Alle domeinen

2024 - Januari

ERFRECHT - 31.01.2024

Kinderen uit eerste huwelijk staan bij overlijden van hun hertrouwde ouder niet buitenspel

Voor kinderen uit een eerste huwelijk is niet meteen duidelijk waar ze recht op hebben als hun gescheiden en hertrouwde ouder overlijdt. Welke vorderingen krijgen ze op hun stiefouder? Wie is er aansprakelijk voor de schulden?

PERSONEEL - 31.01.2024

Loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer vanaf 2024 en daarna in 2025 en 2026?

De voorgenomen afschaffing van het loonkostenvoordeel (LKV) oudere werknemer kan gevolgen voor u hebben. Waarvan is dat afhankelijk? Wat speelt er in 2024 en wat in 2025 en 2026?

PENSIOEN - 31.01.2024

Geschilleninstantie Pensioenfondsen, wat heeft u er aan?

Er zullen van tijd tot tijd geschillen ontstaan tussen bijv. een pensioenfonds en de betreffende deelnemer. Sinds kort kunnen deze geschillen worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

TESTAMENT - 31.01.2024

Testament regelmatig tegen het licht houden is raadzaam

In een testament wordt de laatste wil vastgelegd. Dat is altijd een momentopname. Wat als de persoonlijke omstandigheden wijzigen? Wat als er nieuwe (fiscale) regels gelden? Wat moet u weten?

ib-aangifte - 31.01.2024

Verwerking aandeel in open CV

De Belastingdienst geeft aan hoe een aandeel in een besloten commanditaire vennootschap moet worden verwerkt in de IB-aangifte.

rechtsvorm - 31.01.2024

BV: ja of nee?

De tarieven van box 1 en box 2 en de ondernemersfaciliteiten zijn vanaf 1 januari 2024 aanzienlijk gewijzigd. Deze wijzigingen roepen weer de vraag op welke rechtsvorm het meest aantrekkelijk is om de onderneming in te drijven.

eigen woning - 31.01.2024

Verhuur eigen woning: wat zijn de fiscale gevolgen?

De woningnood is momenteel hoog in Nederland, maar toch zijn er nog genoeg mensen die in een woning wonen die eigenlijk te groot voor hen is. Ze gebruiken de woning zelf maar gedeeltelijk en verhuren soms een deel van de woning, bijv. via Airbnb of vergelijkbare websites. Dat kan ook nog behoorlijk lucratief zijn!

hypotheekrenteaftrek - 31.01.2024

Eigendom nodig voor hypotheekrenteaftrek na scheiding

Om gebruik te kunnen maken van aftrek van hypotheekrente volgens de scheidingsregeling in de eigenwoningregeling, dient de partner die hypotheekrente betaalt, een deel van de (economische) eigendom van de woning te bezitten.

anoniementarief - 31.01.2024

Toepassing van het anoniementarief

De Kennisgroep loonheffing algemeen van de Belastingdienst heeft onlangs een standpunt ingenomen over toepassing van het anoniementarief, wanneer de woonplaats van een werknemer niet bekend is.

verliesverrekening - 31.01.2024

Temporisering verliesverrekening

De Kennisgroep bijzondere winstbepalingen Vpb heeft onlangs zijn licht laten schijnen over de toepassing van de nieuwe verliesverrekeningsregels.

schenken - 31.01.2024

Bewustheid bevoordeling is onvoldoende voor een schenking

Op grond van de Successiewet 1956 (SW) is over de waarde van een schenking na aftrek van de toepasselijke vrijstelling in de regel schenkbelasting verschuldigd. Onder schenking wordt voor de toepassing van de SW de civielrechtelijke ‘gift’ verstaan.

apv - 31.01.2024

Vermogen stichting toegerekend aan bestuurder

Als een stichting een meer dan bijkomstig particulier belang dient, kan het vermogen van de stichting aan de bestuurder worden toegerekend.

schadevergoeding belastingdienst - 31.01.2024

De uitspraak duurt zo lang, valt er nog wat te halen?

Wanneer het lang duurt voordat de belastingplichtige duidelijkheid heeft over een belastingaanslag, kan het zinvol zijn om eens te kijken of er recht bestaat op een immateriële schadevergoeding en hier expliciet om te verzoeken.

omzetbelasting - 31.01.2024

Afkoopsom voor beëindiging belaste verhuur ook met btw belast

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is de afkoopsom die de huurder van een bedrijfspand ontvangt voor de beëindiging van de huurovereenkomst, belast met btw als er geopteerd is voor btw-belaste (ver)huur.

invoer - 31.01.2024

Btw en internationale dropshipping

Bij dropshipping verkoopt een ondernemer producten van andere leveranciers die de ondernemer niet in voorraad heeft.

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 31.01.2024

Betalingen aan derden in 2023 voor 1 februari 2024 melden bij de Belastingdienst

Betalingen aan derden die geen ondernemer zijn en die niet bij u in dienst zijn, moet u tijdig doorgeven aan de Belastingdienst.

EIGENDOMSRECHTEN - 30.01.2024

Geen sprake van bezit, dus ook geen verkrijging door verjaring

Door verkrijgende of door bevrijdende verjaring kan men eigenaar worden van grond. Daarvoor gelden verschillende termijnen. Wat staat er in de wet? Wat wordt er bedoeld met bezit en houderschap en hoe moet dat worden beoordeeld?

BEDRIJFSHUUR - 30.01.2024

Koopoptie of voorkeursrecht, wat is het verschil?

In een recente procedure moest de rechter beslissen of een beding in een huurovereenkomst een koopoptie of een voorkeursrecht was. Hoe kwam de rechter tot zijn oordeel dat het om een voorkeursrecht ging en wat betekende dit?

SUBSIDIES - 30.01.2024

Wijzigingen subsidieregeling voor verduurzaming in 2024

Ook in 2024 kunnen zowel huiseigenaren als bedrijven opnieuw Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen voor het verduurzamen van een woning of (kantoor)gebouw. Er is echter een aantal wijzigingen.

AAN- EN VERKOOP - 30.01.2024

Enkele aandachtspunten bij overdracht van een appartement

Bij de overdracht van een appartementsrecht zijn er andere en meer aandachtspunten dan bij de overdracht van een woning. In dit artikel laten we enkele belangrijke aandachtspunten de revue passeren.

FINANCIERING - 30.01.2024

Telefoonabonnement en maximale hypotheek

Een abonnee legde ons de vraag voor hoe een telefoonabonnement de hoogte van de maximale hypotheek kan beïnvloeden. Hoe zit dat?

NIEUWBOUW - 30.01.2024

Meer mogelijkheden voor gemeenten om te sturen op de lokale woningmarkt

Op 1 januari 2024 is de gewijzigde Huisvestingswet 2014 in werking getreden. Hiermee krijgen gemeenten meer mogelijkheden om te sturen op de lokale woningmarkt. Hoe zit dat? Waar moet u rekening mee houden?

ENERGIE - 30.01.2024

Berekening terugverdientijd zonnepanelen

Volgens Milieu Centraal zijn zonnepanelen het afgelopen jaar goedkoper geworden. Wat wordt dan de terugverdientijd als iemand in 2024 zonnepanelen aanschaft?

HUUR EN VERHUUR - 30.01.2024

Indexeringsbeding geldig?

In veel huurovereenkomsten staat een beding waardoor de huur jaarlijks kan worden geïndexeerd met een bepaald percentage. Ook incassobedingen en rentebedingen komen vaak voor. Zijn dergelijke gedingen eigenlijk wel toegestaan?

BOUWRECHT - 30.01.2024

Afwijking van de verkoopbrochure leidt tot aansprakelijkheid aannemer

De koper van een nieuwbouwwoning krijgt meestal een verkoopbrochure met artist impression. Vaak staat er in de overeenkomst dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. Kan de koper daar dan helemaal geen beroep op doen?

WOZ - 30.01.2024

WOZ-bezwaar ook voor de huurder van een woning

Ook huurders kunnen tegenwoordig bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van de door hen gehuurde woning. Maar welk belang hebben ze daarbij en wat zijn de gevolgen dan voor de verhuurder? Hoe gaat dat in zijn werk?

WONINGHUUR - 30.01.2024

Wetsvoorstel ‘Wet betaalbare huur’: wat is de stand van zaken?

Belangrijke doelstelling van het wetsvoorstel ‘Wet betaalbare huur’ is het verbeteren van de betaalbaarheid van huurwoningen in het middensegment. Dit heeft al de nodige reacties en discussies opgeroepen. Wat is de huidige status van dit wetsvoorstel?

OVERHEIDSSTEUN - 29.01.2024

Compensatie hoge energiekosten huishouden via Tijdelijk Noodfonds Energie

Op 22 januari 2024 opende de mogelijkheid dat huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening een beroep kunnen doen op het Tijdelijk Noodfonds Energie. Met deze steun verlaagt de energieleverancier uw energierekening. Een uitkering van het fonds is een gift en wordt bij huishoudens niet teruggevorderd. Om voor het Tijdelijk Noodfonds Energie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan voorwaarden.

VAKANTIEDAGEN - 26.01.2024

Hoge Raad: vakantiedagen afboeken bij ziekte vereist instemming of schriftelijke overeenkomst

Als een medewerker langdurig ziek is, mag deze onder voorwaarden nog steeds met vakantie. Soms is dat zelfs bevorderlijk voor het herstel. Maar mag u deze dagen dan ook als vakantiedagen afboeken of blijven het ziektedagen?

ZIEKTE - 26.01.2024

Geen tweede loondoorbetalingsplicht bij hernieuwde uitval wegens ziekte, zegt de rechter

Wat als uw medewerker na twee jaar ziekte bij u in dienst blijft en daarna opnieuw langdurig ziek wordt? Of er dan weer een loondoorbetalingsplicht van twee jaar geldt, daar moest de rechter zich over buigen ... Wat moet u weten?

PENSIOEN - 26.01.2024

Impact Wet toekomst pensioenen voor werkgevers

Door de invoering van de Wet toekomst pensioenen moeten alle pensioenregelingen in Nederland de komende jaren aangepast worden. De vraag hierbij is welke impact de nieuwe wetgeving heeft voor de werkgever en welke acties van hem verwacht worden?

LOONADMINISTRATIE - 26.01.2024

Reiskosten uit 2023 in 2024 uitbetalen?

Als u zakelijke kilometers vergoedt die door uw werknemer zijn gereden in december 2023 en deze vergoeding plaatsvindt in januari 2024, moet u alert zijn!

GRENSARBEIDERS - 26.01.2024

Overheid maakt overeenkomst Nederland - België over thuiswerkende grensarbeiders bekend

Dit keer is er goed nieuw op het fiscale vlak inzake grensarbeiders. De overeenkomst tussen Nederland en België over wanneer er bij thuiswerkende grensarbeiders sprake is van een zogenaamde ‘vaste inrichting’, is nu gesloten. Wat moet u weten?

LOON - 26.01.2024

Is een overwerkbonus voor deeltijders toegestaan?

Minister Van Gennip van SZW informeerde de Tweede Kamer recentelijk over de mogelijkheid voor het uitbetalen van een overwerkbonus voor werknemers die deeltijd werken en meer uren werken dan in hun contract staat. Wat speelt er?

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - 26.01.2024

Zorg op tijd voor een goede beoordeling van het verzuimdossier

Als werkgever wilt u goed voor uw medewerkers zorgen, ook als ze ziek zijn. Dus denkt u met hen mee, houdt u rekening met hun beperkingen en past u de werkzaamheden zo nodig aan. Uit dit praktijkgeval blijkt dat dit niet altijd in uw voordeel is.

ZIEKTE - 26.01.2024

Nieuwe werknemer vragen naar no-riskstatus?

Voor u als werkgever is het belangrijk om nieuwe werknemers te vragen naar een eventuele no-riskstatus. In dat geval vergoedt het UWV namelijk het loon van uw werknemer als hij ziek is. Maar mag u daar dan meteen naar vragen?

VERVROEGDE UITTREDING - 26.01.2024

Onderhandelingen verlenging RVU vastgelopen


PRIVACYWETGEVING - 26.01.2024

Contactgegevens van collega’s delen met collega’s?

Veel bedrijven delen geen privécontactgegevens met derden. Logisch, maar hoe zit het met het delen van contactgegevens van werknemers met hun collega’s?

LOONADMINISTRATIE - 26.01.2024

Meldplicht tijdelijk buitenlands personeel

Stel, u heeft tijdelijk extra mankracht nodig en wilt wel een buitenlandse werknemer inhuren. Waar moet u dan op letten?

PERSONEELSBELEID - 26.01.2024

Hoe gaat u om met bedreigingen op de werkvloer?

Soms kunnen spanningen hoog oplopen. Als een medewerker een keertje uit zijn slof schiet, volgt er een gesprek, maar een bedreiging is andere koek. In zo’n geval kan de medewerker op staande voet ontslagen worden. Maar: bezint eer ge begint.

PENSIOEN - 25.01.2024

Geschil over de uitvoering of de toepassing van het pensioenreglement, leg het voor aan de GIP!

De meeste werknemers (circa 80%) bouwen hun pensioen op bij een pensioenfonds. Denk daarbij aan een bedrijfstakpensioenfonds (werkzaam voor een bedrijfstak), een ondernemingspensioenfonds (verbonden aan een specifieke onderneming) of een algemeen pensioenfonds (openbaar pensioenfonds). Daarnaast kunt u als ondernemer verplicht zijn aangesloten te zijn bij een beroepspensioenfonds. Vanaf nu kunnen geschillen met zo’n pensioenfonds worden voorgelegd aan de Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP).

AFSCHRIJVINGEN - 22.01.2024

Willekeurige afschrijvingen 2023 nog in 2024 toe te passen

Dat het jaar 2023 achter ons ligt, wil niet zeggen dat u de willekeurige afschrijvingen over 2023 niet meer kunt meepikken. Wat moet u weten? Want dat kan wel!

SUBSIDIE - 22.01.2024

Vanaf 1 januari 2024 ISDE voor zakelijk pand, maar ook voor eigen woning!

Zakelijke gebruikers en huiseigenaren kunnen vanaf 1 januari 2024 weer de ISDE aanvragen voor het verduurzamen van hun (kantoor)gebouw of woning. Wij zetten het belangrijkste voor u op een rijtje.

WOZ-WAARDE - 22.01.2024

Corona is geen bijzondere omstandigheid voor WOZ-waarde

Vanwege de coronacrisis kon een aantal bedrijven hun deuren niet openen. Welke gevolgen heeft dit voor de WOZ-waarde? Is corona aan te merken als een bijzondere omstandigheid en welke gevolgen heeft dit dan?

LOONHEFFING - 22.01.2024

In 2024 kilometers vergoeden uit 2023?

Vergoedt u zakelijke kilometers uit 2023 in 2024? Gelden dan de gerichte vrijstellingen 2023 of 2024?

HUURWONING - 22.01.2024

Waarom bezwaar maken tegen WOZ-waarde huurwoning?

Ook als huurder kunt u bezwaar maken tegen de WOZ-waarde van uw woning. Wat heeft dat voor nut? Op welke aspecten moet u dan letten en hoe pakt u dat aan? Wat levert het u per saldo op?

ADMINISTRATIE - 22.01.2024

Fiscale grote schoonmaak van uw administratie?

Het oude jaar is weer voorbij en dus kunt u een deel van uw administratie weer opruimen. Maar welk deel is dat en welke uitzonderingen bestaan daarop? Wat als het fout gaat?

PARKEERBELASTING - 22.01.2024

Toch naheffing parkeerbelasting bij gratis parkeren?

Op veel plaatsen in Nederland moet u betalen om te mogen parkeren. Dit geldt echter soms pas vanaf een bepaalde periode. Maar als u niet langer dan deze periode geparkeerd heeft, kunt u dan toch een naheffing krijgen?

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 22.01.2024

Belastingrente voorkomen is belangrijker dan ooit

Met ingang van 1 januari 2024 is de belastingrente die de Belastingdienst aan u of uw BV in rekening brengt, toegenomen. Daardoor is het nog belangrijker geworden om tijdig aangifte te doen of een passende voorlopige aanslag aan te vragen.

FISCOTIP - 22.01.2024

Is de BV nog wel zo aantrekkelijk?

De tarieven in de vennootschapsbelasting en in box 2 zijn fors gewijzigd. Is de BV nu minder aantrekkelijk? Want ook de faciliteiten voor zelfstandige ondernemers zijn flink uitgehold. Wat is het voordeel nog van een BV en waar hangt dit vooral van af?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Pensioen dga: oudedagsverplichting in 2024 oprenten

In de jaren 2020 tot en met 2022 was het zogenaamde ‘U-rendement’ negatief. Dit had een negatief effect op de oudedagsverplichting die u in uw BV heeft opgebouwd. Voor de jaren 2023 en 2024 is het U-rendement positief. Wat betekent dit voor u?

FISCALE WINST - 22.01.2024

Energiezuinige investeringen in 2024


PERSONEEL - 22.01.2024

Onbelaste reiskostenvergoeding in 2024

In 2024 kunt u als werkgever alle zakelijke kilometers die uw werknemer reist, onbelast vergoeden tegen € 0,23 per kilometer. Dat bedrag geldt ook voor woon-werkverkeer.

BTW - 22.01.2024

De laatste btw-aangifte over 2023

Gedurende het jaar wordt er door u als btw-ondernemer btw in aftrek gebracht in de btw-aangiften. Aan het einde van het boekjaar moeten daarop btw-correcties worden gemaakt. In dit artikel bespreken wij de belangrijkste correcties.

SUCCESSIEPLANNING - 22.01.2024

Is schenken van onroerende zaken fiscaal voor- of nadelig?

Het schenken van onroerende zaken lijkt door de heffing van 10,4% overdrachtsbelasting fiscaal niet aantrekkelijk. Door een beroep te doen op de samenloopregeling kunnen de fiscale nadelen echter worden beperkt. Hoe zit dat?

Navorderen - 22.01.2024

Inspecteur hoeft geen andere dossiers te raadplegen

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat er voor de heffing van erfbelasting geen ruimere onderzoeksplicht voor de inspecteur geldt en dat hij geen andere dossiers hoeft te raadplegen. Wat speelde er precies en wat zijn de gevolgen?

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 22.01.2024

Wanneer is een dga een ‘echte’ werknemer?

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) is vaak niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. In een recente zaak beslist de rechter dat twee bestuurders geen dga’s waren, maar echte werknemers. Hoe zit dat?

PERSONEEL - 22.01.2024

Benut u de mogelijkheden van de thuiswerkvergoeding?

Uit onderzoek blijkt dat veel werkgevers wel iets weten over een thuiswerkregeling, maar niet goed de details kennen en dat terwijl 50% van de werknemers aangeeft deels thuis te kunnen werken. Waar moet u dan op letten?

PRIVÉ - 22.01.2024

Erfenis van echtgenoten zonder kinderen goed geregeld

Als echtgenoten zonder kinderen geen testament hebben, gaat de gehele erfenis naar de familie van de langstlevende echtgenoot. De familie van de eerst overleden echtgenoot staat buitenspel. Hoe kan dat in een testament anders worden geregeld?

MILIEU - 19.01.2024

Mogelijke overstromingsgebieden in Nederland

Een nieuwe online tool die misschien wat meer geschikt is voor de grotere bouw- en vastgoedondernemingen, maar waarvan het goed is om ervan op de hoogte te zijn, is de Climate Risk Overview.

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER - 18.01.2024

Gebruikelijk loon directeur-grootaandeelhouder in 2024

De wettelijke ondergrens van het gebruikelijk loon voor een directeur-grootaandeelhouder (dga) bedraagt in 2024 € 56.000. Dit betekent een flinke stijging ten opzichte van 2023 toen het gebruikelijk loon € 51.000 bedroeg.

FISCALE WINST - 18.01.2024

Energiezuinig investeren 2024 fiscaal nog aantrekkelijker?

Zoals u weet, kunt u als u energiezuinig investeert in uw bedrijf, gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Energiebesparing, het verminderen van CO2 en het gebruiken van duurzame energie krijgen een impuls. Hoe dan?

ERFRECHT - 18.01.2024

Uitkering levensverzekering behoort niet tot nalatenschap

Behoort bij de vaststelling van de nalatenschap ook de uitkering van levensverzekering ten gunste van de langstlevende echtgenoot? Wat is goed om te weten? Wat zei de rechter hier onlangs over?

CYBERCRIME - 18.01.2024

Bescherm u tegen spear phishing

Spear phishing vormt een steeds grotere bedreiging voor ondernemingen, ook voor ondernemingen in het MKB. Wat is het precies en vooral: hoe kunt u zich ertegen beschermen?

TESTAMENT - 18.01.2024

Wijziging van feiten en omstandigheden achteraf heeft invloed op de uitleg van een testament

Als de inhoud van een testament vragen oproept, moet het testament door de rechter worden uitgelegd. Maar wat als deze omstandigheden daarna zijn gewijzigd? Wat vond de Hoge Raad hiervan? Wat is goed om te weten?

LANDBOUWVRIJSTELLING - 16.01.2024

Grond voor snelgroeiend bos, waardestijging belast?

Er is rumoer rond de fiscale gevolgen van de set-aside-regeling. Bedrijven die eraan meedoen, kunnen zich niet op toezeggingen beroepen. Waarom niet?

BELASTINGEN - 16.01.2024

Normbedragen voor eigen gebruik


PACHT - 16.01.2024

Pacht ontbonden vanwege geen bedrijfsmatige exploitatie

De pachter is wettelijk verplicht om het gepachte voor bedrijfsmatige exploitatie van het landbouwbedrijf te gebruiken. Wat wordt daarmee bedoeld? Met welke factoren moet er rekening worden gehouden? Wat zegt de rechter?

ARBO - 16.01.2024

“Wanneer heb ik een RI&E nodig?”

Elk jaar gebeuren er in de agrarische en groene sector circa 4.000 ongevallen met letsel. Met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u ongevallen voorkomen of de gevolgen beperken. Wat als u geen, of een verouderde, RI&E heeft?

BOER EN BEDRIJF - 16.01.2024

Geen bufferstrook langs droge sloot

In 2023 moest u langs alle sloten een bufferstrook aanhouden. De regels blijven in 2024 grotendeels gelijk aan de regels van 2023. Alleen vanaf 2024 hoeft u geen bufferstrook meer aan te houden langs een droge sloot. Wat is een droge sloot?

BOER EN BEDRIJF - 16.01.2024

Derogatie 2024 en NV-gebieden

In 2024 kunt u weer gebruikmaken van de derogatie. Daarnaast worden de NV-gebieden herzien. Deze herziening heeft ook gevolgen voor bedrijven die geen derogatievergunning hebben. Welke gevolgen hebben de aanpassingen voor u?

PACHT - 16.01.2024

Onderverpachting niet bewezen, geen ontbinding pacht

Zonder schriftelijke toestemming van de verpachter is het niet toegestaan om het gepachte onder te verpachten. Gebeurt dat wel, dan is dat reden om de pachtovereenkomst te ontbinden. Wie moet dan wat bewijzen? Wat zegt de rechter?

CORONAMAATREGELEN - 12.01.2024

Overheid moet eerst een belangenafweging maken bij het terugvorderen van de NOW, zegt de rechter

Als u tijdens de coronacrisis te veel NOW-subsidie heeft gekregen, moet u dit geheel of deels terugbetalen. Daarbij moet er wel eerst een belangenafweging plaatsvinden, aldus de rechter. Wat betekent dit en wat kunt u ermee?

CORONAMAATREGELEN - 12.01.2024

Beleid kwijtschelding NOW-schuld aangepast

Als u tijdens de coronacrisis te veel NOW heeft ontvangen, moet u dit terugbetalen. Kwijtschelding was niet mogelijk, ook al waren uw financiële problemen nog zo groot. Gelukkig is dit nu soms wel mogelijk. Maar wanneer?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 12.01.2024

Gebruikelijk loon dga 2024 flink bijgesteld

Het minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met een aanmerkelijk belang is per 1 januari 2024 met € 5.000 naar € 56.000 gestegen. Wat moet u als dga daarover weten? Wanneer mag u dat gebruikelijk loon niet lager vaststellen?

TOESLAGEN - 12.01.2024

Check of u recht heeft op toeslagen in 2024

De meeste toeslagen zijn vanaf 2024 verhoogd, maar niet allemaal, omdat de eenmalige verhoging in 2023 vanaf 2024 is komen te vervallen. Wat moet u weten?

BETALINGSVERKEER - 12.01.2024

Consumenten die handelen in cryptomunten worden beter beschermd door nieuwe MiCA-wet per 2024

De ministerraad heeft onlangs ingestemd met een nieuwe wet die consumenten beter moet gaan beschermen als zij handelen in cryptomunten. We hebben voor u op een rijtje gezet wat deze nieuwe wet in gaat houden.

INKOMSTENBELASTING - 12.01.2024

Voorlopige aanslag IB 2024 controleren

Misschien heeft u ze intussen weer ontvangen: de voorlopige aanslag (VA) inkomstenbelasting en Zorgverzekeringswet 2024. Wat is er belangrijk?

INKOMSTENBELASTING - 12.01.2024

Laat heffingskortingen 2023 niet verloren gaan, ook als dga!

Als u geen belasting hoeft te betalen, gaan soms uw heffingskortingen verloren. Gelukkig is hier iets aan te doen als u een fiscale partner heeft. Wat zijn deze mogelijkheden en wat scheelt dat in uw portemonnee? Ook als u een BV heeft?

OUDEDAGSVOORZIENING - 12.01.2024

Het pensioen van de IB-ondernemer: wat is nu wijsheid met de nieuwe Pensioenwet?

Hoewel we bij u als IB-ondernemer niet echt kunnen spreken van een pensioenregeling, heeft ook u op termijn behoefte aan een pensioeninkomen. Wat zijn de aandachtspunten bij het opbouwen van deze oudedagsvoorziening?

FAMILIEZAKEN - 12.01.2024

Onenigheid over de begraafplaats: rechter vindt de wens van de overledene leidend

De uitvaart moet volgens de wensen van de overledene worden geregeld. Zo staat het in de wet. Wat als er onduidelijkheid bestaat over deze wensen? Hoe kan dat worden bewezen? Wat is goed om tijdig en zwart-op-wit vast te leggen?

INTERNET EN RECHT - 12.01.2024

Online bestelling door uw klant gratis retourneren of niet?

Stel, consumenten kunnen bij u (ook) online bestellen. Wat is slim: gratis retourneren of kunt u er toch beter voor laten betalen? Wat is wijsheid? Wat zegt de wet hierover?

VERZEKERINGEN - 09.01.2024

Verzekerd tegen klimaatrisico’s?

Hoogwater in Nederland. Is een particuliere of zakelijke vastgoedeigenaar hier eigenlijk wel voor verzekerd? En hoe zit het met andere klimaatrisico’s?

FISCALE WINST - 04.01.2024

De Energielijst en de Milieulijst 2024

De overheid heeft onlangs de Milieulijst en de Energielijst 2024 gepubliceerd. In deze lijsten staan milieubesparende en duurzame investeringen opgenomen. Investeert u in een dergelijk bedrijfsmiddel, dan kunt u aanspraak maken op een extra fiscale aftrek in de vorm van de Energie-investeringsaftrek of de Milieu-investeringsaftrek.

Cookiebeleid