar moet u rekening mee houden?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 15.03.2023

Staat u borg voor uw BV?

Veel startende ondernemers ontkomen er niet aan om bij het afsluiten van een financiering ook privé borg te staan. Maar als uw onderneming zich inmiddels een stuk verder heeft ontwikkeld, is dit wellicht een goed moment om de borg te beëindigen.

PRIVÉ - 15.03.2023

Een echtscheidingsclausule in uw testament

Wellicht heeft u kennisgenomen van de nieuwe recente perikelen bij de familie Hazes. De partner van de overleden volkszanger zou mogelijk geen erfgenaam zijn vanwege een geldende echtscheidingsclausule. Wat houdt zo’n clausule in?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 15.03.2023

Standpunten Belastingdienst worden openbaar

De kennisgroepen van de Belastingdienst buigen zich over complexe fiscale vraagstukken, maar de uitkomst hiervan wordt tot op heden niet openbaar gemaakt. Daar gaat binnenkort verandering in komen. Wat betekent dit voor u?

auto - 15.03.2023

Het vergoeden van de kosten opladen auto en van een laadpaal, hoe werkt dat?

Steeds meer werknemers maken gebruik van een elektrische auto. Hoe werkt het dan als u de kosten voor het aanleggen van een laadpaal bij de werknemer thuis vergoedt? En als u de stroom voor het opladen vergoedt?

FISCOTIP - 15.03.2023

Stel de heffingskortingen veilig

Heeft uw partner zelf geen of onvoldoende inkomen, dan heeft hij wellicht geen recht op enkele heffingskortingen. Gelukkig is daar in een aantal gevallen wat aan te doen. Hoe pakt u dat aan en wat scheelt het?

PRIVÉ - 15.03.2023

Toch ook maar weer bezwaar maken tegen de box 3-heffing over de jaren 2021 en 2022?

Inmiddels legt de Belastingdienst weer definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2021 op en later dit jaar ook over 2022. Hierin wordt automatisch het rechtsherstel van box 3 toegepast. Is het desondanks zinvol om toch (weer) bezwaar te maken?

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 15.03.2023

Zo betaalt u geen 8% belastingrente!

Hoewel de verhoging van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting van 8 naar 10,5% niet doorgaat, kunt u deze rente toch beter voorkomen.

PERSONEEL - 15.03.2023

Fiets van de zaak en reiskostenvergoeding, het mag simpeler

Als u aan werknemers een fiets van de zaak ter beschikking stelt en u daarnaast ook een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wilt uitbetalen, leidt dat vaak tot onbedoelde hoge administratieve lasten. Daaraan komt nu een eind.

BURENRECHT - 15.03.2023

Leilindes te dicht bij de erfgrens moeten weg

Bomen mogen niet binnen de verboden afstand van twee meter van de erfgrens staan. Dit is slechts anders als de buurman daarvoor toestemming geeft. Is dat ook zo als de bomen worden gedoogd? Moet bomenhinder worden bewezen?

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2023

Derogatie 2023: uiterlijk 7 april aanvragen en meer gebieden lagere norm

De derogatievoorwaarden zijn grotendeels gelijk aan voorgaande jaren. In alle gebieden krijgt u te maken met een afbouw van de norm. Vanaf wanneer kunt u derogatie aanvragen en in welke gebieden geldt de versnelde afbouw?

BOER EN BEDRIJF - 15.03.2023

Niet-productief areaal GLB - afmetingen en weegfactoren

In 2023 zijn bedrijven vrijgesteld van GLMC 8 niet-productief areaal. Echter wilt u de ecoregeling gebruiken of heeft u ANLb-pakketten, dan moet u soms toch rekening houden met dit niet-productief areaal. Waarmee moet u rekening houden?

RECHT - 15.03.2023

Mogen ouders vrij beschikken over de bank(spaar)rekeningen van hun kinderen?

Als kinderen minderjarig zijn, wordt hun vermogen beheerd door de ouders. Dat geldt ook voor hun bankrekeningen. Mogen ouders tijdens het beheer daar vrij over beschikken? Wat staat daarover in de wet en wat zegt de rechter?

SCHENKEN - 15.03.2023

Schenking aan (klein)kinderen fiscaal gunstig geregeld!

Welke fiscaal vrijgestelde bedragen gelden er dit jaar? Waarom is het raadzaam om de schenking zwart-op-wit vast te leggen?

MESTWETGEVING - 15.03.2023

Forfaitair mestafvoer 2023: aanpassingen afvoer naar particulier en gier ook forfaitair

Een particulier mag van u maximaal 20 kg fosfaat uit mest ontvangen. Vanaf dit jaar geldt er een registratieplicht voor de ontvangende particulier en een afstandscriterium. Daarnaast mag u vanaf dit jaar ook gier forfaitair afvoeren. Wat bewaken?

ADMINISTRATIE - 15.03.2023

Onbelast loonbestanddeel naar de gemengde kosten

Een onbelast loonbestanddeel is een loonadministratieve aangelegenheid, zoals u weet. Dit staat echter los van de beoordeling voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Wat zei de rechter?

SCHENKBELASTING - 15.03.2023

Verkoop onroerende zaken aan echtgenoot tegen te lage waarde is als gift belast met schenkbelasting, zegt de rechter!

Over de schenking van een geldbedrag moet schenkbelasting worden betaald, ook als het een gift is. Aan welke voorwaarden moet er worden voldaan, wil er sprake zijn van een gift? Wat als er een gift wordt gedaan aan een echtgenoot?

OMZET - 15.03.2023

Effectief adverteren bij stagnerende omzetcijfers?

De omzet blijft wat achter: tijd om te gaan adverteren. Maar wat zet u in een advertentie? Wat zijn eigenlijk de regels waar u zich aan moet houden?

BELASTINGEN - 15.03.2023

Hoe schenkingen aan (klein)kinderen gunstig regelen?

Elk jaar kunnen er schenkingen worden gedaan aan (klein)kinderen zonder dat er schenkbelasting hoeft te worden betaald. Dat is ook gunstig voor de erfbelasting. Welke schenkingsvrijstellingen zijn er voor 2023? Wat goed regelen?

RUIMTELIJKE ORDENING - 15.03.2023

Invoering Omgevingswet per 1 januari 2024

Er is eindelijk duidelijkheid over de invoering van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft namelijk groen licht gegeven voor de invoering per 1 januari 2024.

RECHTSVORM - 14.03.2023

In 2023 de BV in?

Als u in uw eenmanszaak of vennootschap onder firma (Vof) flinke winsten maakt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de overstap naar een BV te maken. Het is mogelijk om uw eenmanszaak of uw aandeel in een Vof met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 in te brengen in een BV.

WEBDIENSTEN - AI - 13.03.2023

ChatGPT voor ondernemers

Kunstmatige intelligentietools als ChatGPT houden de gemoederen bezig, hoewel deze nog volop in ontwikkeling zijn. Hoe gebruikt u deze nu al in uw bedrijf?

E-MAIL - E-MAILGEBRUIK - 13.03.2023

Beheer uw opslag bij Gmail

De opslagruimte in uw Gmail-account zit bijna vol. Hoe lost u deze situatie het beste op?

WEBDIENSTEN - ONLINE FOTO’S - 13.03.2023

Online fototools voor vier concrete taken

De (professionele) foto’s die u met uw smartphone maakt, bewerkt u gemakkelijk met de ingebouwde filters en functies van uw foto-app. Om iets effectief uit het beeld te verwijderen of eraan toe te voegen, kunt u deze online tools overwegen.

ZAKELIJK - WEBDIENSTEN - 13.03.2023

Automatische transcripties van uw meetings

Wilt u graag een geschreven document van alles wat er gezegd werd tijdens een vergadering of gesprek? Deze tools doen dat voor u.

SOFTWARE - COMPUTERBEHEER - 13.03.2023

Gebruik de juiste bestandsnamen

Vindt u vaak een bepaald bestand niet meer terug? Dan zou dat kunnen liggen aan de manier waarop u uw bestanden een naam geeft. Een paar tips om dit beter te doen.

SOFTWARE - BROWSER - 13.03.2023

ChatGPT rechtstreeks vanuit uw browser gebruiken

Om ChatGPT te gebruiken, moet u nog eerst naar de ChatGPT-site gaan en daar uw vraag (’ prompt ’) formuleren. Met enkele browserextensies kan dat veel gemakkelijker.

WEBSITE - 13.03.2023

Voldoet uw website aan alle regels voor verkopen op afstand?

Vrijwel iedere medicus of paramedicus heeft tegenwoordig wel een website. Het komt steeds vaker voor dat er via de website ook zaken kunnen worden aangekocht, zoals oefenmaterialen, e.d. Waar moet u rekening mee houden?

PERSONEEL - 13.03.2023

Werkgever aansprakelijk voor coronabesmetting

Afgelopen december oordeelde Rechtbank Amsterdam dat een werkgever aansprakelijk was voor de geleden en nog te lijden schade door de coronabesmetting van een werknemer. Wat had zich daar afgespeeld?

GEZONDHEIDSRECHT - 13.03.2023

Wat moet u weten over de herziene Gedragscode Openheid medische incidenten (GOMA)?

Onlangs is de Gedragscode Openheid medische incidenten herzien. Deze GOMA 2022 geeft houvast aan onder andere zorgverleners, patiënten en verzekeraars die betrokken zijn bij incidenten of fouten in de zorg. Wat is het nut van deze nieuwe code?

TUCHTRECHT - 13.03.2023

Hoe zit het als de mentor van een overleden patiënt tegen u wil klagen?

Joke was mentor van haar inmiddels overleden tante. Zij verwijt de klinisch geriater dat zij haar tante ten onrechte als dement heeft gediagnosticeerd en ook weigerde om fatsoenlijk onderzoek te doen. Kan Joke namens haar tante een klacht indienen?

GEZONDHEIDSRECHT - 13.03.2023

Off-label medicatie en kritiek tijdens de coronapandemie

De inspectie diende een klacht in tegen een huisarts die off-label medicatie aan coronapatiënten voorschreef. Ook liet de arts zich in de media kritisch uit over het overheidsstandpunt ten aanzien van COVID-19. Wat vond de tuchtrechter?

RECHT - 13.03.2023

Pas bij tegengestelde belangen op met het afgeven van een geneeskundige verklaring!

In een echtscheiding binnen de familie geeft de huisarts op verzoek van zijn nicht, die geen patiënt is, een geneeskundige verklaring af. Haar man zit wel bij hem in de praktijk. Mocht hij deze verklaring afgeven? Wat vond het tuchtcollege?

URENCRITERIUM - 13.03.2023

Geen belastingvoordeel missen door bijhouden werkuren

Als u in aanmerking wilt komen voor een aantal ondernemersfaciliteiten, moet u voldoen aan het urencriterium. Denk hier niet te licht over, want anders gaan de faciliteiten zomaar aan uw neus voorbij. Waar moet u zeker op letten?

FACTUUR EN BTW - 13.03.2023

Voorkom hoge boete, factureer dus tijdig aan uw klant

Ingevolge de btw-wetgeving bent u gehouden aan een wettelijke termijn waarbinnen u moet factureren. Een boete kan, als de inspecteur daarover valt, behoorlijk in de papieren lopen. Wat zijn de regels? Waar moet u voor waken?

ADMINISTRATIE - 13.03.2023

Deel thuiswerkvergoeding naar gemengde kosten

Een uitbetaalde thuiswerkvergoeding is onbelast voor de loonheffingen. Dit staat echter los van de beoordeling voor de inkomstenbelasting inzake de aftrek als bedrijfskosten. Zijn het gemengde kosten? Wat speelt er precies?

FISCALE WINST - 13.03.2023

Maximale aftrek van gemengde kosten in 2023

Zoals bekend, zijn zogenaamde ‘gemengde kosten’, die naast een zakelijk karakter ook een privé-element in zich hebben, slechts gedeeltelijk aftrekbaar van uw winst. Het vaste correctiebedrag hiervoor is voor 2023 wederom gestegen.

OVERDRACHTSBELASTING - 13.03.2023

Wat nu met de overdrachtsbelasting als pas na de aankoop een pand wordt verbouwd tot een woning?

Als u een pand koopt, maakt het voor de overdrachtsbelasting nogal wat verschil of het om een woning handelt of niet. Dat verschil is echter niet altijd even duidelijk. Maar wat is dan bepalend en hoe kunt u daar uw voordeel mee doen?

LOONHEFFINGEN - 13.03.2023

Welke loonheffing voor vluchteling uit Oekraïne?

Als een vluchteling uit de Oekraïne hier in dienstbetrekking is, dient u de juiste loonheffingstabel toe te passen. Maar wat is onder deze omstandigheden de juiste tabel en wat te doen bij twijfel?

INKOMSTENBELASTING - 13.03.2023

Box 3, wat is de stand van zaken?

Sinds het zogenaamde ‘Kerstarrest’ van de Hoge Raad staat de box 3-heffing volop in de aandacht. Tot de invoering van een nieuw systeem heeft het kabinet een tijdelijke regeling ontworpen, maar ook deze ligt onder vuur. Wat moet u daarover weten?

PERSONEEL - 13.03.2023

Verkeersboete werknemer, wat kan er belastingtechnisch?

Een werknemer kan wel eens een verkeersovertreding begaan tijdens het uitoefenen van zijn dienstbetrekking. Hoe zit dit fiscaal? Wat moet u weten?

LIJFRENTE - 13.03.2023

Belastingdienst soepel bij uitkering lijfrente invalide kind

Er zijn nogal wat lijfrentes afgesloten ten behoeve van meerderjarige invalide kinderen. Bij uitkering ervan kunnen zich echter problemen voordoen. Gelukkig heeft de fiscus besloten hier een mouw aan te passen. Wat betekent dat?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 10.03.2023

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting voor 1 april 2023 aanvragen

Als uw bedrijf uit meerdere BV’s bestaat, kan het aantrekkelijk zijn om hiervoor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting aan te vragen. De verschillende BV’s worden dan voor de vennootschapsbelasting als één beschouwd.

PERSONEEL - 09.03.2023

Val niet in een van de valkuilen van de proeftijd

In vrijwel ieder contract met een nieuwe medewerker is een proeftijd opgenomen. Dat lijkt appeltje-eitje, maar toch zijn er meerdere valkuilen aan te wijzen waar het mis kan gaan. Welke zijn dat en hoe voorkomt u deze?

CORONAMAATREGELEN - 09.03.2023

Horecabedrijf gekort op de NOW door daling loonsom is onterecht, vindt de rechter

Veel horecaondernemers hebben gedurende de coronacrisis gebruikgemaakt van de NOW. Werd u hierop gekort door daling van de loonsom buiten uw schuld?

SPAREN - 09.03.2023

Spaarrente op buitenlandse bank, wie biedt er meer?

Hoewel de marktrente stijgt, levert sparen in Nederland nauwelijks rente op. De meeste banken verhogen hun spaarrente daarop met enige vertraging. Is het verstandig bij een buitenlandse bank te gaan sparen tegen een hogere rente?

DUURZAAMHEID - 09.03.2023

Aan uw gasten laten weten dat ook u als horecaondernemer duurzaam bezig bent?

Wilt ook u duurzaam ondernemen? Green Key is het onafhankelijke en grootste duurzaamheidskeurmerk voor de toeristische en recreatieve branche in Nederland. Hoe kunt u komen aan een Green Key-keurmerk?

SUBSIDIE - 09.03.2023

Voorwaarden Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) verder versoepeld, ook voor horeca met hoge energielasten

De Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) is aangepast. Wat betekent dit voor u als horecabedrijf en hoe weet u of u voor deze subsidie in aanmerking komt? Hoe vraagt u de TEK aan en wat levert het op?

KOSTENAFTREK - 09.03.2023

Maximaal uw (gemengde) kosten met een zakelijk karakter en privékarakter aftrekken van de winst

Gemengde kosten mag u maar deels ten laste van de winst brengen. Het bedrag dat niet aftrekbaar is, mag u zelf optimaliseren. Maar hoe pakt u dat aan en hoe zorgt u ervoor dat u zo min mogelijk belasting betaalt?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 09.03.2023

Voorkom 8% belastingrente

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting blijft voorlopig nog 8%. Hoe kunt u dat als horeca-BV voorkomen? Welke twee opties heeft u?

CONTRACT EN VOORWAARDEN - 09.03.2023

Energieprijsplafonds en vaste contracten


WET- EN REGELGEVING - 09.03.2023

Agressieve handelspraktijken?


HYPOTHEEK - 09.03.2023

Lage hypotheekrente meenemen naar uw nieuwe huis?

U heeft een lage hypotheekrente maar wilt een andere woning kopen. Wat is er dan mogelijk met uw bestaande hypotheekrente? Kunt u deze zonder meer meenemen naar de hypotheek van uw nieuwe woning?

PERSONEEL - 09.03.2023

Mag u zakelijke e-mails van werknemers doorzoeken?

Een vermoeden van onregelmatigheden kan voor u als werkgever een reden zijn om nader onderzoek te doen naar het e-mailverkeer van uw werknemer. Grasduinen in zijn inbox mag echter niet zonder meer. Wat is hierbij van belang?

CORONAMAATREGELEN - 09.03.2023

NOW onterecht gekort door ontslag

De tegemoetkoming NOW tijdens corona werd gekort wanneer personeel uit dienst trad. Maar wat nu als dit helemaal buiten uw schuld lag? Wat vond de rechter?

PERSONEEL - 09.03.2023

Fiets van de zaak voor werknemer of dga in 2023?

Stel, u wilt in 2023 uw werknemer, of de BV diens dga, een fiets van de zaak ter beschikking stellen. Hoe zit het dan met de administratieve rompslomp?

SUBSIDIE - 09.03.2023

Subsidie Brexit nog tot en met 31 maart 2023 aanvragen

Er zijn nogal wat bedrijven de dupe geworden van het feit dat het Verenigd Koninkrijk de EU heeft verlaten. Geldt dat ook voor uw bedrijf, dan heeft u wellicht recht op de BAR. Wanneer nog aan te vragen?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 09.03.2023

Gebruikelijk loon dga berekenen, voorkom naheffingen

Via het forum van de Belastingdienst bleek uit een onderzoek dat maar liefst 67% van de ondervraagden niet het juiste gebruikelijk loon van de dga wist te berekenen. Hoe voorkomt u te veel of te weinig loon dga?

Cookiebeleid