Alle domeinen

2020 - November

verliesverrekening - 30.11.2020

Nieuwe regels, winst voor het MKB!

Vpb-verliezen tot € 1 miljoen zijn vanaf 2022 onbeperkt in de tijd voorwaarts verrekenbaar.

excessief lenen - 30.11.2020

Hoge schuld bij eigen BV, overweeg tijdig of er actie nodig is!

In 2023 wordt het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ ingevoerd. Bij ab-houders met een schuld aan de eigen BV boven € 500.000 wordt het meerdere belast als inkomsten uit aanmerkelijk belang. Wil een ab-houder de heffing voorkomen, dan is tijdige actie vereist.

30%-regeling - 30.11.2020

Wijzigingen in de 30%-regeling

De overgangsregeling van de 30%-regeling voor werknemers die tot en met 31 december 2018 een beschikking hebben ontvangen, nadert het einde. Daarnaast hebben diverse verloven geen invloed op toepassing van de 30%-regeling.

dividend - 30.11.2020

Lening dga voor eigen onderhoud is verkapt dividend

Neemt een dga jaar in jaar uit geld op van zijn rekening-courant bij zijn BV om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen, dan zal de Belastingdienst deze de opnamen mogelijk aanmerken als verkapte dividenden.

vermogensetikettering - 30.11.2020

Creëren boekverlies op woning toegestaan!

Rekent een ondernemer zijn woning tot zijn ondernemingsvermogen en staakt hij vervolgens zijn onderneming, dan gaat de woning over naar privé. Voor de onttrekkingswaarde mag hij dan uitgaan van waardedruk wegens zelfbewoning.

kenbare fout - 30.11.2020

Redelijkerwijs kenbaar?

Voor de navorderingsaanslag speelt kenbaarheid bij de inspecteur en de belastingplichtige een grote rol voor de rechtsgeldigheid. Wanneer wordt informatie geacht aanwezig te zijn?

adviseur - 30.11.2020

Welke schade komt er voor rekening van de adviseur?

In de complexe wereld van het fiscale recht zijn legio zaken te noemen die fout kunnen gaan in het kader van de werkzaamheden voor de klant. Van ‘eenvoudige’ fouten, zoals het missen van fatale termijnen, tot complexere tekortkomingen, zoals het verkeerd inschatten van proceskansen.

btw-aftrek - 30.11.2020

Ook wanneer derde meeprofiteert is recht op btw-aftrek mogelijk

Het Europees hof van Justitie heeft onlangs een arrest gewezen, waardoor er meer duidelijkheid is ontstaan over het recht op btw-aftrek wanneer een derde meeprofiteert van de door een btw-ondernemer gemaakte kosten.

overdrachtsbelasting - 30.11.2020

OVB 2021 hoger, dit jaar overdragen?

Overweeg of er met een aankoop in 2020 nog voordeel kan worden behaald.

arbeidsovereenkomst - 30.11.2020

Bedoeling partijen irrelevant voor oordeel arbeidsrelatie

De Hoge Raad heeft in een arrest van 6 november 2020 een belangrijk oordeel gegeven over de wijze van de beoordeling van een arbeidsrelatie. Dit oordeel is mede van belang voor het fiscale recht.

fraude - 30.11.2020

Beperk het risico van medeplegen bij btw-fraude

Het komt voor dat een adviseur, accountant of boekhouder van een btw-ondernemer ongewild betrokken raakt bij btw-fraude, met alle gevolgen van dien.

btw-vrijstelling - 30.11.2020

Hoe ver gaat de toepassing van een btw-vrijstelling?

Uit recente rechtspraak van het Europees hof van Justitie blijkt dat een btw-vrijstelling soms te beperkt wordt uitgelegd en dat deze ook van toepassing is op prestaties die met de btw-vrijgestelde prestaties samenhangen.

CORONAMAATREGELEN - 27.11.2020

Extra subsidie bovenop TVL Q4 2020


INKOMSTENBELASTING - 27.11.2020

Voorkom dat uw heffingskorting verloren gaat

Wie belasting betaalt, heeft ook recht op heffingskortingen. Maar sommige kortingen kennen enkele beperkingen. Als u daar creatief mee omgaat, heeft u er geen of minder last van. Hoe pakt u dat aan?

PERSONEEL - 27.11.2020

Passend werk weigeren komt werknemer duur te staan

De gevolgen van het sluiten van uw bedrijf komen voor uw rekening. Dus uw werknemer houdt recht op loondoorbetaling. Maar wat als u nog wel andere werkzaamheden heeft? Moet uw werknemer dan die andere taken oppakken?

BTW - 27.11.2020

Annuleringen, wat met de omzetbelasting?

Stel, u krijgt met de feestdagen in aantocht te maken met annuleringen, waarvoor reeds een aanbetaling heeft plaatsgevonden. Hoe handelt u dan inzake de btw?

CORONAMAATREGELEN - 27.11.2020

Garantieregeling Kleine Kredieten Corona (KKC) verlengd!

De garantieregeling Kleine Kredieten Corona (KKC) zou per 01.01.2021 ten einde lopen. De staatssecretaris heeft nu de regeling voor MKB-ondernemers verlengd tot en met 30 juni 2021. Goed nieuws dus. Wat moet u verder weten?

GIFTEN - 26.11.2020

Einde aftrek contante giften


CONTRACTENRECHT - 26.11.2020

Meerwaardeclausule goed formuleren voor goede werking

Het is belangrijk dat een meerwaardeclausule schriftelijk wordt vastgelegd, zodat het goed duidelijk is wat de bedoeling hiervan is. Wat moet u bewaken en regelen? Wat heeft het hof nu hierover beslist inzake een maatschap?

SCHENKBELASTING - 26.11.2020

Schenkingsvrijstelling plannen


HUWELIJKSVERMOGENSRECHT - 26.11.2020

Privéborgstelling ondernemer, wat indien gehuwd?

Waarvoor heeft een echtgenoot toestemming nodig volgens het huwelijksvermogensrecht bij borgstellingen? Wat als deze niet is gegeven? Welke actie kan de andere echtgenoot ondernemen? Wat heeft de rechter recentelijk beslist?

LEVENSTESTAMENT - 26.11.2020

Volmacht in levenstestament regelen, ook voor België!

Wat kunt u regelen voor uw cliënten via een levenstestament? Welke voordelen heeft dat? Wat met vermogen in België? Welke belangrijke verandering is er op komst? Wanneer treedt deze in werking? Hoe speelt u daarop in?

BELASTINGAFTREKPOST - 23.11.2020

Vergeet uw fiscale giftenaftrek niet!

Stel, u overweegt om giften te doen of heeft dat dit jaar al gedaan. Hoe kunt u dan een belastingaftrekpost benutten? Welke fiscale voorwaarden zijn belangrijk om te weten?

E-FACTUUR - 23.11.2020

Procedure en toezicht rond e-facturen gewijzigd

Steeds meer ondernemers stappen over op e-facturatie. Hieraan zitten echter ook spelregels die niet bij iedereen op het netvlies staan. Wat is er recentelijk veranderd?

ERFRECHT - 23.11.2020

Wie is in privé aansprakelijk voor de schulden van de erflater?

Wat als de schulden van de erflater groter blijken te zijn dan diens bezittingen? Wat met onbekende schulden? Welk risico loopt een erfgenaam die goederen uit de nalatenschap verkoopt of toedeelt? Wat is goed om te weten?

WEBSITE - 20.11.2020

Een foto van een ex-medewerker op uw website?

Een website met foto’s oogt prettiger dan een website met alleen maar tekst. Als u op de website van uw praktijk portretten van uzelf en uw medewerkers plaatst, krijgt het geheel een persoonlijk tintje. Maar wat als een medewerker opstapt?

PROTOCOLLEN - 20.11.2020

De plichten van de hoofdbehandelaar

Een hoofdbehandelaar moet de regie tijdens het behandeltraject bewaken. Dat betekent dat hij ervoor zorgt dat de acties van alle hulpverleners op elkaar zijn afgestemd en dat hij het aanspreekpunt is voor patiënt en familie.

BEROEPSPRAKTIJK - 20.11.2020

Toegangsverbod familie tot de zorginstelling

Wat kunt u als zorgverlener doen als familie van een bewoner van het verzorgingshuis zorgt voor onrust? Mag de instelling anderen de toegang tot het gebouw dan ontzeggen? Wat zei de rechter daar nu over?

ARBEIDSCONTRACT - 20.11.2020

Maak heldere afspraken met zzp’ers

De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan over de beoordeling van contracten met zzp’ers. Deze kan ook gevolgen hebben voor uw praktijk. Wat speelde er?

BESLOTEN VENNOOTSCHAP - 20.11.2020

Hoe nu de AVA (in coronatijden) goed geregeld?

Hoe moet de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden? Welke wettelijke en statutaire vereisten gelden daarvoor? Wat is er mogelijk in deze bijzondere tijden van corona? Hoe regelt u dit nu goed?

FISCALE WINST - 20.11.2020

Gemengde kosten 2020 maximaal in aftrek brengen

Zoals u weet, zijn er kosten die maar deels aftrekbaar zijn: de gemengde kosten. U mag zelf kiezen welke van de twee aftrekopties u voor 2020 kiest. Wat is het omslagpunt in 2020, zowel voor de BV als voor de niet-BV?

ADMINISTRATIE - 20.11.2020

Wat mag u weggooien?

Het einde van het jaar nadert, tijd om weer eens de bezem door uw administratie te halen. Wat mag u opruimen en wat moet u nog bewaren?

IN DE PIJPLIJN - 20.11.2020

Levensloopregeling binnenkort ten einde


AUTO - 20.11.2020

Bijtelling privégebruik voor meerdere auto’s?

Als u meerdere auto’s op naam van uw BV heeft rondrijden, dan is het mogelijk dat u voor meer dan één auto een bijtelling krijgt. Zelfs als u ook nog privé over een auto beschikt. Hoe zit dit? Wat speelde hierover onlangs bij de rechter?

ONROERENDE ZAKEN - 20.11.2020

Herinvestering, dezelfde economische functie noodzakelijk

De herinvesteringsreserve is een mooie faciliteit om verkoopwinst door te schuiven naar nieuwe investeringen. Uit een recente uitspraak blijkt weer eens dat de functie van de verkochte en de nieuwe investeringen daarbij een belangrijke rol speelt.

WERKWIJZE BELASTINGDIENST - 20.11.2020

Minder controles door corona, wat betekent dat voor u?

Onlangs is de eerste voortgangsrapportage inzake het jaarplan 2020 van de Belastingdienst verschenen. Hierin is te lezen dat er vanwege de coronacrisis minder belastingcontroles zijn gedaan dan gepland. Wat moet u hierover weten?

BTW - 20.11.2020

Nieuwe btw-regels voor elektronische handel

In 2021 wordt er een aantal belangrijke btw-wijzigingen verwacht, waarmee vooral de btw-ondernemer die over de grens zakendoet te maken zal krijgen. Wat staat er op stapel? Hoe zorgt u ervoor dat u hierop voorbereid bent?

FISCOTIP - 20.11.2020

Is een papieren schenking nog interessant?

De voorgenomen wijziging van box 3 maakte een schenking op papier een stuk minder interessant. Maar deze wijziging is van de baan en daarmee wordt de papieren schenking weer lucratief. Waarom eigenlijk en hoe werkt het?

BTW - 20.11.2020

Ondernemerschap voor de btw kunnen onderbouwen

Bij ondernemerschap voor de btw mag de in rekening gebrachte btw worden verrekend. Dit onder voorwaarde dat er economische activiteiten zijn verricht. De fiscus controleert dit. Wat is hierbij van belang, ook als u bijv. bestuurslid bent?

PERSONEELSBELEID - 20.11.2020

Weerstand en verzet bij start van een verbetertraject?

Uw werknemer functioneert al enige tijd niet naar wens. U gaat het gesprek aan met hem voor een verbetertraject. De werknemer verzet zich en weigert. Wat nu?

WERVING - 20.11.2020

Vacaturestop in crisistijd wel een goed idee?

Door de massale vacaturestop hebben in een kwartaal ruim 340.000 mensen de arbeidsmarkt verlaten, aldus onderzoek van het CBS. Hieruit volgt de vraag of een vacaturestop instellen wel een goede beslissing is.

RE-INTEGRATIE - 20.11.2020

Medisch advies bedrijfsarts leidend per 1 september 2021

In de praktijk komt het helaas regelmatig voor dat er een medisch verschil van inzicht is tussen de verzekeringsarts van het UWV en uw bedrijfsarts. Hoe gaat dit (in uw voordeel) veranderen? Kunt u nu al anticiperen?

ONTSLAG - 20.11.2020

Voorwaarden wederindiensttreding bij ontslag?

Reorganisatie en ontslag vanwege de coronacrisis, hoe zit het ook alweer met de wederindiensttredingsvoorwaarde? Waar moet u op letten?

PERSONEELSBELEID - 20.11.2020

Beoordelingsgesprek in coronatijd?

De beoordelingsgesprekken staan weer voor de deur. Hoe voert u deze met medewerkers die u de afgelopen maanden amper of helemaal niet heeft gezien?

ONTSLAGVERGOEDING - 20.11.2020

Compensatie bij ontslag?


WERVING & SELECTIE - 20.11.2020

Functionaris gegevensbescherming verplicht inhuren?

Met de inwerkingtreding van de AVG heeft de functionaris gegevensbescherming (FG) bekendheid verworven. Wat doet zo’n FG eigenlijk en is het aanstellen van zo iemand verplicht voor uw onderneming?

AUTO VAN DE ZAAK - 20.11.2020

Bijtelling auto bij tijdelijke onderbreking of einde werk

Een auto van de zaak die privé wordt gebruikt, ondergaat bij uw werknemer een bijtelling wegens privégebruik. Maar stel nu dat uw werknemer een tijdje niet werkt en de auto wel mag gebruiken, wat dan?

ONTSLAG - 19.11.2020

Ontslag na overtreden regel anderhalve meter afstand?

Wegens het coronavirus gelden er allerlei nieuwe regels waar werknemers zich aan dienen te houden. Wat nu als uw werknemer willens en wetens de regels aan zijn laars lapt? Is een ontslag op staande voet dan een optie?

ZIEKTE EN RE-iNTEGRATIE - 19.11.2020

Verzuimbegeleiding en re-integratie bij thuiswerkers?

“Thuiswerken blijft de norm”, is de boodschap van het kabinet. Maar wat als uw werknemer juist op zoek was naar een weg terug van huis naar kantoor? Hoe geeft u vorm aan re-integratie als de integratieplek virtueel is geworden?

AOW-LEEFTIJD - 19.11.2020

Voortzetting contract van AOW-gerechtigde werknemer?

Uw werknemer bereikt de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor zijn arbeidsovereenkomst - zoals afgesproken - van rechtswege eindigt. Hij en u willen echter het dienstverband voortzetten. Hoe kunt u dat doen en waar moet u op letten?

LOONADMINISTRATIE - 19.11.2020

Loonadministratie van 2020 zo optimaal mogelijk afsluiten

Het jaar 2020 is een bijzonder jaar, maar ook in bijzondere jaren is het belangrijk om de loonadministratie op orde te hebben en om optimaal te profiteren van de mogelijkheden. In dit artikel daarom aandacht voor hetgeen u nu al kunt regelen.

ZIEKTE EN ONTSLAG - 19.11.2020

Ziek uit dienst na bepaalde tijd, voorkom financieel gedoe!

Stel, uw werknemer met een tijdelijk contract is ziek. U wilt zijn contract niet verlengen. Kan dat wel tijdens arbeidsongeschiktheid? Waar moet u voor waken?

PERSONEELSBELEID - 19.11.2020

Digitale kerstborrel in 2020?

Met veel werknemers thuis aan het werk en met de coronamaatregelen wordt de jaarlijkse kerstborrel ook een stuk lastiger. Maar er is een alternatief … Iets voor u?

PERSONEELSBELEID - 19.11.2020

Functionerings- of beoordelingsgesprek?

De vele namen: evaluatiegesprek, voortgangsgesprek, taakgesprek, ontwikkelingsgesprek, etc. maken het niet makkelijk te duiden. Gaat het om een functionerings- of een beoordelingsgesprek? Wanneer kiest u voor wat of hoeft u niet te kiezen?

KOSTENAFTREK - 19.11.2020

Kies voor maximale aftrek van gemengde kosten in 2020

Gemengde kosten zijn maar beperkt aftrekbaar. Maar u mag ook kiezen voor een vast, niet-aftrekbaar bedrag. Wanneer is dit voordeliger en waar hangt dit van af? Wat is er nu over 2020 gewijzigd ten opzichte van vorig jaar?

VOORZIENINGEN - 19.11.2020

Nu reserveren voor 2021, is straks minder belasting betalen

Om ervoor te zorgen dat u volgend jaar over 2020 zo min mogelijk winstbelasting betaalt, kunt u daar dit jaar nog op inspelen. Waar moet u dan in voorzien?

AUTO VAN DE ZAAK - 19.11.2020

Bijtelling auto bij onderbreking of einde werkzaamheden

Als een werknemer tijdelijk of definitief met werken stopt, kan hij nog wel over een auto van de zaak beschikken. Hoe zit het dan met de bijtelling en hoe zit dat voor u als ondernemer zelf? Speelt de coronacrisis daarbij nog een rol?

INVESTERINGSAFTREK - 19.11.2020

Investeringsaftrek 2020 nog meepikken!

Door alle coronaperikelen kan het vergeten worden, de investeringsaftrek 2020. Wat moet u doen om deze voor 2020 niet op het nippertje mis te lopen?

KLEINEONDERNEMERSREGELING - 19.11.2020

Nu KOR aanvragen voor eerste kwartaal 2021


INKOMSTENBELASTING - 19.11.2020

Giftenaftrek ANBI’s eenvoudiger in 2021

Een gift aan een ANBI is in beginsel fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2021 wordt deze aftrek vereenvoudigd. Wat verandert er en waarom is dat van belang?

INVESTERINGSREGELINGEN - 19.11.2020

Fiscale steun voor uw investeringen

Investeringen zijn belangrijk, niet alleen voor uw onderneming maar ook voor onze economie. Om u te stimuleren om flink te investeren, kent de fiscale wetgeving tal van regelingen. Onlangs is daar nog een nieuwe regeling bijgekomen, de BIK.

ZELFSTANDIGENAFTREK - 19.11.2020

Onderbouwing urencriterium mag niet vaag zijn

Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, moet u op jaarbasis minimaal 1.225 uur aan uw onderneming besteden. Als de Belastingdienst hierover twijfelt, moet u dit kunnen onderbouwen met een urenregistratie. Hoe zit dat?

PERSONEEL - 19.11.2020

Eindejaarsgeschenken, wat zijn de mogelijkheden?

Het is weer de tijd van het jaar waarin ondernemers nadenken over manieren om hun waardering te laten blijken voor hun personeel en hun relaties. Zeker nu het afgelopen jaar verre van gewoon is verlopen. Waar moet u fiscaal rekening mee houden?

FISCALE WINST - 19.11.2020

Herinvesteringsreserve gevormd in 2017?

Heeft u in 2020 bedrijfsmiddelen verkocht, zoals machines, apparatuur, e.d., dan kunt u onder voorwaarden een herinvesteringsreserve vormen. Welk voordeel heeft u daar in 2020 van? Wat met een reserve uit 2017?

OVERDRACHTSBELASTING - 17.11.2020

Belasting besparen met Groninger akte

Omdat er plannen zijn om in bepaalde gevallen het overdrachtsbelastingtarief te verhogen, kan het voordelig zijn om nog in 2020 gebruik te maken van de Groninger akte.

BEDRIJFSHUUR - 17.11.2020

Geen vennoot meer, toch aansprakelijk

Joost en Hans zijn vennoten in een vennootschap onder firma. Zij huren een bedrijfspand. Als Joost uittreedt, zet Hans het bedrijf voort als eenmanszaak. Als er een huurachterstand ontstaat, is de vraag wie daarvoor aansprakelijk is.

RUIMTELIJKE ORDENING - 17.11.2020

Ligt uw pand nu binnen of buiten de bebouwde kom?

Stel, door de coronacrisis staat het pand van uw cliënt leeg en hij wil het gebruik hiervan wijzigen naar bijv. appartementen. Het pand ligt volgens een adviseur binnen de bebouwde kom, dus wijzigen kan relatief snel. Maar is dat wel zo?

EIGENDOMSRECHTEN - 17.11.2020

Aanwijzen perceelsgrenzen klopt niet, wat nu?

Heeft u meegewerkt aan het aanwijzen van de definitieve perceelsgrenzen, maar komt u erachter dat u iets over het hoofd heeft gezien? Bent u bang dat de grenzen nu voor altijd onjuist zijn vastgesteld? Geen nood.

APPARTEMENTSRECHTEN - 17.11.2020

Het dak lekt, wie gaat de schade betalen?

Uw cliënt heeft onlangs een appartement op de bovenste verdieping gekocht en nu blijkt het dak te lekken. De door de VvE ingeschakelde aannemer heeft de lekkage verholpen. Maar hoe zit het met de gevolgschade aan het plafond, e.d.?

IN DE KIJKER - 17.11.2020

Woningbouwcategorieën in het bestemmingsplan

Steeds vaker regelen gemeenten in het bestemmingsplan welke woningbouwcategorieën er gebouwd mogen worden. Op deze manier proberen gemeenten te sturen op de bouw van betaalbare woningen. Hoe zit dat?

BURENRECHT - 17.11.2020

Ledlampje van laadpaal niet afgeplakt, onrechtmatige hinder

Op een laadpaal voor een elektrische auto zit meestal een ledlampje dat wordt geactiveerd op het moment dat de auto wordt aangekoppeld om op te laden. Levert dat onrechtmatige hinder op? Wat vond de rechter daar onlangs van?

TAXATIE - 17.11.2020

Plan voor funderingslabel nu al stilgelegd

Zoals bekend, was het de bedoeling dat taxateurs vanaf 1 juli 2021 in hun taxatieverslagen voor huizen een funderingslabel zouden opnemen. Dit plan is echter nu alweer stilgelegd. Wat speelt er?

WONINGHUUR - 17.11.2020

Aanpak (geluids)overlast, hoe ver moet de verhuurder gaan?

U bemiddelt ongetwijfeld soms voor verhuur bij cliënten die meerdere woningen als belegging hebben. De verschillende huurders kunnen eenvoudig overlast veroorzaken, waarvoor ook uw cliënt als verhuurder aansprakelijk kan zijn. Hoe zit dat?

BEDRIJFSHUUR - 17.11.2020

Pandemie- of coronabepalingen in het huurcontract

Er worden nu in deze onzekere tijden vaker pandemiebepalingen in huurovereenkomsten voor bedrijfsruimtes opgenomen. Misschien ook iets voor uw cliënt/verhuurder of gaat uw cliënt akkoord met een tijdelijke huurverlaging? Hoe zit dat?

UW RAADSMAN - 17.11.2020

Verkoop garage, hoog of laag tarief overdrachtsbelasting?

Bij de rechter speelde er onlangs een zaak waarbij een echtpaar twee garageboxen had verkocht aan hun eigen BV. De vraag was of hierover 2 of 6% overdrachtsbelasting verschuldigd is. Over de overdrachtsbelasting is overigens nieuwe wetgeving op komst.

AUTO VAN DE ZAAK - 17.11.2020

Bijtelling tijdens de coronacrisis?

Vanwege de coronacrisis werken veel werknemers vanuit huis of tijdelijk helemaal niet. Wat als uw werknemer dan nog wel over een auto van de zaak kan beschikken?

SUCCESSIEPLANNING - 17.11.2020

Let op de 180-dagenregeling

Om de belastingheffing op een erfenis te verminderen, kan men besluiten om kort voor overlijden schenkingen te doen. De wetgever heeft dit echter voorzien en hiervoor de 180-dagenregeling ingevoerd. Hoe werkt dit precies?

PERSONEEL - 17.11.2020

Einde overgangsrecht 30%-regeling, actie vereist?

Als u een werknemer aanneemt vanuit het buitenland, mag u aan deze werknemer onder voorwaarden 30% van zijn brutoloon onbelast uitbetalen. Als u hiervan gebruikmaakt, is het belangrijk om goed te kijken of dat ook in 2021 mag.

VENNOOTSCHAPSBELASTING - 17.11.2020

Verliezen verdampen vanaf 2022 niet meer

In het Belastingplan 2021 is het voorstel opgenomen om de verliesverrekening in de vennootschapsbelasting te wijzigen. Wat houdt dit voorstel precies in? Wat betekent dit voor u?

SUBSIDIE - 17.11.2020

Start nu met aanvraag WBSO 2021

Wilt u in 2021 profiteren van de Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk, dan is het raadzaam om nu al te starten met uw aanvraag van deze subsidie. Hoe zit dat? Wat komt daar allemaal bij kijken?

INKOMSTENBELASTING - 17.11.2020

Winstverwachting onderbouwen

Uitvinders worden vaak rijk, maar nog vaker niet. Zelfs niet als hun uitvinding met een patent erkend wordt. Sterker nog, dikwijls moet er stevig geld bij, waarbij het dan de vraag is of dat geld fiscaal aftrekbaar is. Wat besliste de rechter?

CORONAMAATREGELEN - 17.11.2020

Nieuw budget voor subsidie ontwikkeladvies


FISCOTIP - 17.11.2020

Ontloop vermogenstoets toeslagen via spaar-BV

Wie een laag inkomen heeft, heeft gelukkig recht op tal van toeslagen. Helaas is dat niet zo als u bijv. door een erfenis over te veel vermogen beschikt. Wellicht biedt dan een spaar-BV uitkomst. Waar moet u dan op letten en wat scheelt het?

E-MAIL - E-MAILSOFTWARE - 17.11.2020

De Mail app van Windows

Er zijn zo veel e-mailapps beschikbaar dat we bijna zouden vergeten dat Windows 10 zelf een ingebouwde app heeft voor e-mail. Kan deze de test doorstaan?

GEZONDHEID - ERGONOMIE - 17.11.2020

Ontzie uw ogen bij veel schermtijd

U brengt door het telewerken meer uren voor het computerscherm door. Dat kan leiden tot symptomen van oogvermoeidheid: droge en pijnlijke ogen, hoofdpijn, moeite om scherp te zien. Hoe kunt u dit voorkomen of op zijn minst verminderen?

BEVEILILGING - SMARTPHONE - 17.11.2020

Houd uw smartphones veilig

De persoonlijke smartphone wordt steeds vaker voor zakelijke doeleinden gebruikt. Zeker nu we meer thuiswerken, kleeft daaraan een veiligheidsrisico.

SOFTWARE - OFFICE - 17.11.2020

Werken met ‘wijzigingen bijhouden’ in Word

U kent het: een Word-document waarin tekst in rood doorgestreept is en nieuwe tekst is toegevoegd. In zo’n document is ‘wijzigingen bijhouden’ geactiveerd, een krachtige manier om samen te werken aan een tekst. Hoe gaat u daar het beste mee om?

WEBDIENSTEN - VIDEO - 17.11.2020

Bedrijfsvideo’s bewerken in uw browser

Met een webcam, smartphone of tablet filmt u bedrijfsvideo’s in een handomdraai. Voor online toepassingen volstaat de kwaliteit zeker, maar u moet uw filmmateriaal nog wel bewerken en monteren. Tella wil u daarbij helpen.

SOFTWARE - VERGADEREN - 17.11.2020

Productievere vergaderingen met Fellow?

Of u uw vergaderingen nu online of fysiek houdt, de ene vergadering is al productiever dan de andere. Fellow wil ze samen met u efficiënter maken.

Cookiebeleid